Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Stypendia i pomoc materialna

Student GOZ nigdy nie jest sam - zawsze może liczyć na docenienie i wsparcie!

Studenci Kierunku mogą otrzymać nagrody za dobre wyniki w nauce oraz pomoc materialną. Mogą to być stypoedia rektora i typadnia ministra. Może to być równiez pomoc materialna dla niepłenosprawnych i doraźna pomoc udzielana w trudnych sytuacjach życiowych. 

Stypendium rektora

Stypendium otrzymuje 10% najlepszych studentów co najmniej II roku studiów pierwszego stopnia

z każdego kierunku za: odpowiednio wysoką średnią ocen, osiągnięcia naukowe, osiągnięcia

artystyczne, wysokie wyniki sportowe.

W roku akademickim 2016/2017 miesięczna wysokość stypendium rektora wynosiła od 350 zł do 750 zł.

Od roku akademickiego 2014/2015 o stypendia rektora mogą wnioskować również studenci I roku – laureaci lub finaliści olimpiad przedmiotowych. W roku akademickim 2016/2017 laureat olimpiady otrzymywał miesięcznie 300 zł, natomiast finalista 200 zł.

Stypendium ministra

Stypendium może być przyznane studentowi szczególnie wyróżniającemu się w nauce lub

posiadającemu wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Stypendium ministra jest wypłacane jednorazowo.

W roku akademickim 2016/2017 jego wysokość wynosiła 15 000 zł.

Stypendium socjalne

Miesięczna wysokość stypendium socjalnego w zależności od dochodu wynosiła od 150 zł do 900 zł.

W roku akademickim 2016/2017 kwota zwiększenia miesięcznej wysokości stypendium socjalnego z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w obiekcie innym niż dom studencki wynosiła od 100 zł do 200 zł.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium może otrzymywać student legitymujący się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

W roku akademickim 2016/2017 wysokość miesięcznego stypendium specjalnego wynosiła

od 350 zł do 550 zł w zależności od stopnia niepełnosprawności.

Zapomoga

Student może otrzymać zapomogę losową dwa razy w roku w związku z przejściowo trudną sytuacją materialną.

Kwota zapomogi losowej uzależniona jest od zaistniałej sytuacji i nie może przekroczyć kwoty najwyższego stypendium socjalnego.

 

 

Regulaminy udzialania pomocy znajdują się TUTAJ