Department Of Technologies and Installations for Waste Management

 

Laboratorium Analiz

8658675-scientific-research.jpgSALA 39 A

tel. 32-237-15-75


Kierownik laboratorium dr inż. Monika Czop

e-mail:Monika.Czop@polsl.pl

tel. 32-237-21-04

 

Technolog laboratorium: mgr inż. Anna Wandrasz

e-mail:Anna.Wandrasz@polsl.pl

tel. 32-237-27-62

 

Dydaktyka:

img7.jpg

Laboratorium znajduje się na parterze w głównym budynku Wydziału Inżynierii Środowiska

i Energetyki przy ul. Konarskiego 18A.

Działalność dydaktyczna laboratorium Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów związana jest z prowadzeniem zajęć laboratoryjnych dla studentów zgodnie z obowiązującym planem studiów oraz z realizacją prac dyplomowych.

img8.jpg

Przed przystąpieniem do ćwiczenia student musi zapoznać się z zasadami bezpiecznej pracy laboratoryjnej oraz sposobem prawidłowego postępowania podczas wykonywania poszczególnych operacji i procesów jednostkowych.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zredukowania do minimum konsekwencji ewentualnych wypadków, podczas pracy w laboratorium, należy stosować się do wymagań ogólnych,  przepisów porządkowych  i przepisów BHP.

Ilość stanowisk:

img9.jpg

Laboratorium Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów dysponuje 18 stano

wiskami do zajęć dydaktycznych. Każde stanowisko jest wyposażone w niezbędną aparaturę oraz zestaw szkła laboratoryjnego potrzebnego do wykonania oznaczenia wynikającego z harmonogramu zajęć ułożonego zgodnie z obowiązującym planem studiów.

Zjawiska i eksperymenty, które mogą być tam prezentowane:

W laboratorium Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów znajdują się następującimg11_tn.jpge stanowiska dydaktyczne:

 • Stanowisko do oznaczania części palnych i niepalnych.

 • Stanowisko do oznaczania części lotnych.

 • Stanowisko do oznaczania tłuszczów i olejów mineralnych. Analiza przeprowadzana jest metodą  ekstrakcyjną  w aparacie Soxhleta.

 • Stanowisko do oznaczania wilgotności metodą destylacyjną.

 • img12_tn.jpgStanowisko do oznaczania składu elementarnego.

 • Stanowisko do oznaczania azotu ogólnego, azotu organicznego i azotu amonowego.

 • Stanowisko do oznaczania węgla organicznego.

 • Stanowisko do oznaczani substancji humusowych w kompostowanych odpadach.

 • Stanowisko do oznaczania siarki metodą Eschki.

 • Stanowisko do oznaczania zawartości celulozy w odpadach.img14.jpg

 • Stanowisko do wyznaczania współczynnika przepuszczalności gruntu.

 •  Stanowisko do oznaczania zawartości chlorków w odpadach.

 • Stanowisko do analizy wyciągu wodnego z odpadów oraz odcieków ze składowisk.

 • Stanowisko do oznaczania zawartości substancji agresywnych.img13.jpg 

 • Stanowisko do oznaczania zawartości wilgoci metodą wagową. 

 • Stanowisko do mineralizacji próbek odpadów, gleby i biomasy. Mineralizator jest pomocny przy wykonywaniu analiz: odpadów, biomasy, gleby, i osadów, azotu ogólnego metodą Kjeldahla, fosforu organicznego, mineralizator umożliwia jednoczesną mineralizację dziewięciu prób.    

 • Stanowisko do określania toksyczności odpadów w zastosowaniu nasion rzeżuchy ogrodowej.img3.jpg  

 • Stanowisko do oznaczania temperatury zapłonu. Oznaczenie wykonuje się w tyglu otwartym metodą Clevelanda.

 • Stanowisko do określania właściwości wybuchowych odpadów niebezpiecznych.

 • Stanowisko do określania reaktywności odpadów niebezpiecznych.

 • Stanowisko do przeprowadzeni symulacji procesu składowania odpadów.

 • Stanowisko do wyznaczania kinetyki suszenia.


Wykaz zajęć jakie są prowadzone w danej jednostce organizacyjnej

 

Zajęcia laboratoryjne prowadzone są dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki
z następujących przedmiotów:

 • na kierunku Inżynieria Środowiska, studia jednolite magisterskie:

  • Inżynieria procesowa,

  • Procesy termiczne unieszkodliwiania odpadów,

  • Technologie unieszkodliwiania odpadów przemysłowych,

  • Chemia gleby, odpadów i osadów,

  • Odpady specjalne i niebezpieczne,

 • na kierunku Inżynieria Środowiska, studia I stopnia inżynierskie:

  • Gospodarka odpadami,

  • Chemia przemysłowa,

  • Technologie gospodarki odpadami,

 • na kierunku Inżynieria Środowiska, studia II stopnia magisterskie:

  • Gospodarka odpadami II,

  • Chemia gleby odpadów i osadów,

  • Odpady niebezpieczne,

 • na kierunku Inżynieria Środowiska, studia I stopnia inżynierskie zaoczne:

  • Gospodarka odpadami,

 • na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, studia I stopnia inżynierskie zaoczne:

  • Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

 • na kierunku Ochrona Środowiska, studia I stopnia inżynierskie:

  • Gospodarka odpadami,

  • Odpady specjalne i niebezpieczne,

 • na kierunku Energetyka, studia I stopnia inżynierskie:

  • Termiczna utylizacja odpadów,

  • Procesy cieplne utylizacji odpadów,

 • na kierunku Energetyka, studia I stopnia inżynierskie zaoczne:

  • Procesy termicznej utylizacji odpadów,

 • na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, studia I stopnia inżynierskie:

  • Metody utylizacji odpadów.