Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Laboratorium Analiz Fizykochemicznych (LAF)

Centrum Nowych Technologii sala 219

tel. 32-237-15-75

laf.jpg

Kiierownik laboratorium

dr inż. Monika Czop

dr inż Małgorzata Kajda-Szcześniak

e-mail: Monika.Czop@polsl.pl, tel. 32-237-21-04

e-mail:Małgorzata.Kajda-Szczesniak@polsl.pl, tel. 32-237-21-04

Technolog laboratorium: mgr inż. Anna Wandrasz

e-mail: Anna.Wandrasz@polsl.pl, tel. 32-237-15-75

Dydaktyka:

 

Laboratorium znajduje się na parterze w głównym budynku Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki przy ul. Konarskiego 18A.

Działalność dydaktyczna laboratorium Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów związana jest z prowadzeniem zajęć laboratoryjnych dla studentów zgodnie z obowiązującym planem studiów oraz z realizacją prac dyplomowych.

Przed przystąpieniem do ćwiczenia student musi zapoznać się z zasadami bezpiecznej pracy laboratoryjnej oraz sposobem prawidłowego postępowania podczas wykonywania poszczególnych operacji i procesów jednostkowych.

 

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zredukowania do minimum konsekwencji ewentualnych wypadków, podczas pracy w laboratorium należy stosować się do:

Ilość stanowisk: 

 

Laboratorium Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów dysponuje 18 stanowiskami do zajęć dydaktycznych.

Każde stanowisko jest wyposażone w niezbędną aparaturę oraz zestaw szkła laboratoryjnego potrzebnego do wykonania oznaczenia wynikającego z harmonogramu zajęć ułożonego zgodnie z obowiązującym planem studiów.

Zjawiska i eksperymenty, które mogą być tam prezentowane:

W laboratorium Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów znajdują się następującimg11_tn.jpge stanowiska dydaktyczne:

 • Stanowisko do oznaczania części palnych i niepalnych.

 • Stanowisko do oznaczania części lotnych.

 • Stanowisko do oznaczania tłuszczów i olejów mineralnych. Analiza przeprowadzana jest metodą  ekstrakcyjną  w aparacie Soxhleta.

 • Stanowisko do oznaczania wilgotności metodą destylacyjną.


 • Stanowisko do oznaczania składu elementarnego.

 • Stanowisko do oznaczania azotu ogólnego, azotu organicznego i azotu amonowego.

 • Stanowisko do oznaczania węgla organicznego.

 • Stanowisko do oznaczani substancji humusowych w kompostowanych odpadach.

 • Stanowisko do oznaczania siarki metodą Eschki.

 • Stanowisko do oznaczania zawartości celulozy w odpadach.img14.jpg

 • Stanowisko do wyznaczania współczynnika przepuszczalności gruntu.

 •  Stanowisko do oznaczania zawartości chlorków w odpadach.

 • Stanowisko do analizy wyciągu wodnego z odpadów oraz odcieków ze składowisk.

 • Stanowisko do oznaczania zawartości substancji agresywnych.img13.jpg

 • Stanowisko do oznaczania zawartości wilgoci metodą wagową. 

 • Stanowisko do mineralizacji próbek odpadów, gleby i biomasy. Mineralizator jest pomocny przy wykonywaniu analiz: odpadów, biomasy, gleby, i osadów, azotu ogólnego metodą Kjeldahla, fosforu organicznego, mineralizator umożliwia jednoczesną mineralizację dziewięciu prób.    

 • Stanowisko do określania toksyczności odpadów w zastosowaniu nasion rzeżuchy ogrodowej.img3.jpg  

 • Stanowisko do oznaczania temperatury zapłonu. Oznaczenie wykonuje się w tyglu otwarty m metodą Clevelanda.    

 • Stanowisko do określania właściwości wybuchowych odpadów niebezpiecznych.  

 • Stanowisko do określania reaktywności odpadów niebezpiecznych.   

 • Stanowisko do przeprowadzeni symulacji procesu składowania odpadów.  

 • Stanowisko do wyznaczania kinetyki suszenia.Wykaz zajęć jakie są prowadzone w danej jednostce organizacyjnej

Zajęcia laboratoryjne prowadzone są dla studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z następujących przedmiotów:

 • na kierunku Inżynieria Środowiska, studia jednolite magisterskie:

  • Inżynieria procesowa,8658675-scientific-research.jpg

  • Procesy termiczne unieszkodliwiania odpadów,

  • Technologie unieszkodliwiania odpadów przemysłowych,

  • Chemia gleby, odpadów i osadów,

  • Odpady specjalne i niebezpieczne,

 • na kierunku Inżynieria Środowiska, studia I stopnia inżynierskie:

  • Gospodarka odpadami,

  • Chemia przemysłowa,

  • Technologie gospodarki odpadami,

 • na kierunku Inżynieria Środowiska, studia II stopnia magisterskie:

  • Gospodarka odpadami II,

  • Chemia gleby odpadów i osadów,

  • Odpady niebezpieczne,

 • na kierunku Inżynieria Środowiska, studia I stopnia inżynierskie zaoczne:

  • Gospodarka odpadami,

 • na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa, studia I stopnia inżynierskie zaoczne:

  • Unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych,

 • na kierunku Ochrona Środowiska, studia I stopnia inżynierskie:

  • Gospodarka odpadami,

  • Odpady specjalne i niebezpieczne,

 • na kierunku Energetyka, studia I stopnia inżynierskie:

  • Termiczna utylizacja odpadów,

  • Procesy cieplne utylizacji odpadów,

 • na kierunku Energetyka, studia I stopnia inżynierskie zaoczne:

  • Procesy termicznej utylizacji odpadów,

 • na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, studia I stopnia inżynierskie:

  • Metody utylizacji odpadów.