Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska

Jolanta Biegańska
stanowisko:
profesor - były pracownik Katedry
telefon:
+48-32-237-16-83
email:

mgr inż.         10.06.1981
dr inż.            06.05.1988
dr hab. inż.     07.03.2008
prof.              2014

 

dziedzina i dyscyplina naukowa: inżynieria i ochrona środowiskazainteresowania naukowe:

 • odpady specjalne i niebezpieczne,
 • technologia materiałów wybuchowych

doświadczenia zawodowe:

 • 1981-1982 Zakład Tworzyw Sztucznych „Gamrat – Erg” w Jaśle, stanowisko mistrza produkcji „S” (produkcja pirotechniczna dla celów wojskowych),
 • 1983–1988 Zakład Przemysłowych Materiałów Wybuchowych Instytutu Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach (udział w komisjach powypadkowych ustalających przyczyny wypadków przy pracy w zakładach materiałów wybuchowych),
 • 1989–1995 Firma prywatna – współwłaściciel (wytwarzanie i dystrybucja środków czystości),
 • 1996-nadal Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów.

członkostwo w komitetach czasopism naukowych:

 • 2006 Członkostwo w Towarzystwie American Chemical Socjety,
 • 2008 Powołanie do Komitetu Naukowego - Recenzent Czasopisma Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (Archives of Waste Management and Environmental Protction) wydawanego przez Katedrę Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,
 • 2010 Powołanie do Rady Programowej Czasopisma Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów.
 • 2010 Powołanie do Komitetu Naukowego Konferencji Komeko organizowanej przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG.

dorobek dydaktyczny:

 • wykłady, prace przejściowe i seminaria w przedmiotach:
 • technologia usuwania i przeróbki odpadów,
 • technologia unieszkodliwiania odpadów przemysłowych,
 • technologie chemiczne w inżynierii środowiska,
 • odpady specjalne i niebezpieczne,
 • chemia przemysłowa,
 • gospodarka odpadami szkodliwymi.
 • promotorstwo ponad 100 prac dyplomowych na studiach: magisterskich, inżynierskich (dziennych i zaocznych) oraz podyplomowych.
 • wykłady na Studiach Podyplomowych „Gospodarka Odpadami”.
 • wykłady monograficzne (15 godzin) na Śląskim Środowiskowym Studium Doktoranckim w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach z „Metod unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych”.
 • wykłady (30 godzin) na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Dąbrowie Górniczej z przedmiotu „Przemysł a ochrona środowiska”.
 • wykłady (10 godzin) w Vysoka Skola Banska – Technicka Univerzita Ostrava w ramach programu LLP-Erasmus Programme Individual teaching programme for teaching staff mobility (STA) academic year 2010/2011.

odznaczenia i wyróżnienia

 • 2008 Laur Konkursu „Złotej Kredy” na Wydziale za działalność dydaktyczną.
 • 2009 indywidualna Nagroda Rektora stopnia II za osiągnięcia naukowe.
 • 2009 zespołowa Nagroda Rektora stopnia III za osiągnięcia organizacyjne.

publikacje


Lista Filadelfijska

 1. Biegańska J.: Neutralization of 4,6-Dinitro-o-cresol Waste Pesticide by Means of Detonative Combustion, Environ. Sci. Technol, Vol. 39(4), 1190-1196, 2005.
 2. Biegańska J.: A model study of pesticide biodegradation in soil. Biology Bulletin, Vol. 34 (1), 76-85, 2007.
 3. Biegańska J.: Modelnye issledowaniya biologicheskogo rasłożeniya pesticidov v poczve. Izvestiya Akademii Nauk, Seriya Biologicheskaya, No1, 91-101, 2007.
 4. Biegańska J.: Using Nitrocellulose Powder in Emulsion Explosives. Combustion, Explosion, and Shock Waves, Vol. 47, No. 3. pp. 366-368, 2011.
 5. Biegańska J.:  Destruction of halogen-containing pesticides by means of detonation combustion, Environmental Science and Pollution Research, 2013, Volume 20, Issue 2, 855-861.

Artykuły w czasopismach zagranicznych

 1. Wandrasz Janusz W., Biegańska J.: Klassifikacija otchodow w Polsze i rekomendujemyje metody ich pererabotki, Izwestija Akademii Promyszlennoj Ekołogii, Moskwa, No 3, s. 86-87, 1999.
 2. Wandrasz Janusz W., Biegańska J.: Otchody iz galwaniczeskich procesow – sposoby obezwreżiwanija, Izwestija Akademii Promyszlennoj Ekołogii, Moskwa, No 4, 93-95, 2003.
 3. J. Biegańska:, Otchody iz galwaniczeskich processow – zatwierdiewanije, Izwestija Akademii Promyszlennoj Ekołogii, Moskwa, No 1, 89-95, 2004.
 4. J. Biegańska.: Utilizacija połuczenowo z rasborki bezdymnogo porocha, Ekologiczeskij westnik Rosii, Moskwa, No 9, 36-39, 2009.
 5. J. Biegańska.: Modelnyje ispytanija chimiczeskowo razłożenija soderzaszczegosja w wode dinitro-orto-krezola (DNOK), Ekologiczeskije normy, Prawiła, Informacija, Rosja, Moskwa, No 9, 2009.
 6. J. Biegańska.: Utilizacija pesticidow - dinitro-orto-krezola (DNOK) -  wzrywczatymi wieszczestwami, Ekologiczeskij wiestnik Rosii, Moskwa, No 11, 38-40, 2009.

Artykuły w czasopismach krajowych

 1. Biegańska J.: Ocena szkodliwości ogni sztucznych dla widzów i środowiska, Ekologia i Technika, Vol. VIII, Nr 3, s. 78-82, 2000.
 2. Biegańska J., Matyszkiewicz B.: Nowoczesne przemysłowe materiały wybuchowe źródłem emisji toksycznego tlenku glinu, Górnictwo Odkrywkowe, Czasopismo naukowo-techniczne, Rocznik XLII Nr 5-6, s. 127-133, 2000.
 3. Biegańska J., V. Kulikov, A. Korneev: Problemy utylizacji odpadów komunalnych na przykładzie składowiska we Władywostoku, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 8, s. 43-50, 2008.
 4. Gacki D., Targowski M., Biegańska J.: Model samooczyszczania powierzchni z tworzyw sztucznych przy użyciu mikroorganizmów osadu czynnego, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrona Środowiska, vol. 9, s. 43-50, 2008.
 5. Harat A., Biegańska J.: Zakres stosowania uregulowań zawartych w rozporządzeniu REACH w odniesieniu do odpadów, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 11, nr 4, s. 1-8, 2009.
 6. Biegańska J., Szmigiel D.: Odpady elektroniczne w demontażu ręcznym i automatycznym, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 12, nr 3, 2010.
 7. Biegańska J., Ciuła J.: Zintegrowana gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce jako element zrównoważonego rozwoju, Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 13, nr 1, s. 51-60, 2011

Rozdział w książce w wydawnictwach lokalnych

 1. Biegańska J., Wandrasz Janusz W.: Odpady niebezpieczne a wytwarzanie paliwa, Praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza i Jana Nadziakiewicza: "Paliwa z odpadów '97", s. 129-134, Wydawnictwo HELION, Gliwice 1997, I Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z odpadów ? 97” Ustroń.
 2. Biegańska J., Wandrasz Janusz W.: Możliwości rozkładu wybranej grupy odpadów niebezpiecznych, Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Jana Nadziakiewicza "Paliwa z odpadów" Tom II, s. 170-176, Wydawnictwo HELION, Gliwice 1999, II Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z odpadów 1999” Międzybrodzie Żywieckie.
 3. Biegańska J.: Termiczne metody unieszkodliwiania wybranej grupy odpadów niebezpiecznych, Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Jana Nadziakiewicza „Paliwa z odpadów” Tom III s. 353-357, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2001, III Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z odpadów 2001”, Wisła 17–19 października 2001.
 4. Biegańska J.: Ochrona środowiska w aspekcie eksploatacji surowców mineralnych metodą kruszenia materiałami wybuchowymi, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG: "Jakość Środowiska Techniki i Technologie", s. 237-248, Wydawnictwo Komdruk-Komag, Gliwice 2001.
 5. Biegańska J.: Utylizacja odpadów z przemysłu materiałów wybuchowych – możliwości i problemy, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG: "Technika w Służbie Środowiska" Tom II, s. 101-116, Wydawnictwo Komdruk-Komag, Gliwice 2003.
 6. Biegańska J.: Ocena możliwości zastosowania odpadowych środków ochrony roślin jako składników palnych w górniczych materiałach wybuchowych, Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia „Paliwa z odpadów” Tom IV s. 103-106, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2003, IV Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z odpadów 2003”.
 7. Biegańska J., Olek J., Brodowiak J.: Możliwość wykorzystania odpadów z tworzyw sztucznych jako źródła energii, Termiczne Unieszkodliwianie Odpadów. Procesy termiczne w gospodarce odpadami w regionach przyrodniczo-cennych. Praca zbiorowa pod redakcją Prof. Janusza W. Wandrasza, s.251-267, Wydawca: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, Poznań 2004.
 8. Biegańska J., Olek J., Brodowiak J.: Wytwarzanie materiałów wybuchowych emulsyjnych w otworach strzałowych sposobem na poprawę zarządzania środowiskiem, Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG: "Zarządzanie środowiskiem na terenach uprzemysłowionych – nowoczesne systemy, techniki i technologie", Tom II, s. 185-197, Wydawnictwo Komdruk-Komag, Gliwice 2005.
 9. Biegańska J., Olek J., Matyszkiewicz B.: Zastosowanie odpadowych tworzyw sztucznych jako modyfikatora właściwości emulsyjnych materiałów wybuchowych, Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia: „Paliwa z odpadów” Tom V, s. 227-232, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2005.
 10. Biegańska J.: Eliminacja aluminium z niektórych wyrobów przemysłowych elementem ochrony środowiska, Ochrona i Inżynieria Środowiska. Zrównoważony Rozwój. Monografie Nr 35, s. 39-47, Wydawca: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH, Kraków 2007.
 11. Kulikow W. N., Korniejew A. W., Biegańska J.: Techniczeskije predłożenija po utilizacji TBO w motornoje topliwo z połuczeniem tepłowoj energii na primierie Gornostajewskoj swałki, s.351-354,Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia: „Paliwa z odpadów” Tom VI, s.351-354, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007.
 12. Biegańska J., Łoboda A.: Odpady zawierające azbest – metody i koszty unieszkodliwiania, s. 415-420, Praca zbiorowa pod redakcją Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia: „Paliwa z odpadów” Tom VI, Wydawnictwo HELION, Gliwice 2007.
 13. Biegańska J.: Zlokalizowane zanieczyszczenia środowiska pestycydami oraz niekonwencjonalne metody ich likwidacji, s. 27-33, Ochrona Środowiska I Zasobów Naturalnych Nr 33, Warszawa 2007.
 14. Harat A., Biegańska J.: Ujednolicenie systemów zarządzania środowiskowego substancjami niebezpiecznymi, s. 80-88, Ochrona Środowiska I Zasobów Naturalnych Nr 38, Warszawa 2009.
 15. Biegańska J., Bartoszek A., Gacki D., Targowski M.: Odpady niebezpieczne w kontekście badań laboratoryjnych, s. 329-341, Paliwa z odpadów 2009, Wydawca Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, Gliwice 2009.
 16. Biegańska J., Bartoszek A., Gacki D., Targowski M.: Metodyka badań przy identyfikacji odpadów niebezpiecznych, s. 343-349, Paliwa z odpadów 2009, Wydawca Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, Gliwice 2009.
 17. Biegańska J., Kozioł M., Landrat M.: Składowiska odpadów niebezpiecznych – czy mogą być bezpieczne?, "Paliwa – Bezpieczeństwo - Środowisko. Innowacyjne Techniki i Technologie" Monografia, s. 79-92, Wydawca Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010.
 18. Biegańska J.: Wpływ wprowadzonych zmian w stosowaniu materiałów wybuchowych w górnictwie podziemnym na bezpieczeństwo pracy, "Paliwa–Bezpieczeństwo-Środowisko. Innowacyjne Techniki i Technologie" Monografia, s. 195-205, Wydawca Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice 2010.

Artykuły w czasopismach lokalnych

 1. Wandrasz Janusz W., Nadziakiewicz J., Biegańska J., i inni: Technologie zagospodarowania odpadów województwa bielskiego w świetle rozwiązań krajowych i zagranicznych, Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa. Seria Konferencje No 18. „Technologie inżynierii środowiska na terenach gmin”, s.107-122, Katowice 1997.
 2. Biegańska J.: Odpady niebezpieczne, Branżowy Magazyn Przemysłowy Chemia Przemysłowa, Nr 19 (159), s. 24-35, Październik 2000.
 3. Biegańska J.: Opakowania po materiałach niebezpiecznych, Branżowy Magazyn Przemysłowy Chemia Przemysłowa, Nr 24 (164), s. 9, s. 11-12, Grudzień 2000.
 4. Biegańska J.: Niebezpieczne osady ściekowe, Branżowy Magazyn Przemysłowy Ochrona Środowiska, Nr 10 (174), s. 20-22, 2001.
 5. Biegańska J.: Wpływ strzelania wielkimi ładunkami w kopalniach odkrywkowych na ekologię środowiska, Maszyny Górnicze, s. 25-30, Gliwice wrzesień 2001.
 6. Biegańska J.: Stosowanie MW Heavy - ANFO sposobem na poprawę ochrony środowiska w kopalniach odkrywkowych, Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, Seria: Konferencje No 43 „Bezpieczeństwo robót strzałowych w górnictwie”, s. 151-155, 2002.
 7. Gacki D., Targowski M., Biegańska J.: Laminaty w modernizowanych zbiornikach paliwowych, Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, nr 1, s. 5-13, 2009.
 8. Klemczak O., Biegańska J.: Charakterystyka materiałów zawierających azbest – opinie na temat oddziaływania rur azbestowo-cementowych, Prace Naukowe GIG. Górnictwo i Środowisko, nr 1, s. 29-39, 2009.
 9. Biegańska J.: Odpady niebezpieczne, Branżowy Magazyn Przemysłowy Ochrona Środowiska, Nr 1 (446), s. 39-41, 2010.

Książki wydane w kraju

 1. Janusz W. Wandrasz, J. Biegańska: Odpady Niebezpieczne. Podstawy teoretyczne, s. 220, Podręcznik, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2003.
 2. Praca zbiorowa pod red. Jolanty Biegańskiej. Metody analizy w gospodarce odpadami. Zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych. s.79, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2008.
 3. Biegańska J., Czop M., Kajda-Szczesniak M.: Gospodarka odpadami niebezpiecznymi. Materiały do zajęć laboratoryjnych. s.  Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.

Monografie

 1. Biegańska J:. Unieszkodliwianie odpadowych środków ochrony roślin metodą detonacyjnego spalania, Zeszyty Naukowe Inżynieria Środowiska, z. 49, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s.131, 2003.
 2. Biegańska J.: Ocena przydatności metod unieszkodliwiania dwunitro-orto-krezolu (DNOC) w zależności od formy jego występowania w środowisku, Zeszyty Naukowe Inżynieria Środowiska, z. 56, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, s.88, 2007.

Publikowane referaty za granicą

 1. Biegańska J., Kwiatkowski S., Olek J.: An overview of explosives applied in mineral materials mining and modern methods of their initiation. 3rd International Conference on Explosives and Blasting Technique, Varna, 28-30 wrzesień 2006.
 2. Biegańska J.: Modelnyje ispytanija chimiczeskowo razłożenija pesticida dinitro-ortokrezola (DNOK) soderżaszczewosija w wode metodo, peroksi. Mieżdunarodnaja nauczno-prakticzeskaja konferencija Morskaja Ekołogija – 2007 (MOREK - 2007), Tom I, s. 233-238, Władywostok, 3-5 październik 2007.
 3. Biegańska J.: Unicztożenije dinitro-ortokrezola (DNOK) wzrywczatymi wieszczestwami, Mieżdunarodnaja nauczno-prakticzeskaja konferencija Morskaja Ekołogija – 2007 (MOREK - 2007), Władywostok, 3-5 październik 2007.
 4. Biegańska J.: Metody utilizacii neprigodnyh boepripasov. Sotrudničestvo dlâ rešeniâ problemy othodov. Materialy V meždunarodnoj konferencii, Har'kov, Ukraina, 2-3 aprelâ. Nezavisimoe Agentstvo Ekologičeskoj Informacii EkoInform. Har'kov, s. 149-152, 2008.
 5. Biegańska J.: Utilization of nitrocellulose powder from expired military ammunition as an aluminium substitute in emulsive blasting materials, 3rd International Conference on Waste Management and Technology, Tsinghua University, China, Beijing, November 5-7th, 2008.
 6. Biegańska J., Harat A.: The influence of drain water from dumping grounds on water environment. 10 Česko-Slovenský Mezinárodní Hydrogeologický Kongres. Ostrava, 31.08-3.09.2009.

Publikowane referaty w kraju

 1. Nadziakiewicz J., Biegańska J., Olczyk W.: Odpady jako alternatywne źródło energii dla gmin, s. 55-60, II Konferencja Naukowo-Techniczna "Odpady jako alternatywne źródło energii dla gmin" Bielsko-Biała (Bystra Śl.), 1997.
 2. Biegańska J., Wandrasz Janusz W.: Możliwości utylizacji odpadów niebezpiecznych zawierających metale ciężkie: Termiczna Utylizacja Odpadów, Wymiana doświadczeń i poglądów, s. 207-213, V Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna, Poznań 1998.
 3. Biegańska J.: I Rozkład toksycznych nitrozwiązków w glebie na przykładzie trinitrotoluenu - przegląd metod, s. 447-454, IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami: "Systemy Gospodarki Odpadami", Poznań - Piła 2001.
 4. Biegańska J.: II Rozkład toksycznych nitrozwiązków w glebie na przykładzie trinitrotoluenu - wyniki badań własnych, s. 455-465, IV Międzynarodowe Forum GO: "Systemy Gospodarki Odpadami", Poznań - Piła 2001.
 5. Biegańska J., Zając M.: Odpady promieniotwórcze w gospodarce odpadami medycznymi, s. 451-463, VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami: Efektywne zarządzanie w gospodarce odpadami, Kalisz – Poznań, 2007.
 6. Biegańska J.: Możliwość rozkładu pestycydów w plazmowym reaktorze niskotemperaturowym, s. 169-181, Termiczne Unieszkodliwianie Odpadów. Restrukturyzacja procesów termicznych, Zakopane 2007.
 7. Harat A., Biegańska J.: Ujednolicenie systemów zarządzania środowiskowego substancjami niebezpiecznymi. Zapobieganie zanieczyszczeniu, przekształcaniu i degradacji środowiska. Międzynarodowa XV Konferencja Naukowo-Techniczna, Szczyrk, 27-28 listopada 2008.
 8. Biegańska J.: Sposoby gospodarowania odpadami z materiałów wybuchowych w świetle aktualnych przepisów prawa. VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami. „Kompleksowe zarządzanie Gospodarka Odpadami”, Poznań 2009.
 9. Biegańska J., Bartoszek A., Gacki D., Targowski M.,: Badania laboratoryjne miarą oceny odpadów niebezpiecznych, Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z odpadów `09”, Szczyrk 2009.
 10. Biegańska J., Bartoszek A., Gacki D., Targowski M.,: Ocena odpadów niebezpiecznych w badaniach laboratoryjnych. Metodyka badań, Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z odpadów `09”, Szczyrk 2009.
 11. Biegańska J.: Ekologiczny sposób utylizacji niebezpiecznych związków chemicznych metodą niekonwencjonalną, Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: „Ochrona człowieka i środowiska naturalnego przed skażeniami”, Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii, Warszawa-Rembertów, 7-8 czerwca 2010.

Patenty uzyskane


Biegańska (Pawłowska) J., Figa R., Matyszkiewicz B., i inni: Mieszanina pirotechniczna czerwonego dymu sygnalizacyjnego P156037, 1992.

Biegańska J.: Sposób unieszkodliwiania odpadowych pestycydów P207937, 2011.

Patenty zgłoszone

 

Biegańska J., Hinzinger S.: Sposób otrzymywania wysokoenergetycznego oleju syntetycznego zwłaszcza z odpadów tworzyw sztucznych. Zgłoszenie patentowe P.391730, 2010.

Biegańska J., Hinzinger S.: Urządzenie do przetwarzania odpadów zwłaszcza z tworzyw sztucznych na wysokoenergetyczny olej syntetyczny. Zgłoszenie patentowe P.391731, 2010.