Department Of Technologies and Installations for Waste Management

 

Projects

Projects during the realisation

 

 

PST -7/RIE-3/2012

Opracowanie systemu eksportwoego do oceny efektywności środowiskowej i społecznej kopalń węgla kamiennego w Polsce

 

BKM-546/RIE-3/2014

Badania wybranych grup odpadów przemysłowych i komunalnych w aspekcie ich oddziaływania na środowisko i zagospodarowania

Zadanie: Badanie właściwości i optymalizacja struktury mieszaniny sporządzonej na bazie wybranych odpadów komunalnych i przemysłowych.

BKM-545/RIE-3/2014

Badania wybranych grup odpadów przemysłowych i komunalnych w aspekcie ich oddziaływania na środowisko i zagospodarowania

Zadanie: Wybór optymalnej mieszanki z posegregowanych odpadów komunalnych w celu ich wykorzystania jako komponentu podłoża do adaptacji roślin.

BK-275/RIE-3/2014

Metody i sposoby zagospodarowania bądź unieszkodliwiania różnych grup odpadów

BKM-533/RIE-3/2013

Biomasa roślinna i wybrane odpady z sektora remontowo-budowlanego jako surowiec energetyczny oraz ocena wpływu stałych produktów ich spalania na środowisko

BKM-532/RIE-3/2013

Bilansowanie zakładów zagospodarowania odpadów podstawą oceny ich efektywności

BKM-531/RIE-3/2013

Analiza systemu segregacji i mieszania wybranych frakcji odpadów pod kątem zawartości metali ciężkich/metaloidów

BKM-530/RIE-3/2013

Analiza aktywności promieniotwórczej odpadów skalnych pochodzących z procesów wydobycia i przeróbki rudy uranowej oraz ich wpływ na stan środowiska glebowego w rejonie składowiska

BK-264/RIE-3/2013

Wytwarzanie paliw formowanych z substancji odpadowych oraz metody termiczne przekształcania odpadów

Projects realised  

BKM-268/RIE-3/2012

Badania wybranych grup odpadów przemysłowych i komunalnych w aspekcie ich oddziaływania na środowisko i zagospodarowania

BK-269/RIE-3/2012

Ocena właściwości odpadów i metody ich wykorzystania oraz zagospodarowania

BK-299/RIE-3/2011

Badania właściwości wybranych odpadów komunalnych i przemysłowych pod kątem optymalnego doboru metody zagospodarowania

BK-298/RIE-3/2011

Badanie efektywności pracy wybranych urządzeń sortowni odpadów

BK-293/RIE-3/2011

Badania efektywnych metod odzysku surowców i energii z odpadów

BK-272/RIE-3/2010

Badania właściwości odpadów w celu oceny przydatności do wykorzystania, unieszkodliwiania lub składowania.

BK-224/RIE-3/2009

Badania efektywnych metod odzysku energii z odpadów.

BK-264/RIE-3/2008

Paliwa formowane i biopaliwa oraz ich zastosowanie w procesach termicznych.

BK-252/RIE-3/2007

Badania procesów spalania, współspalania biopaliw i paliw formowanych z paliwami energetycznymi w ciepłownictwie.

BK-280/RIE-3/2006

Przetwarzanie substancji bioorganicznych i odpadowych w paliwo.

BK-285/RIE-3/2005

Badania możliwości spalania odpadów i produktów rolnych z przemysłu spożywczego w celu ich utylizacji.

BW-438/RIE-3/2010

Zastosowanie odpadów do wyrobów ekologicznych

BW-434/RIE-3/2009

Analiza opłacalności ekonomicznej recyklingu odpadów komunalnych

BW-446/RIE-3/2008

Problemy gospodarki odpadami wynikające z unormowań prawnych UE oraz potrzeb przemysłu polskiego.

BW-502/RIE-3/2008

Model matematyczny spalania pojedynczego ziarna paliwa formowanego na bazie odpadów stałych.

BW-525/RIE-3/2008

Badanie możliwości zastąpienia pyłu aluminiowego składnikami wysokoenergetycznymi pozyskanymi z wycofanej amunicji wojskowej w górniczych materiałach wybuchowych.

BW/RGH-3/RIE-0/2008

Analiza optymalizacyjna uciążliwości ekologicznej systemów gospodarki odpadami komunalnymi.

BW-499/RIE-3/2007

Badania nad procesami spalania i współspalania odpadów.

BW-504/RIE-3/2007

Zorientowane obiektowo metody modelowania, analizy i testowania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami.

BW-454/RIE-3/2006

Analiza procesów współspalania biomasy z paliwami konwencjonalnymi.

BW-459/RIE-3/2005

Badania procesów termicznego przekształcania substancji odpadowych.

BW-507/RIE-3/2004

Analiza i badania, oraz ocena właściwości mieszanek biopaliwowych pod kątem ich przydatności w procesach energetycznych wraz z analizą logistyczną zasobności biotopu.

BW-489/RIE-3/2003

Gospodarka odpadami.

BW-492/RIE-3/2002

Analiza metod i urządzeń zagospodarowania odpadów i osadów – gospodarka odpadami komunalnymi, przemysłowymi i specjalnymi.

PBU-83/RIE-3/2010

Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej do oczyszczania gazów.

PBU-40/RIE-3/2010

Optymalizacja energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych.

PBU-90/RIE-3/2009

Modelowanie zmian właściwości paliwowych osadów ściekowych podczas średnio i długookresowego ich składowania przed procesem współspalania i spalania.

PBU-65/RIE-3/2009

Modelowanie procesu transportu masy na rusztach posuwistych i walcowych urządzeń do termicznego przekształcania odpadów stałych.

PBU-38/RIE-3/2008

Badania wpływu substancji pochodzenia organicznego, wchodzących w skład paliw formowanych na emisję produktów stałych i gazowych podczas procesów spalania i współspalania

PBU-37/RIE-3/2008

Modelowanie dyspersji zanieczyszczeń z procesów technologicznych przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów z wykorzystaniem metodologii zorientowanej obiektowo.

PBU-8/RIE-3/2007

Analiza możliwości wykorzystania wybranej biomasy w procesie formowania paliw.

PBU-74/RIE-3/2006

Zorientowane obiektowo metody modelowania, analizy i testowania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami.

PBU-59/RIE-3/2005

Badania procesu tworzenia substancji szkodliwych podczas spalania odpadów na ruszcie

PBU-103/RIE-3/2005

Opracowanie charakterystyk typoszeregów urządzeń stosowanych w gospodarce odpadami, stworzenie modelu optymalizacji doboru urządzeń w określony system ich wykorzystania

PBU-60/RIE-3/2005

Uciążliwość ekologiczna oraz najlepsza dostępna technika (BAT) dla procesów spalania odpadów

PBU-83/RIE-3/2004

Analiza ruchu materiału na rusztach przegarniających urządzeń do termicznego przekształcania odpadów.

SPB-15/RIE-3/2004 EUREKA-E!3234 BIOWASTEFUL

Rozwój technologii przetwarzania odpadów tłuszczowych MSP dla celów energetycznych

NB-50/RIE-3/2013

Badanie optymalnego sposobu recyklingu wyeksploatowanych kół pędnych oraz krążników nowej generacji

U-801/RIE-3/2013

Wykonanie oznaczeń temperatury zapłonu dostarczonych próbek gumy i włókien polimerowych w tyglu otwartym metodą Clevelanda

U-663/RIE-3/2013

Opinia o innowacyjności instalacji czyszczenia kotła płomieniówkowego opartej o generatory fal uderzeniowych

U-655/RIE-3/2013

Badania i dobór składników kompozycji mieszanek mogących znaleźć zastosowanie w przypadku przyrodniczego wykorzystania terenów

U-609/RIE-3/2013

Ocena przydatności mieszaniny czyściwa jako składnika paliwa alternatywnego

U-694/RIE-3/2012

Badanie właściwości paliwowych surowca opałowego

NB-173/RIE-3/2012

Opinia powdrożeniowa dotycząca technologii „Linia technologiczna do produkcji granulatu ze słomy i sposób produkcji granulatu ze słomy”

NB-172/RIE-3/2012

Określenie rodzaju związków węglowodorowych powstających podczas kontaktu dostarczonej próbki z łukiem elektrycznym w powietrzu atmosferycznym

NB-145/RIE-3/2012

Opracowanie opinii o innowacyjności folii biodegradowalnej

U-805/RIE-3/2011

Badanie paliwa alternatywnego

U-779/RIE-3/2011

Wykonanie ekspertyzy naukowej na temat skuteczności zastosowanej technologii prasowania odpadów komunalnych przy pomocy praso-ekstrudera VMPress i ich rozdziału na frakcję suchą i mokrą przeznaczoną do biostabilizacji pryzmowej oraz wyrażenie opinii, czy zasadne jest zastosowanie praso-ekstrudera w celu wydzielenia frakcji organicznej w linii technologicznej wyposażonej także w przesiewacz bębnowy

NB-44/RIE-3/2011

Przeprowadzenie badań osadów z zalewiska przylegającego do obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Borynia Jar.

NB-22/RIE-3/2011

Wykonanie opinii do raportu do oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą Rozbudowa wytwórni mas bitumicznych

U-755/RIE-3/2010

Opinia o innowacyjności urządzenia do utylizacji odpadów metodą plazmową

NB-27/RIE-3/2010

Projekt rekultywacji wyrobiska w Płazie

NB-117/RIE-3/2010

Opinia o innowacyjności technologii produkcji wykorzystującej przemysłowe odpady poprodukcyjne.

NB-250/RIE-3/2009

Opracowanie opinii o innowacyjności metody produkcji granulatu z miału węglowego wykonanego metodą otaczania z dodatkiem poliolefin.

U-811/RIE-3/2009

Badania odpadów jako przesypka na składowiska oraz w celach rekultywacyjnych

U-806/RIE-3/2009

Analiza dwóch próbek paliwa typu „pellets”.

CRU/106/2008

Wariantowa koncepcja gospodarki odpadami w mieście Zabrze.

NB-111/RIE-3/2003

Badania i opracowanie technologii wytwarzania paliwa z odpadów medycznych.

NB-5/RIE-3/2001

Energetyczne wykorzystanie paliwa śmieciowego w Ciepłowni-Zachód. Analiza techniczno-ekonomiczna.

U-747/RIE-3/2000

Wykonanie pomiarów stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

U-634/RIE-3/2000

Wykonanie pomiarów przedodbiorowych w Ocynkowni Śląsk.

NB-35/RIE-3/2000

Studium gospodarki odpadami medycznymi na terenie woj.podlaskiego z uwzględnieniem zabudowy spalarni odpadów medycznych w Elektrociepłowni Fasty.

NB-59/RIE-3/99

Badania i analiza składu chemicznego odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania.

NB-186/RIE-3/99

Ocena oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji współspalania osadów z węglem w kotle OR-32 w EC Fasty

NB-187/RIER-3/99

Przeprowadzenie testu współspalania osadów z oczyszczalni ścieków z węglem w EC Fasty wraz z analizami laboratoryjnymi stałych produktów procesu spalania oraz opracowanie wyników

NB-136/RIE-3/99

Opracowanie Studium Ochrony Atmosfery dla Śląskiej Fabryki Drożdży Spółka z o.o.

U-693/RIE-3/99

Analiza możliwości zainstalowania aparatury do kontroli współczynnika nadmieru powietrza oraz temperatury spalin na kotle SUGAT w Rzeszowskich Fabrykach Mebli S.A.

NB-102/RIE-3/99

Opracowanie na podstawie badań projektu technicznego układu do usuwania nadmiaru złoża pieca fluidalnego do spalania osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków „DĘBOGÓRZE”

NB-297/RIE-3/98

Dobór metod i przeprowadzenie badań analitycznych nietypowych odpadów przemysłowych.

NB-266/RIE-3/98

Wykonanie pomiarów stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w układzie absorbera instalacji spalania osadów pościelowych GOŚ DĘBOGÓRZE.

NB-276/RIE-3/98

Badania oddziaływania na środowisko odpadów z odlewni GZUT przeznaczonych do składowania.

NB-166/RIE-3/98

Badania parametrów procesu spalania odpadów poszpitalnych i jego produktów.

NB-185/RIE-3/98

Weryfikacja założeń technicznych pod kątem warunków wsadowych i eksploatacji w aspekcie nowoprojektowanych przepisów MOŚZNiL.

NB-242/RIE-3/97

Badanie procesu spalania oraz pomiar sprawności cieplnej trzech kotłów w Rzeszowskich Fabrykach Mebli SA

NB-259/RIE-3/97

Ocena możliwości spalania odpadów specjalnych w instalacji do spalania odpadów oraz określenie emisji zanieczyszczeń z komór lakierniczych w Bialskich Fabrykach Mebli SA