Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Oferta dla przedsiębiorstw

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów jest zaangażowana we współpracę z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi jak i również z ośrodkami przemysłowym i przedsiębiorstwami działąjącymi w dziedzinie inżynierii środowiska oraz w dziedzinie energetyki

Inżynieria środowiska

Badania:

 • Badanie procesów składowiskowych,
 • Badania procesów metanizacji w złożu,
 • Badania procesów unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych,
 • Badania właściwości paliwowych odpadów (analiza elementarna, ciepło spalania, temperatura zapłonu),
 • Badanie właściwości reologicznych paliw i odpadów ciekłych,
 • Analiza właściwości odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych,
 • Badania procesów formowania paliw,
 • Badanie właściwości paliw na bazie biomasy,
 • Systemy wspomagania komputerowego w gospodarce odpadami i ochronie środowiska, 
 • Optymalizacja systemów gospodarki odpadami,
 • Strategie ewolucyjne w zarządzaniu środowiskiem naturalnym,
 • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji w planowaniu i zarządzaniu zintegrowanych systemów gospodarki odpadami,
 • Modelowanie propagacji zanieczyszczeń w środowisku naturalnym,
 • Projektowanie systemów informatycznych z wykorzystaniem metodologii zorientowanej obiektowo.
 • Gospodarka odpadami komunalnymi , przemysłowymi i niebezpiecznymi oraz i technologie unieszkodliwiania ww. odpadów.
 • Logistyka recyklingu odpadów

 Ekspertyzy:

 • Opracowywanie Programów i planów gospodarki odpadami,
 • Analizy obiektowej systemów gospodarki odpadami z wykorzystaniem języków wysokiego poziomu oraz inżynieria projektowania
 • Analizy danych z wykorzystaniem technik eksploracyjnych
 • Analiza obiektowa (OOA&D) systemów gospodarki odpadami i modelowanie
 • Analiza z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji w planowaniu i zarządzaniu zintegrowanych systemów gospodarki odpadami,
 • Analizy zarządzaniu środowiskiem naturalnym i gospodarką odpadami z wykorzystaniem systemów GIS
 • Analiza możliwości wykorzystania odpadów drewna poużytkowego oraz odpadów płyt drewnopochodnych z sektora remontowo-budowlanego,
 • Analizy efektywności i opłacalności projektów inwestycyjnych

Energetyka

Badania:

 • Badania procesu spalania paliw stałych i ciekłych, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. paliw alternatywnych, paliw z odpadów;
 • Pomiary stężenia zanieczyszczeń gazowych i pyłu,
 • Pomiary przepływu;
 • Badania kinetyki procesów termicznych.
 • Badania właściwości paliwowe odpadów
 • System zarządzania środowiskowego w organizacji według ISO14001
 • Badania związane z hydrodynamiki warstw fluidalnych
 • Ocena jakościowa i ilościowa procesu spalania, zgazowywania i pirolizy
 • Badania procesów spalania i współspalanie osadów ściekowych;
 • Badania właściwości osadów ściekowych; 
 • Badania procesów spalania paliw (stałych i ciekłych), odpadów i biomasy; współspalanie odpadów; współspalanie biomasy; 
 • Badania efektywności energetyczna procesów przemysłowych;
 • analizy efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych.

 

Ekspertyzy:

 

 • Ocena jakościowa i ilościowa procesu spalania, zgazowywania i pirolizy
 • Analizy efektywności ekonomicznej projektów inwestycyjnych.
 • Badania oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko ze szczególnym uwzględnieniem emisji gazów i pyłów
 • Analiza efektywności energetycznej procesów przemysłowych;