Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

PRZEPISY BHP

 

Ze względu na niebezpieczeństwa zagrażające zdrowiu lub życiu osób pracujących w laboratorium takie jak: zatrucia lub poparzenia substancjami chemicznymi, pożar w laboratorium, porażenie prądem elektrycznym oraz zranienie będące powodem nieostrożnego obchodzenia się z aparaturą szklaną obowiązuje ścisłe przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa. W związku z powyższym:


1. Ogrzewanie, względnie destylację stężonych kwasów, substancji żrących lub silnie dymiących dokonuje się tylko pod zamkniętym wyciągiem. Przy czym manipulacje stężonymi gorącymi kwasami wymagają nałożenia gumowych rękawiczek oraz okularów ochronnych.


2. Rozcieńczenia stężonych kwasów należy zawsze dokonywać przez powolne wlewanie stężonego kwasu do wody, przy równoczesnym mieszaniu. Nigdy odwrotnie („zapamiętaj chemiku młody wlewaj zawsze kwas do wody”).


3. Ogrzewając roztwór należy wylot naczynia skierować tak, aby ewentualnie wyrzucona ciecz nie oblała eksperymentującego, względnie sąsiadów.


4. Przy badaniu zapachu nieznanych próbek należy wykonać tę czynność ostrożnie np. przez wąchanie korka lub skierowanie powietrza znad naczynia z próbką ku nosowi przez wachlowanie dłonią, nigdy zaś przez bezpośrednie wdychanie. Badając zapach substancji w ogrzewanych probówkach należy zwrócić szczególnie uwagę na możliwość „wyrzucenia” cieczy z naczynia i oparzenia twarzy a zwłaszcza oczu.


5. W przypadku oparzenia kwasem lub ługami należy natychmiast spłukać miejsce oparzone silnym strumieniem wody. Tak samo należy postępować przy poparzeniu oczu.

6. W przypadku pożaru należy równocześnie udzielić pomocy poszkodowanej osobie i usunąć źródło pożaru (piaskiem lub gaśnicą).


7. Wszelkie czynności podczas których wydzielają się szkodliwe pary lub gazy (HCl, NO2, H2S, HCN, HF, NH3, itp.) muszą być wykonywane pod wyciągiem.


8. Kategorycznie zabrania się badania smaku wszelkich substancji chemicznych.


9. Stanowisko pomiarowe może zostać uruchomione w obecności prowadzącego.


10. W przypadku zranienia, oparzenia, zatrucia czy innych zdarzeń należy bezzwłocznie powiadomić prowadzącego zajęcia.