Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Paliwa alternatywne i energetyczne wykorzystanie odpadów

Już od października 2017 roku!

Jedyny taki kierunek w Polsce!

Paliwa alternatywne i energetyczne wykorzystanie odpadów to kierunek stworzony z myślą o współczesnych problemach związanych z ograniczoną ilością paliw kopalnych. Powoduje to konieczność skoncentrowania się na źródłach czystej energii i zagospodarowania gigantycznych ilości generowanych odpadów. W ramach zajęć zostaną poruszone kwestie związane z:

 • energetyką alternatywną
 • paliwami z odpadów
 • zarządzaniem środowiskiem
 • analizami środowiskowymi i monitoringiem w ochronie środowiska
 • aspektami prawnymi w energetyce i ochronie środowiska
 • technikami zagospodarowania pozostałości po procesach energetycznego przetwarzania odpadów

Profity

Po zakończeniu studiów, nasz absolwent będzie:

♦ dysponował wiedzą i umiejętnościami potrzebnymi do podjęcia pracy w zakładach wytwarzania energii konwencjonalnej, zakładach energetycznego wykorzystania odpadów oraz ze źródeł odnawialnych jak również  administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstwach różnych branż, w tym również zajmujących się wytwarzaniem paliw z odpadów;

♦ posiadał umiejętności pozwalające m.in.:

   -  na rozwiązywanie problemów związanych z gospodarką odpadami po procesach energetycznego przetwarzania odpadów,

   -  na zastosowanie metod wykorzystania odnawialnych źródeł energii,

   - na zaproponowanie przedsięwzięć usuwających wady istniejących systemów/procedur w zakresie wykorzystania paliw z odpadów;

♦ posiadał wiedzę o uwarunkowaniach środowiskowych i możliwościach wykorzystania i zaprojektowania właściwej technologii dla paliw z odpadów;

♦ znał najważniejsze akty prawne związane z energetyką w tym szczególnie z energetycznym wykorzystaniem odpadów, odnawialnymi źródłami energii oraz z ochroną środowiska;

♦ znał zasady wdrażania nowoczesnej i efektywnej gospodarki odpadami;

♦ znał zasady zrównoważonego rozwoju w energetyce i ma świadomość rosnącej wagi problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpadowej;

♦ posiadał wiedzę o uwarunkowaniach środowiskowych i możliwościach wykorzystania i zaprojektowania właściwej technologii dla odnawialnych źródeł energii;

♦ znał zagadnienia związane z zarządzaniem środowiskiem, analizami środowiskowymi i monitoringiem w ochronie środowiska.

Program studiów

Studia podyplomowe mają na celu umożliwienie przekazanie najnowszych i praktycznych osiągnięć w zakresie paliw z odpadów oraz ze źródeł odnawialnych. Szczególny nacisk zostanie położony na:

 • energia solarna

        → zasoby, stan aktualny i perspektywy rozwoju

        → słoneczne systemy grzewcze

        → instalacje aktywne i pasywne

        → kolektory słoneczne

        → elektrownie słoneczne

        → ogniwa fotowoltaiczne

        → parametry wpływające na ilość generowanej energii elektrycznej

        → ekonomika i tendencje rozwoju

 • energia geotermalna

        → zasoby, wykorzystanie energii geotermalnej w Polsce i na świecie

        → metody i kierunki pozyskiwania energii geotermalnej

        → ciepłownie i elektrownie geotermalne

        → pompy ciepła

 • energia wodna

        → elektrownie wodne i budowa turbin

        → stan aktualny i kierunki rozwoju energetyki wodnej

        → mała energetyka wodna

        → wykorzystanie energii pływów, fal, prądów morskich

 • aspekty ekonomiczne i ekologiczne wykorzystania odnawialnych źródeł energii

        → koszty wytwarzania

        → koszty zewnętrzne

        → Ekologiczna Ocena Cyklu Życia (LCA - Life Cycle Assessment)

        → znaczenie odnawialnych źródeł energii dla bilansu energetycznego kraju i świata

        → zarządzanie środowiskowe,

        → technologiczne aspekty wykorzystywania energii z odpadów oraz z odnawialnych źródeł

        → podstawy prawne

Moduły kształcenia ------> szczegóły

Uczestnicy

Studia kierowane są do absolwentów studiów wyższych - I lub II stopnia, zainteresowanych problematyką związaną z wykorzystaniem paliw z odpadów, inżynierów, kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych prowadzących działalność inwestycyjną w OZE i paliwa z odpadów oraz osób, które w przyszłości o takie stanowiska zamierzają się ubiegać,

Adresatem studiów są również przedsiębiorcy, w tym z sektora MŚP, zamierzający rozszerzyć swoją działalność o OZE i paliwa z odpadów, pracownicy jednostek samorządowych odpowiedzialnych za planowanie przestrzenne, inwestycje, rozwój i wykorzystanie lokalnych zasobów OZE i paliw z odpadów, firm doradczo-szkoleniowych zamierzających rozszerzyć zakres świadczonych usług o OZE i paliw z odpadów jak również pozostałych osób pragnących rozszerzyć wiedzę.

 

Rekrutacja

Czas trwania 2 semestry (od X 2018 r. do VI 2019 r.)

Termin zgłoszeń Rekrutacja kandydatów odbywa się w sposób ciągły, a o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Miejsce zgłoszeń Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, ul. Konarskiego 18A, 44-100 Gliwice

Wymagane dokumenty

 • kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2 do Regulaminu studiów podyplomowych),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych (I lub II stopnia) - licencjackie, magisterskie, inżynierskie, magister-inżynier.

Dokumenty należy złożyć osobiście lub przesyłką poleconą.

Opłata 3800 zł (możliwość płatności w ratach)

 

Kierownik studiów podyplomowych

dr hab. inż. Mohamed Alwaeli, prof. PŚ

tel.: +48 32 237 21 15

e-mail: mohamed.alwaeli@polsl.pl 

Sekretariat studiów podyplomowych

tel.: +48 32 237 12 13

Organizator studiów podyplomowych

Politechnika Śląska

Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów

Informacje dodatkowe

Rekrutacja jest realizowana drogą elektroniczną w ramach systemu SOREK, pod adresem http://rekrutacja.polsl.pl