Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

dr inż. Waldemar Ścierski

Waldemar Ścierski
stanowisko:
adiunkt
numer pokoju:
240
telefon:
+48-32-237-11-23
email:

WYKSZTAŁCENIE:
2001 – Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, tytuł naukowy : doktor inżynier, specjalność Mechanika i Budowa Maszyn;
1987-1992 Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Energetyczny, dyplom magistra inżyniera ze specjalnością Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego;

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:
PRACE BADAWCZE I EKSPERTYZY ZREALIZOWANE DLA PRZEMYSŁU

 1. "Przeprowadzenie pomiarów emisji kotła SUGIMAT i opracowanie "Oceny oddziaływania na środowisko" w aspekcie spalania odpadów polakierniczych w domieszce do trocin. EtapI"
 2. "Zagospodarowanie odpadów. Opracowanie regionalnego programu gospodarki wodnej, gospodarki ściekowej i zagospodarowania odpadów w powiązaniu z długoterminowymi przekształceniami infrastruktury komunalnej oraz problemami zagospodarowania przestrzennego gmin i województwa bielskiego"
 3. "Badania i rozruch instalacji do spalania osadów ściekowych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" -  etap I"
 4. "Przeprowadzenie badań i udział w wykonaniu prototypowej instalacji utylizacji odpadów z produkcji farb i lakierów przy wykorzystaniu istniejących urządzeń będących własnością DFFiL S.A. POLIFARB w Dębicy"
 5. "Przeprowadzenie pomiarów emisji kotła SUGIMAT i opracowanie "Oceny oddziaływania na środowisko" w aspekcie spalania odpadów polakierniczych w domieszce do trocin." w Sędziszowie Małopolskim.
 6. "Badania i rozruch instalacji do spalania osadów ściekowych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" -  etap II"
 7. "Bilans kotłów"
 8. "Badania i rozruch instalacji do spalania osadów ściekowych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków "Dębogórze" -  etap III"
 9. "Przeprowadzenie badań i udział w wykonaniu prototypowej instalacji utylizacji odpadów z produkcji farb i lakierów przy wykorzystaniu istniejących urządzeń będących własnością DFFiL S.A. POLIFARB w Dębicy"
 10. "Wyniki pomiarów zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z instalacji spalania osadów w GOŚ Dębogórze"
 11. "Analiza możliwości zainstalowania aparatury do kontroli współczynnika nadmiaru powietrza oraz temperatury spalin na kotle SUGAT w Rzeszowskich Fabrykach Mebli w Sędziszowie Małopolskim"
 12. "Przeprowadzenie testu współspalania osadów z oczyszczalni ścieków z węglem w EC FASTY wraz z analizami laboratoryjnymi stałych produktów procesu spalania oraz opracowaniem wyników (część I i II)"
 13. "Wyniki pomiarów zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z instalacji spalania osadów w GOŚ Dębogórze"
 14. Modernizacja instalacji do spalania osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków DĘBOGÓRZE " (rok 2002).
 15. „Przeprowadzenie pomiarów emisji zanieczyszczeń” dla spalarni osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków DĘBOGÓRZE
 16. Sprawozdanie z pomiarów skuteczności urządzeń odpylających zainstalowanych na terenie Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych, 2001.
 17. Sprawozdanie z pomiarów skuteczności urządzeń odpylających zainstalowanych na terenie Gliwickich Zakładów Urządzeń Technicznych, 2002.
 18. Wykonanie pomiarów zawartości pyłów w spalinach z pieca Bickley’a w Chrzanowskich Zakładach Materiałów Ogniotrwałych w Chrzanowie i ocena uzyskanych wyników, 2003.
 19. Badania współspalania paliwa formowanego „ADAL” z węglem w kotle rusztowym, 2004.
 20. Plan Gospodarkoi Odpadami dla Powiatu Lublinieckiego na lata 2004-2015; zleceniodawca - PSR Technika Ochrony Środowiska / Zarząd Powiatu Lublinieckiego, 2005.
 21. Badanie procesu spalania biokomponentu i mieszanki paliwowej; zleceniodawca – IChPW w Zabrzu, 2006.
 22. Analiza strumieni ciepła dla hali zlokalizowanej na terenie Zakładu TRW Braking Systems Polska sp. z o.o. o Gliwice, 2006.
 23. Przeprowadzenie badań emisji ze spalania paliwa syntetycznego; zleceniodawca TKF ARKA sp. z o.o. 2008.
 24. Wykonanie badań możliwości zastosowania paliw ciekłych bazujących na substancjach odpadowych oraz biopaliw w procesie wypału wapna w piecu Maertz, 2008.

 

Opiekun Koła Naukowego

Opiekun specjalności na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Sekretarz Komisji Egzaminu Dyplomowego

DODATKOWE UMIEJĘTNOŚCI:

Języki:
angielski – na poziomie średnim
rosyjski – na poziomie średnim


Komputer:
MS Office (Excel, Access, Word, Outlook) – biegle
AutoCAD - biegle

publikacje

 1. Wandrasz J.W., Gaska K., Ścierski W. i inni : Coburning of formed fuel with hard coal in the stoker-fired boiler furnace,WSEAS International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate (WWAI'2007).
 2. Kozioł M., Ścierski W., Wandrasz J.W., Landrat M.: Współspalanie wilgotnego paliwa formowanego z węglem kamiennym w kotle rusztowym. Przegląd komunalny – Zeszyty komunalne, 9/2007.
 3. Ścierski W.: Badania procesu spalania paliw płynnych zawierających biokomponenty. Praca zbiorowa pod red.: Wandrasz J.W i Pikoń K: Paliwa z odpadów, Wydawnictwo Helion, 2007.
 4. Ścierski W.: Wpływ stosunku odgazowania paliwa stałego na jego zapłon. Praca zbiorowa pod red.: Wandrasz J.W i Pikoń K: Paliwa z odpadów, Wydawnictwo Helion, 2005.
 5. Wandrasz J.W., Kozioł M., Ścierski W, Wandrasz A.J.: Możliwości współspalania paliw formowanych oraz osadów z oczyszczalni ścieków w kotłach rusztowych. Kongres Nauki Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z okazji 60-lecia Uczelni. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2005.
 6. Ścierski W., Nadziakiewicz J.: Influence of Fuel Propertis and Activation Energy on Fuel Ignition Processes, Archivum Combustionis, Vol.25 No 1-4, s. 45-64, 2005.
 7. Nadziakiewicz J., Czekalski R., Kozioł M., Ścierski W.: „Ecological effect of co-combustion process of sludge with coal in boilers with mechanical stoker”, 10th International Energy Forum ENERGEX 2004, 3-6 maja 2004, Lizbona.
 8. Nadziakiewicz J., Ścierski W., Kozioł M., Czekalski R.: „Investigations of WRM-5 boiler operation firing with mixture of coal and sludge”, Druga międzynarodowa konferencja “Spalanie, zgazowanie i piroliza biomasy i odpadów” CONBIOT 2004, 25-27 May 2004, Kraków.
 9. Wandrasz J.W., Kozioł M., Ścierski M, Wandrasz A.J., Landrat M., Gaska K.: Możliwości współspalania paliw w paleniskach kotłów rusztowych. Materiały Konferencji: „Współspalanie biomasy i paliw wtórnych w kotłach energetycznych”, Zakopane, 12-14 maj 2004r.
 10. Ścierski W., Kozioł M., Nadziakiewicz J.: "Investigation of the ignition process of the waste water sludge", Wyd. Pol. Szcz., Szczecin 2004, s. 137-144.
 11. Patent nr 188209 na wynalazek pt. Sposób unieszkodliwiania stałych, pastowatych i/lub ciekłych odpadów agresywnych oraz toksycznych, zawierających pierwiastki metali szlachetnych lub ich związki.