Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Inżynierii Środowiska i Energetyce - NOWOŚĆ

Rekrutacja od 15 czerwca 2019!

Pierwsza edycja Studiów Podyplomowych 

Serdecznie zapraszamy!

Informacje ogólne

Organizatorem nowych studiów podyplomowych Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Inżynierii Środowiska i Energetyce jest Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Zajęcia prowadzone są w większości przez wykładowców Politechniki Śląskiej oraz grupę kilku praktyków życia gospodarczego i postępowania administracyjnego w zakresie ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem GOZ.

Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia uczelni wyższej, niezależnie od profilu (do osób posiadających m.in. tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera). Studia dedykuje się również osobom, które ukończyły studia wyższe lub podyplomowe z zakresu gospodarki odpadami.

Kierownik Studiów: dr hab. inż. Tomasz Jaworski prof. PŚ

Sekretariat Studiów: dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Inżynierii Środowiska i Energetyce jest przekazanie słuchaczom zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej, koniecznej do wykonywania zadań specjalisty w dziedzinie inżynierii środowiska i produkcji energii ze szczególnym uwzględnieniem Gospodarki Obiegu Zamkniętego. W ramach studiów, słuchacze oprócz szczegółowej wiedzy technicznej otrzymają szereg informacji natury prawnej i ekonomicznej.

Program studiów

Program studiów realizowany jest w ramach 10 modułów tematycznych:

 • Idea i podstawy prawne GOZ w UE  i Polsce. 
 • Gospodarka odpadami-sposoby (techniki) wdrażania koncepcji GOZ w organizacjach: przedsiębiorstwach komercyjnych i instytucjach publicznych.
 • Przegląd wdrożonych inicjatyw GOZ w wybranych organizacjach.
 • Wybrane zagadnienia prawne i techniczne GO w systemie linearnym (otwartym).
 • Biotechnologia w GOZ.
 • Zarządzanie wodą i ściekami w GOZ.
 • Energetyka w GOZ.
 • Systemy Zarządzania Środowiskiem i Energią w organizacjach oraz analizy środowiskowe.
 • Monitoring i pomiary środowiskowe.
 • Seminarium dyplomowe/Praca końcowa.

Zgodnie z programem studiów w procesie dydaktycznym przewidziano 169 godzin wykładów, 8 godzin seminariów, 48 godzin zajęć laboratoryjnych w tym wyjazdy na obiekty realizujące GOZ, 6 godzin ćwiczeń oraz 3 godziny projektów. Pozostałą część pracy słuchacze studiów realizują indywidualnie.

W ramach studiów słuchacze od początku II semestru realizują prace końcowe o problematyce związanej z GOZ. 

Korzyści

Po ukończeniu studiów podyplomowych Gospodarka Obiegu Zamkniętego w Inżynierii Środowiska i Energetyce absolwent:

 • posiada wiedzę na temat zasobów naturalnych ziemi i zagrożeń wynikających z ich zużycia,
 • posiada wiedzę w zakresie wykorzystania zasobów surowcowych w procesach produkcyjnych,
 • zna ideę i podstawy prawne GOZ w Polsce i UE,
 • zna techniki wdrażania koncepcji GOZ w organizacjach w fazach: projektowania, produkcji i konsumpcji oraz gospodarowania odpadami, 
 • posiada wiedzę pozwalającą wprowadzać efektywność energetyczną projektowanych i eksploatowanych obiektów konwencjonalnej energetyki oraz usprawniać stosowane metody  pozyskiwania energii z odnawialnych zasobów, zastępujących tradycyjnie stosowane surowce z poszanowaniem zasad ochrony środowiska,
 • posiada wiedzę w zakresie technik wdrażania GOZ w Inżynierii Środowiska, w szczególności w gospodarce wodno-ściekowej i biotechnologii,
 • posiada wiedzę z zakresu pozyskiwania „energii z odpadów”,
 • zna podstawy i charakterystykę energetyki rozproszonej, systemów prosumenckich,  magazynowania energii,
 • posiada wiedzę w zakresie procesów chemicznych, biologicznych i fizycznych, służących przetwarzaniu materii odpadowej i umiejętność ich doboru w celu odzyskiwania energii oraz cennych substancji z poszanowaniem zasad ochrony środowiska,
 • zna zasady obecnie większościowo funkcjonującego  modelu  statycznego gospodarowania odpadami w tzw. obiegu linearnym-otwartym, w którym obowiązuje zasada „zanieczyszczający płaci”,
 • zna podstawy gospodarowania odpadami powstającymi w różnych gałęziach gospodarki,
 • stosuje techniki i umiejętnie wdraża zasady Gospodarki Obiegu Zamkniętego,  w której odpady produkcyjne wykorzystywane są jako surowce wtórne,
 • opracowuje i wdraża w firmie program przechodzenia od usuwania odpadów (model statyczny) do zapobiegania ich powstawaniu lub pełnego powrotu jako surowców do obiegu produktowego (model dynamiczny); działając w oparciu o model dynamiczny zna techniki: zapobiegania powstawaniu i minimalizacji odpadów, powtórnego ich użycia, recyklingiem wewnętrznym i zewnętrznym, umie zaplanować i wdrożyć zasady strategii „Czystszej produkcji”,
 • nabywa umiejętności oceny cykli życia produktów przemysłowych,
 • nabywa umiejętności potrzebnych do oceny bezpieczeństwa ekologicznego nowo wprowadzanego produktu,
 • nabywa podstawowe umiejętności w zakresie autoprezentacji,
 • ma utrwalone nawyki do ustawicznego kształcenia.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry (od X 2019 r. do  IX 2020 r.)

Zajęcia, w łącznym wymiarze 234 godzin, odbywają się w formie 12-13 zjazdów piątkowo-sobotnich. Przy czym w piątki zajęcia będą się rozpoczynać nie wcześniej niż o godzinie 16.00, a w soboty o 8.30. Przeciętnie w trakcie pojedynczego zjazdu słuchacze będą uczestniczyli w ok. 18 godzinach zajęć dydaktycznych. Dodatkowo słuchacze mogą korzystać z konsultacji prowadzonych przez opiekunów prac końcowych i kierownika studiów podyplomowych.

Koszt studiów:

Opłata za Studia wraz z konsultacjami pracy końcowej wynosi 3800,00 zł od osoby (możliwość wnoszenia opłat w dwóch ratach za każdy semestr).

Noclegi:

Dla uczestników dojeżdżających istnieje możliwość rezerwowania, na okres trwania zjazdów, miejsc noclegowych w domach studenckich.

Rekrutacja

Termin zgłoszeń: od  VI 2019 r. do X 2019 r.

Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się przez rejestrację drogą elektroniczną za pomocą systemu SOREK. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów.

Rekrutacja ONLINE

Regulamin studiów podyplomowych dostępny na stronie głównej rekrutacji na Politechnikę Śląską.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (wygenerowany i wydrukowany z systemu SOREK),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

Kandydaci na studia mogą składać dokumenty:

 osobiście do:

Małgorzata Kajda-Szcześniak
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechnika Śląska
44-101 Gliwice, ul. Konarskiego 18
p. 126A

 

W razie pytań proszę o kontakt:

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak
e-mail: mkajda@polsl.pl
tel. (032) 237-21-04, (032) 237-12-13

Pliki