Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Laboratorium Technik Spalania (LTS)

lts.jpg

Lokalizacja: Gliwice, ul. Towarowa 5

Kierownik laboratorium dr inż. Waldemar Ścierski

e-mail: waldemar.scierski@polsl.pl ,

tel. 32-237-11-23

 

Potencjał naukowo - dydaktyczny:

2604850-flames.jpg- badania w zakresie możliwości i warunków kompostowania odpadów komunalnych i wybranych grup odpadów;

- badania warunków i parametrów procesu rozkładu termicznego substancji toksycznych, niebezpiecznych i uciążliwych dla środowiska;

- badania procesów metanizacji w złożu;

- badania analityczne odpadów i produktów termicznej utylizacji;

- badania i ocena paliw tworzonych na bazie produktów odpadowych, biopaliw i paliw kopalnych oraz paliw formowanych,

- badania właściwości emisyjnych paliw;

- analizę systemu sortowania i rozdrabniania odpadów stałych;

- badania oczyszczania gazów za pomocą absorpcji trójczynnikowej w warstwie fluidalnej;

- badania procesów spalania odpadów w paleniskach stacjonarnych i rusztowych;

- badania emisji i imisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych oraz ich rozprzestrzenianie się w atmosferze;

- badania procesu unieszkodliwiania termicznego odpadów niebezpiecznych w tym medycznych i weterynaryjnych.

 

Aparatura pomiarowa:

- stanowisko do ciągłej analizy składu gazów spalinowych,

- przenośna aparatura do analizy składu gazów spalinowych,

- aparatura do bezinwazyjnego pomiaru prędkości i natężenia przepływu cieczy w rurociągach zamkniętych i w kanałach otwartych,

- aparatura do pomiaru natężenia dźwięku,

- aparatura do pomiaru zapylenia gazów odlotowych,

- aparatura do pomiaru wilgotności powietrza i natężenia przepływu gazów w kanałach zamkniętych,

- aparatura do pomiaru ciepła spalania paliw stałych, ciekłych, odpadów (kalorymetry),

- aparatura do pomiaru ciepła spalania paliw gazowych (kalorymetr Junkersa),

- aparatura do pomiaru ciepła spalania paliw gazowych dla małych próbek,

- aparatura do pomiaru temperatury mięknięcia popiołu,

 

Stanowiska laboratoryjne

- stanowisko do badania procesów spalania paliw stałych, odpadów i paliw z odpadów,

- stanowisko symulujące proces spalania paliw stałych na ruszcie mechanicznym,

- stanowisko do oznaczania temperatury zapłonu i czasu opóźnienia zapłonu oraz miejsca wystąpienia zapłonu w warstwie usypanej,

- stanowisko do badania właściwości emisyjnych paliw,

- stanowisko z kolumną rektyfikacyjną,

- stanowisko badawcze wyznaczania współczynnika wnikania ciepła w warstwie fluidalnej,

- stanowiska badawcze hydrodynamiki procesów fluidalnych,

- stanowisko badawcze hydrodynamiki warstwy fluidalnej cyrkulacyjnej,

- stanowisko badawcze procesu absorpcji gazów w warstwie fluidalnej trójczynnikowej,

- stanowisko badawcze procesu odkraplania gazów po procesie absorpcji,

- stanowisko badawcze procesu suszenia w warstwie fluidalnej,

- stanowisko badawcze do rozkładu węglowodorów gazowych za pomocą plazmy niskotemperaturowej.