Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Energetyka, Specjalność: Alternatywne Technologie Energetyczne i Zarządzanie Środowiskiem

eu-flag302_tn.jpg

Opis specjalności:

Alternatywne technologie energetyczne i zarządzanie środowiskiem to nowa specjalność, której plan został stworzony jako odpowiedź na aktualne wymagania rynku pracy, z uwzględnieniem najnowszych trendów w gospodarce. Postawiono w nim nacisk na kształcenie tych cech absolwentów oraz umiejętności, które pracodawcy wskazują jako najistotniejsze. Program studiów na specjalności obejmuje te zagadnienia, które według wszelkich prognoz będą rozwijane w najbliższej przyszłości. W dobie kryzysu energetycznego spowodowanego wyczerpywaniem się zasobów tradycyjnych nośników energii, to właśnie energetyka alternatywna i rozproszona będzie stanowiła najdynamiczniej rozwijający się dział gospodarki. Nie może się to jednak obejść bez szczególnej dbałości o środowisko naturalne. Z tego względu do programu studiów włączono szereg elementów związanych z zarządzaniem środowiskiem i umiejętnością dokonywania specjalistycznych analiz środowiskowych i audytów energetycznych.

Zajęcia realizowane w ramach specjalności sa ukierunkowane na wykształcenie umiejetności samodzielnego podejmowania i rozwiązywania problemów technicznych, a program studiów obejmuje wiele uniwersalnych przedmiotów inżynierskich, stąd absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie i osiągają sukcesy zawodowe również w innych gałęziach gospodarki w kraju i za granicą.

Program studiów zakłada m.in. bardzo gruntowną edukację z zakresu informatyki. Studenci uczą się będą posługiwania coraz bardziej złożonymi narzędziami komputerowego wspomagania prac inżynierskich – aż do zaawansowanych technik CAD i CAM.

Na kierunku zdobędziesz wiedzę z zakresu:

 • farma_wiatrowa01_tn.jpgszeroko pojętej problematyki energetycznej obejmującej najnowsze rozwiązania techniczne w zakresie technologii spalania węgla oraz innych paliw, energetyki jądrowej i technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii,
 • diagnostyki i eksploatacji urządzeł energetycznych,
 • projektowania i doboru urządzeł w zakresie proekologicznych technologii energetycznych,
 • przyszłości energetyki w Polsce i na świecie,
 • modelowania procesów wymiany ciepła i masy w urządzeniach energetycznych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi obliczeniowych,
 • zagadnieł dotyczących zrównoważonego rozwoju kraju i rosnącej roli problemów związanych z ekologicznym wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii,
 • aspekty ekonomiczne energetyki.

Dla kogo?

Słuchaczami specjalności Alternatywne Technologie Energetyczne i Zarządzanie Środowiskiem na poziomie inżynierskim mogą zostać studenci Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, kierunku Energetyka, którzy z sukcesem zakończyli semestr V.

Słuchaczami specjalności Alternatywne Technologie Energetyczne i Zarządzanie Środowiskiem na poziomie magisterskim mogą zostać wszyscy studenci, którzy ukończyli studia inżynierskie na wydziale Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na dowolnej innej uczelni w Polsce o zbliżonym kierunku.

 europeannotis-small_tn.jpgW jaki sposób uczymy?

U podstaw systemu nauczania wdrażanego w ramach specjalności jest wzorowany na programach analogicznych specjalności uniwersytetów amerykańskich. U jego podstaw leży przekonanie, że dla przyszłego inżyniera istotną rolę gra nie tylko teoria (wykłady i ćwiczenia) ale również, a może przede wszystkim, wiedza praktyczna zdobywana w ramach zajęć projektowych i zapoznawania się z rzeczywistymi rozwiązaniami w skali przemysłowej. Dlatego też w programie studiów znalazło się dużo zajęć projektowych i wyjazdów do zakładów przemysłowych. Zajęcia mają z reguły charakter seminaryjny i interaktywny.

Program został skonstruowany w takich sposób by był przejrzysty, jasny i zrozumiały. Od samego początku student będzie widział, jaki zakres tematyczny materiału powinien opanować i jakie są zasady zaliczania. Na kolokwiach i egzaminach pojawiają się tylko te zagadnienia, które były omawiane na zajęciach. Zakres tematyczny i zestaw pytań, jakie mogą się pojawić się na egzaminie dyplomowym będą znana już na pierwszym semestrze specjalności. W rezultacie student ma możliwość sukcesywnego przygotowywania się do tego egzaminu w trakcie całej nauki. W każdej sytuacji problemowej studenci mają możliwość przedstawienia jej opiekunowi specjalności i tym samym dostosowania programu do indywidualnych zainteresowań studentów.

Przedstawione wyżej zasady są z sukcesem wdrażane na innych specjalnościach prowadzonych przez Katedrę. Efektem jest wysoki poziom nauczania i w konsekwencji zdecydowanie wyższe od średniej wydziałowej oceny uzyskiwane przez studentów.

Nasz sposób nauczania to:

 • dużo projektów
 • dużo wyjazdów – prezentacja praktyki!
 • dużo dyskusji – interakcyjny charakter zajęć dydaktycznych
 • gaz-small_tn.jpgwykłady – charakter seminaryjny – poglądowy ze wsparciem środkami audio-wizualnymi
 • mało ćwiczeń tablicowych
 • mało laboratoriów
 • profilowane prace dyplomowe
 • indywidualne podejście do studenta
 • przejrzystość wymagań, wysoki poziom nauczania i w konsekwencji wysokie oceny studentów

Gdzie i w jaki sposób....

Dodatkowe korzyści...

 • Każdy student naszego kierunku ma możliwość bezpłatnego pobrania i korzystania w trakcie studiów z oprogramowania Auto CAD.

Nie tylko na Uczelni...

 • solar panel hous_tn.jpgObozy naukowe
 • Studenckie Koło Naukowe Gospodarki Odpadami
 • Praktyki studenckie
 • Staże przemysłowe w kraju i zagranicą
 • Wycieczki

Życie studenckie

imprezy.jpg

Absolwent studiów o specjalności Energetyka posiada kwalifikacje w zakresie:

 • projektowania urządzeń i instalacji systemów energtycznych,
 • ekonomii ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki odpadami,
 • aspektów prawnych ochrony środowiska,
 • alternatywnych źródeł energii,
 • zarządzania środiwskiem i analiz środowiskowych,
 • podstaw oceny czystości powietrza atmosferycznego i oceny rozprzestrzeniania zanieczyszczeń,
 • oceny, racjonalizacji i podnoszenia skuteczności istniejących urządzeń i instalacji ochrony środowiska,
 • komputerowego wspomagania projektowania,
 • obsługi specjalistycznego oprogramowania inżynierskiego,
 • zasad pracy w laboratorium,
 • opracowywania wyników i tworzenia raportów,
 • sztuki autoprezentacji.

Jako absolwent kierunku znajdziesz pracę...

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją i eksploatacją w obszarze systemów energetycznych i zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii,
 • jako specjalista w zakresie problemów energetyki w jednostkach samorządowych,
 • opanowanie na studiach języka obcego oraz szereg narzędzi informatycznych będą dodatkowym atutem w poszukiwaniu atrakcyjnego zatrudnienia.
 • we wszystkich działach przemysłu w tym w dużej i małej energetyce ;
 • w biurach projektowych i konstrukcyjnych;
 • w administracji państwowej i samorządowej (starostwa powiatowe, urzędy miejskie, urzędy marszałkowskie, urzędy wojewódzkie);
 • w naukce i szkolnictwo.

 Gdzie ...

 • prezes.jpgFosterwheeler
 • Babcock
 • General Motors, Poland
 • Fiat Auto Poland
 • Fluor USA
 • Gullfieber
 • limuzyna.jpgWasko
 • Bank Ochrony Środowiska
 • Clean Harbours, USA
 • Univeristy of Maryland, USA
 • i wiele innych....

 

Po studiach I stopnia zachęcamy:

 • do podjęcia studiów drugiego stopnia (magisterskie),
 • jeżeli spodoba ci się studiowanie, podejmij studia trzeciego stopnia (doktoranckie).

 Opiekun

dr inż. Krzysztof Pikoń

e-mail: krzysztof.pikon@polsl.pl

Lista przedmiotów

Studia stacjonarne I stopnia inżynierskie (siatka godzin)
Lp.  Nazwa przedmiotu Sem. Prowadzący przedmiot
1 Pomiary i monitoring środowiska 5
dr inż. Waldemar Ścierski
2 Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmosferze 5 dr inż. Zofia Czekalska
3 Aspekty prawne w ochronie środowiska 5 dr inż. Wojciech Hryb
4 Analizy środowiskowe 5 dr inż.Krzysztof Pikoń
5 Budowa i projektowanie urządzeń ochrony środowiska 5
prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz
6 Systemy ochrony środowiska w energetyce 6 dr inż. Wojciech Olczyk
7 Energetyczne wykorzystanie odpadów 6 prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz
8 Podstawy zarządzania środowiskiem 6 dr inż.Krzysztof Pikoń
9 Zagospodarowanie odpadów przemysłowych 6 dr hab inż. Jolanta Biegańska, prof. Pol. Śl.
10 Katastrofy ekologiczne 7 dr inż. Monika Czop
11 Energetyka alternatywna 7 dr inż. Monika Czop
12 Seminarium specjalnościowe 7 dr inż. Monika Czop
13 Projekt inżynierski 7 dr inż.Krzysztof Pikoń
Studia stacjonarne II stopnia magisterskie (siatka godzin)
 
Lp. Nazwa przedmiotu Sem. Prowadzący przedmiot
1 Procesy fluidalne 1 dr inż. Tomasz Jaworski
2 Ekonomia w ochronie środowiska i energetyce 1 dr inż. Mohamed Alwaeli
3 Światowe zasoby energetyczne 1 dr inż. Monika Czop
4 Sztuczna inteligencja w systemach energetycznych i ochronie środowiska 1 dr inż. Krzysztof Gaska
5 Paliwa z odpadów 1
6 Inżynieria chemiczna w energetyce i ochronie środowiska 1 dr hab inż. Jolanta Biegańska, prof. Pol. Śl.
7 Przegląd instalacji energetycznych 1 prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz
8 Zasady zrównoważonego rozwoju i optymalizacja środowiskowa w energetyce 2 dr inż.Krzysztof Pikoń
9 Podstawy energetyki jądrowej 2 prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz
10 Zarządzanie projektami 2 dr inż.Krzysztof Pikoń
11 Podstawy audytingu energetycznego 2 dr inż. Michał Kozioł
12 Światowe trendy w energetyce 2  
13 Komputerowe aplikacje inżynierskie 2 dr inż. Krzysztof Gaska
14 Projektowanie instalacji energetycznego wykorzystania odpadów 2 dr inż. Wojciech Olczyk
15 Projekt przeddyplomowy 2 dr inż.Krzysztof Pikoń
16 Seminarium dyplomowe 3 dr inż.Krzysztof Pikoń
17 Przedmiot obieralny I 1  
18 Przedmiot obieralny II 2  
19 Przedmiot obieralny III 3  
20 Praca dyplomowa magisterska 3  

 

 

Pomiary i monitoring środowiska 30 15     15  
Rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmosferze 30 15     15  
Aspekty prawne w ochronie środowiska 15 15        
Analizy środowiskowe 45 15       30
Budowa i projektowanie urządzeń ochrony środowiska 45 15       30
Systemy ochrony środowiska w energetyce 45 15     30  
Energetyczne wykorzystanie odpadów 30 15       15
Podstawy zarządzania środowiskiem 30         30
Zagospodarowanie odpadów przemysłowych 15 15        
Katastrofy ekologiczne 15 15        
Energetyka alternatywna 45 15       30
Seminarium specjalnościowe 45   45      
Projekt inżynierski 45         45
PRZEDMIOTY OBIERALNE            
Przedmiot obieralny I 45 45        
Przedmiot obieralny II 60 60        
Przedmiot obieralny III 45 45        
Praktyka po 6 SEM