Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Analizy środowiskowe

Prowadzący

dr inż.Krzysztof Pikoń

Informacje

Semestr: 5

Liczba punktów ECTS: 3

Liczba godzin: wykład 15, projekt 30

Założenia i cele przedmiotu

zarowka-swiat_tn.jpgPrzedmiot jest poświęcony analizie energetyczno-ekonomiczno-ekologicznej uwzględniającej pełny cykl ich życia, czyli tzw. analizie LCA (Life Cycle Assessment). LCA jest procesem oceny efektów, jaki dany wyrób wywiera na środowisko podczas całego życia, poprzez wzrost efektywnego zużycia zasobów i zmniejszenie obciążeń środowiska. Ocena wpływu na środowisko może być prowadzona zarówno dla wyrobu, jak i dla jego funkcji. LCA jest traktowana jako „analiza od kołyski do grobu”. Podstawowymi elementami LCA są: (1) zidentyfikowanie i ocena ilościowa obciążeń wprowadzanych do środowiska, tj. Zużytych materiałów i energii, oraz emisji i odpadów wprowadzanych do środowiska, (2) ocena potencjalnych wpływów tych obciążeń oraz (3) oszacowanie dostępnych opcji w celu zmniejszenia obciążeń. Poruszone zostaną również zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii oraz Najlepszej Dostępnej Techniki.

Treść wykładów

W ramach przedmiotu będą omawiane następujące zagadnienia:

lca.jpgPodstawy analizy środowiskowej – identyfikacja przedmiotu analiz, podstawowe kryteria, założenia i warunki brzegowe.

• Podstawy zasad zrównoważonego rozwoju.

• Ocena cyklu życia - LCA.

• Analiza CBA i CEA.

• Ekologiczne aspekty wytwarzania energii.

• Metody szacowania kosztów.

• Monetaryzacja efektów środowiskowych.

• Metody szacowania uciążliwości ekologicznej.

• Najlepsza dostępna technika.

 Treść Projektu

Tematem projektu będzie przeprowadzenie analizy środowiskowej dla wybranych zagadnień związanych z działalnością przemysłową lub komunalną. Analiza będzie oparta na CBA i LCA. Efektem ma być sprawozdanie.

Minimalne wymagania do egzaminu/zaliczenia

Student powinien rozumieć i potrafić stosować w praktyce zasady zrównoważonego rozwoju. Student powinien potrafić konstrukcję i założenia analiz środowiskowych. Student powinien prawidłowo definiować pojęcie Najlepszej Dostępnej Techniki.

 Literatura (podstawowa i specjalistyczna):

Podstawowa:

• Jan Górzyński, Podstawy analizy środowiskowej wyrobów i obiektów, WNT 2007

• Witold M. Lewandowski , Proekologiczne odnawialne źródła energii, WNT 2008

• Małgorzata Góralczyk, Zygmunt, Joanna Kulczycka, Ekologiczna ocena cyklu życia procesów wytwórczych LCA, PWN 2007

Specjalistyczna:

• Guy Garrod Economic Valuation of the Environment, Methods and Case Studies, EE Publishing 1999,

• Hanley N., Splash C.L., Cost Benefit Analysis and the Enviromnet – EE Publishing 1993