Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Laboratorium Technik Spalania (LTS)

lts.jpg

ul. Towarowa 5

Kiierownik laboratorium dr inż. Waldemar Ścierski

e-mail: waldemar.scierski@polsl.pl, tel. 32-237-11-23

Mapa dojazdu

Potencjał naukowo - dydaktyczny:

 • 2604850-flames.jpg badania w zakresie możliwości i warunków kompostowania odpadów komunalnych i wybranych grup odpadów;
 • badania warunków i parametrów procesu rozkładu termicznego substancji toksycznych, niebezpiecznych i uciążliwych dla środowiska;
 • badania procesów metanizacji w złożu;
 • badania analityczne odpadów i produktów termicznej utylizacji;
 • badania i ocena paliw tworzonych na bazie produktów odpadowych, biopaliw i paliw kopalnych oraz paliw formowanych,
 • badania właściwości emisyjnych paliw;
 • analizę systemu sortowania i rozdrabniania odpadów stałych;
 • badania oczyszczania gazów za pomocą absorpcji trójczynnikowej w warstwie fluidalnej;
 • badania procesów spalania odpadów w paleniskach stacjonarnych i rusztowych;
 • badania emisji i imisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz ich rozprzestrzenianie się w atmosferze;
 • badania procesu unieszkodliwiania termicznego odpadów niebezpiecznych w tym medycznych i weterynaryjnych.

Aparatura pomiarowa:

- stanowisko do ciągłej analizy składu gazów spalinowych,

Stacjonarny analizator umożliwia pomiar koncentracji 5 gazów: O2, CO2, NO, CO i SO2  oraz ciągu (ciśnienia). Pomiary O2 realizowane są metodą paramagnetyczą, pozostałe gazy absorbcją promieniowania IR. Ponadto przyrząd wyposażony jest w pomiar temperatury gazów spalinowych i otoczenia.

- przenośna aparatura do analizy składu gazów spalinowych,

Analiza gazów w urządzeniu odbywa się w oparciu o pomiar sensorem elektrochemicznym dla O2 i za pomocą sensorów pracujących w podczerwieni dla CO, SO2, NO, CO2 oraz za pomocą konwertera katalitycznego dla NO2. Koncentracja O2 i CO2 podawana jest w [%], pozostałe koncentracje prezentowane są w [ppm]. Analizator wyposażony jest w ogrzewany wąż z filtrem wstępnym oraz w kondycjoner spalin. Umożliwia również pomiar temperatury spalin i otoczenia oraz pomiar natężenia przepływu spalin. Posiada wewnętrzną pamięć oraz możliwość współpracy z komputerem „on line”;

Analizator LZO firmy J.U.M. Engineering model HFID 3-200 mierzy w oparciu o metodę Detekcji Płomieniowo – Jonizacyjnej (FID) w próbkowanym gazie. Jest to grzany analizator do ciągłego pomiaru całkowitej koncentracji LZO. Przyrząd posiada pięć zakresów pomiarowych sumy LZO z dekadowym wyborem zakresu pomiarowego:

- 0÷10 ppm;

 - 0÷100 ppm;

 - 0÷1000 ppm;

 - 0÷10000 ppm;

 - 0÷100000 ppm.

- aparatura do bezinwazyjnego pomiaru prędkości i natężenia przepływu cieczy w rurociągach zamkniętych i w kanałach otwartych,

PORTAFLOW X jest przepływomierzem przenośnym przeznaczonym do pomiaru przepływu płynów w rurociągach o średnicy od F13 do 6000 mm bez konieczności ingerencji do wnętrza rurociągu. Pomiar wykonuje się po zewnętrznej stronie rurociągu, na którym montuje się sensor, odbierający i przesyłający falę ultradźwiękową.

Przyrząd umożliwia wskazania przepływu chwilowego i sumarycznego zliczonego za dany okres czasu. Warunkiem poprawności pomiaru jest całkowite wypełnienie czujnika cieczą.

Aby zaprogramować przepływomierz wystarczy znajomość podstawowych parametrów rurociągu, na którym wykonywany jest pomiar: materiał, grubości ścianek, średnica zewnętrzna oraz rodzaj płynu, materiał wykładziny, grubość wykładziny, montaż sensora i napięcie transmisji.

Przyrząd umożliwia zapamiętanie danych charakterystycznych 20 punktów pomiarowych.

Całkowity czas niezbędny do uzyskania wyników wynosi ok. 3-5 min. Przyrząd wyposażony jest w wyjście prądowe 4-20mA, impulsowe oraz łącze szeregowe RS232. W skład zestawu pomiarowego PORTAFLOW X wchodzą przetwornik mikroprocesorowy, dwa zestawy czujników, akcesoria montażowe, zasilacz-ładowarka oraz smar silikonowy. Zestaw mieści się w łatwej do przenoszenia walizce. Przyrząd przeznaczony jest do pracy w temperaturach od -40°C do +200°C oraz przy maksymalnej prędkości przepływu 32 m/s.

Wskazania:

 • strumień przepływu [m3/h]
 • prędkość przepływu [m/s]
 • przepływ sumaryczny
 • poziom sygnału
 • komunikat błędu

- aparatura do pomiaru natężenia dźwięku,

SVAN 945 jest cyfrowym analizatorem i miernikiem dźwięku klasy 1. Przyrząd ten jest przeznaczony do wszelkich pomiarów akustycznych, a w szczególności do monitorowania hałasu w środowisku, oraz pomiarów zagrożenia hałasem
w miejscu pracy.

W mierniku wbudowane są wszystkie wymagane normami filtry korekcyjne. Możliwy jest jednoczesny pomiar z trzema niezależnie określonymi zestawami filtrów korekcyjnych i stałych czasowych, na przykład jednoczesny pomiar ze stałymi czasowymi Slow, Fast i Impulse. Dla każdego z zestawów parametrów możliwe jest zapamiętanie historii pomiaru w buforze wyników.

Bardzo duża (3MB) nieulotna pamięć, interfejs RS232 oraz program komputerowy SvanPC uzupełniają ogromne, unikalne możliwości analizy dźwięku oferowane przez SVAN 945. Dzięki wewnętrznemu akumulatorowi
i mocnej, lekkiej konstrukcji SVAN 945 może być używany do pomiarów
w trudnych warunkach otoczenia przez ponad osiem godzin.

 Zalety:

·        pomiary dźwięku klasa 1 (SPL, Leq, SEL, Peak, Max, Min, statystyki)

·        jednoczesny pomiar ze stałymi czasowymi Slow, Fast lub Impulse oraz filtrami korekcyjnymi A, C, Lin lub G (trzy równoległe profile pomiaru)

·        jeden zakres pomiarowy 24dB-139 dB

·        analiza dźwięku w pasmach 1/3 oktawowych równoczesna z pomiarem Leq (opcja)

·        duża nieulotna pamięć 3 MB

·        łatwa obsługa

·        interfejs RS232

·        SvanPC - pogram do przenoszenia i obróbki danych pomiarowych

- aparatura do pomiaru zapylenia gazów odlotowych,

Pyłomierz grawimetryczny typu P-10ZA jest przeznaczony do pomiarów stężenia pyłu w kanałach przepływowych. Pomiary te służą do określania unosu pyłu z urządzeń technologicznych, skuteczności działania urządzeń odpylających, emisji zanieczyszczeń pyłowych.

Istotą konstrukcyjną P-10ZA jest zastosowanie w nim: aspiracyjnej sondy zerowej; centralnej jednostki pomiaru; wskazań i rejestracji parametrów poboru oraz ssawy elektrycznej wyposażonej w automatyczny regulator wydajności. Istotą funkcjonalną pyłomierza, stanowiącą o jego walorach użytkowych jest w pełni automatyczne utrzymywanie izokinetyczności poboru próbki zapylonego gazu oraz zapamiętywanie wyników pomiarów dotyczących parametrów przepływu zarówno zasysanej próbki gazu, jak i strumienia gazu
w kanale.

- aparatura do pomiaru wilgotności powietrza i natężenia przepływu gazów w kanałach zamkniętych,

- aparatura do pomiaru ciepła spalania paliw stałych, ciekłych, odpadów (kalorymetry),

- aparatura do pomiaru ciepła spalania paliw gazowych (kalorymetr Junkersa),

- aparatura do pomiaru ciepła spalania paliw gazowych dla małych próbek,

- aparatura do pomiaru temperatury mięknięcia popiołu,

 

Stanowiska laboratoryjne

 • stanowisko do badania procesów spalania paliw stałych, odpadów i paliw z odpadów,
 • stanowisko symulujące proces spalania paliw stałych na ruszcie mechanicznym,
 • stanowisko do oznaczania temperatury zapłonu i czasu opóźnienia zapłonu oraz miejsca wystąpienia zapłonu w warstwie usypanej,
 • stanowisko do badania właściwości emisyjnych paliw,
 • stanowisko z kolumną rektyfikacyjną,
 • stanowisko badawcze wyznaczania współczynnika wnikania ciepła w warstwie fluidalnej,
 • stanowiska badawcze hydrodynamiki procesów fluidalnych,
 • stanowisko badawcze hydrodynamiki warstwy fluidalnej cyrkulacyjnej,
 • stanowisko badawcze procesu absorpcji gazów w warstwie fluidalnej trójczynnikowej,
 • stanowisko badawcze procesu odkraplania gazów po procesie absorpcji,
 • stanowisko badawcze procesu suszenia w warstwie fluidalnej,
 • stanowisko badawcze do rozkładu węglowodorów gazowych za pomocą plazmy niskotemperaturowej.