Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Laboratorium Analiz Fizykochemicznych (LAF)

SALA CNT 219 - Centrum Nowych Technologii

lokalizacja: Gliwice, ul. Konarskiego 22Blaf.jpg

tel. 32-237-15-75

Kierownik laboratorium dr inż. Monika Czop

e-mail: , tel. 32-237-21-04

Technolog laboratorium: mgr inż. Anna Wandrasz

e-mail: anna.wandrasz@polsl.pl, tel. 32-237-27-62

Informacje o posiadanej aparaturze:

img1_tn.jpg

Laboratorium analiz właściwości fizykochemicznych odpadów Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów jest wyposażone w nowoczesne urządzenia umożliwiające wykonywanie szeregu analiz i doświadczeń, są to takie urządzenia jak:

 • Piec rurowy do wyznaczania składu elementarnego substancji stałych,

 • Wagosuszarka. Oznaczanie zawartości wilgoci, kinetyki suszenia materiału,

 • Wagi laboratoryjne,

 • Suszarka komorowa,

 • Piec muflowy. Oznaczanie zawartości części palnych i niepalnych, oznaczanie części lotnych, mineralizacji prób do oznaczania siarki metodą Eschki, oznaczanie zawartości substancji organicznych metodą wagową,

 • Aparat Ostromęckiego, określenie współczynnika przepuszczalności gruntu.img2_tn.jpg

 • Aparat do określania temperatury zapłonu, Oznaczenie wykonuje się w tyglu otwartym metodą Clevelanda.

 • Aparat ekstrakcyjny Soxhleta,

 • Aparatura destylacyjna, oznaczanie zawartości wilgoci metodą destylacyjną, oznaczanie zawartości azotu: organicznego, amonowego i ogólnego,

 • Mineralizator,

 • Przyrząd do pomiaru, pH, przewodności właściwej i zasolenia,

 • Wytrząsarka stołowa,img3_tn.jpg

 • Zestaw kolumn do symulacji procesu wymywania zanieczyszczeń ze złoża odpadów,

 • Fotometr, oznaczanie zawartości fosforu ogólnego, oznaczanie zawartości azotu azotanowego,

 • Wirówka laboratoryjna,

 • Aparat do pomiaru CSK.

Informacja o możliwych do wykonania testach, eksperymentach czy analizach:

img4.jpgW ramach prac badawczo – naukowych wykonujemy następujące pomiary, badania i analizy:

 • analiza strumienia odpadów komunalnych pod katem optymalnego kierunku przekształcenia,

 • analiza odpadów z różnych gałęzi przemysłu w kierunku ich dalszego ekologicznego 

  zagospodarowania,

 • określenie właściwości odpadów niebezpiecznych w celu doboru najmniej uciążliwej dla środowiska metody unieszkodliwiania,

 • badania odcieków składowiskowych,

  img5.jpg

 • badania biomasy w kierunku energetycznego wykorzystania,

 • analizy gleb.

 

Aktywność naukowo-badawcza koncentruje się wokół następujących zagadnień:

Kierunki działalności naukowo - badawczej obejmują:

 • badania w zakresie możliwości i warunków kompostowania odpadów komunalnych i wybranych grup odpadów biodegradowalnych;

  img6.jpg

 • badania i ocena paliw tworzonych na bazie produktów odpadowych, biomasy,

 • badania analityczne odpadów i produktów termicznej utylizacji;

 • badania unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych.


W ofercie usług naukowo – badawczych laboratorium Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów proponuje szeroki zakres oznaczeń:

 • Analiza morfologiczna strumienia odpadów,8658675-lab analiz.jpg

 • Przygotowanie prób do badań,

 • Analiza właściwości fizycznych:

  • analiza sitowa (granulometryczna),

  • udział procentowy poszczególnych frakcji,

  • gęstość nasypowa,

  • gęstość objętościowa.

 • Analiza właściwości nawozowych odpadów:

  • oznaczenie zawartości ogólnej substancji organicznej,

  • oznaczenie węgla organicznego,

  • oznaczenie azotu organicznego,

  • oznaczenie fosforu ogólnego.

 • Analiza właściwości paliwowych:

  • oznaczenie zawartości wilgoci,

  • oznaczenie części lotnych,

  • oznaczenie części palnych,

  • oznaczenie części niepalnych,

  • oznaczenie ciepła spalania i wartości opałowej,

  • określenie składu elementarnego części palnych : C, H, S, N, Cl,

  • określenie składników agresywnych: SO2, NOx, HCl,

  • temperatura zapłonu,

  • zawartość popiołu.

 • Kompleksowa analiza wyciągów wodnych z odpadów oraz odcieków składowiskowych:

  • oznaczanie zawartości chlorków,

  • oznaczanie twardości ogólnej,

  • oznaczanie twardości węglanowej,

  • oznaczanie twardości niewęglanowej,

  • oznaczanie utlenialności,

  • oznaczanie zasadowości,

  • oznaczanie kwasowości

  • oznaczenie odczynu,

  • oznaczanie azotanów,

  • oznaczanie siarczanów,

  • oznaczanie zawiesin ogólnych,

  • oznaczanie zawiesin mineralnych,

  • oznaczanie zawiesin lotnych,

  • oznaczanie fosforu,

  • oznaczanie azotu amonowego,

  • przewodnictwo cieczy,

 • Analiza właściwości odpadów niebezpiecznych:

  • przygotowanie próbek do badań,

  • oznaczenie zawartości wilgoci,

  • określenie składu elementarnego: C, H, S, N, Cl,

  • palność: oznaczenie części lotnych, oznaczenie części palnych, oznaczenie części niepalnych, oznaczenie ciepła spalania i wartości opałowej, temperatura zapłonu, oznaczanie palności odpadów przez gwałtowne reakcje chemiczne, oznaczanie palności odpadów przez pochłanianie wilgoci,

  • korozyjność:

  • reaktywność: oznaczanie wybuchowości odpadów w reakcji z wodą, oznaczanie reakcyjności odpadów w przypadku wydzielania się toksycznych gazów,

  • ekotoksyczność: oznaczanie toksyczności odpadów z zastosowaniem nasion rzeżuchy ogrodowej,

Powyższy zakres dotyczy badania odpadów:

 •  
  • obojętnych,

  • komunalnych,

  • przemysłowych,

  • niebezpiecznych.

 • Fizykochemiczne analizy gleb:

  • oznaczanie chlorków,

  • oznaczanie pH,

  • oznaczanie azotanów,

  • oznaczanie azotynów,

  • oznaczanie siarczanów,

  • oznaczanie fosforanów,

  • oznaczanie wilgotności,

  • oznaczanie przewodnictwa,

  • oznaczenie przepuszczalności gruntów,

  • azotu amonowego.

 • Analiza biomasy:

  • przygotowanie próbek do badań,

  • oznaczanie wilgoci całkowitej,

  • oznaczanie zawartości popiołu,

  • oznaczanie siarki,

  • ciepło spalania i wartość opałowa,

  • oznaczanie części lotnych,

  • oznaczanie zawartości węgla,

  • oznaczanie zawartości wodoru,

  • zawartość chloru.

Wszystkie oznaczenia wykonywane w laboratorium Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowani Odpadów są wykonywane zgodnie z obowiązującymi norami.