Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Kto może aplikować...

Generalnie zapraszamy absolwentów liceuów ogólnokształcących i techników. Szczególnie tych, którzy na maturze zdawali przedmiot dotakowy: matematyka - poziom rozszerzony, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka - ale nie tylko!

Przy kwalifikacji na studia stacjonarne I stopnia na podstawie wyników z części pisemnych egzaminu maturalnego, otrzymanych z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych, bierze się pod uwagę punkty z przedmiotu głównego i jednego przedmiotu dodatkowego, wybranego przez kandydata z katalogu W (dodatkowy). Przedmiotem dodatkowym jest przedmiot:

 • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. nową maturę) w roku 2015, 2016 i 2017, oraz absolwentów techników w roku 2016 i 2017 - zdawany na poziomie rozszerzonym,
 • dla absolwentów liceów ogólnokształcących, którzy zdawali egzamin maturalny (tzw. nową maturę) w roku 2014 i w latach wcześniejszych, oraz absolwentów techników w roku 2015
 • i latach wcześniejszych - zdawany na poziomie podstawowym lub rozszerzonym - za wyjątkiem matematyki i języka polskiego.

P = 0,6 x W (główny) + 0,4 x k x W (dodatkowy)

gdzie:

 • P - liczba punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym
 • W (główny) - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z matematyki (poziom podstawowy)
 • W (dodatkowy) - liczba punktów (%) uzyskanych na maturze z przedmiotu dodatkowego do wyboru przez kandydata (matematyka - poziom rozszerzony, fizyka z astronomią, chemia, biologia, informatyka)

k = 0,5 dla poziomu podstawowego

k = 1 dla poziomu rozszerzonego

2. dla kandydatów na studia z maturą międzynarodową oraz dla kandydatów na studia z tzw. starą maturą stosuje się następujące przeliczenie ocen ze świadectwa dojrzałości na punkty:

 • Ocena: celujący --> liczba punktów: 100
 • Ocena: bardzo dobry --> liczba punktów: 90
 • Ocena: dobry --> liczba punktów: 85
 • Ocena: dostateczny --> liczba punktów: 50
 • Ocena: dopuszczający --> liczba punktów: 30.

gdzie:

 • poziom SL - poziom podstawowy
 • poziom HL - poziom rozszerzony.

Pod uwagę brana jest ocena z egzaminu dojrzałości pisemnego lub w razie jej braku ocena końcowa z przedmiotów i zajęć obowiązkowych.

Laureaci z zespołów, które zajęły I, II, i III miejsce w konkursie Czy byłbyś dobrym inżynierem?, prowadzonym na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, otrzymują dodatkowo 30 punktów preferencyjnych.

 

 

Dokładne kryteria przyjęcia dla kandydatów na Politechnikę Śląską są dostępne TUTAJ