Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Projekty

Projekty europejskie, strategiczne i badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Tytuł projektu: KIC Clean Fossil and Alternative Fuels Energy

Nr projektu: KIC-E/8/RIE-3/2012

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Projekt przewidziany na lata: 2012 - 2020


Tytuł projektu: Fotowoltaiczne nadwozie samochodowe izotermiczne i chłodnicze

Projekt realizowany jest w ramach programu GEKON - Generator Koncepcji Ekologicznych

Nr projektu: GEK/4/RIE3/2015/513

Nr umowy: GEKON2/O4/266475/2015

Akronim projektu: WOLTER

Kierownik projektu na Politechnice Śląskiej: dr hab. inż. Krzysztof Pikoń


Tytuł  projektu:  Opracowanie systemu ekspertowego do oceny efektywności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej kopalń węgla kamiennego w Polsce

Projekt realizowany jest w ramach Programu Badań Stosowanych w ścieżce A 

Nr projektu:  PST -7/RIE-3/2012

Nr umowy:  PBS1/A2/10/2012

Akronim projektu: GROSS MINE

Kierownik projektu na Politechnice Śląskiej: dr hab. inż. Krzysztof Pikoń


Tytuł projektu: Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej do oczyszczania gazów

Nr projektu:  PBU-83/RIE-3/2010

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz

Projekt realizowany w latach: 2010 - 2012


Tytuł projektu: Optymalizacja energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych

Nr projektu: PBU-40/RIE-3/2010

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Projekt realizowany w latach: 2010 - 2011


Tytuł projektu: Modelowanie zmian właściwości paliwowych osadów ściekowych podczas średnio i długookresowego ich składowania przed procesem współspalania i spalania

Nr projektu: PBU-90/RIE-3/2009

Kierownik projektu: dr inż. Michał Kozioł

Projekt realizowany w latach: 2009 - 2010


Tytuł projektu: Modelowanie procesu transportu masy na rusztach posuwistych i walcowych urządzeń do termicznego przekształcania odpadów

Nr projektu: PBU-65/RIE-3/2009

Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Jaworski

Projekt realizowany w latach: 2009 - 2011


Tytuł projektu: Badania wpływu substancji pochodzenia organicznego, wchodzących w skład paliw formowanych ne emisję produktów stałych i gazowych podczas procesów spalania i współspalania

Nr projektu: PBU-38/RIE-3/2008

Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Wandrasz

Projekt realizowany w latach: 2008 - 2010


Tytuł projektu: Modelowanie dyspersji zanieczyszczeń z procesów technologicznych przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów z wykorzystaniem metodologii zorientowanej obiektowo

Nr projektu:  PBU-37/RIE-3/2008

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Gaska

Projekt realizowany w latach: 2008 - 2010


Tytuł projektu: Analiza możliwości wykorzystania wybranej biomasy w procesie formowania paliw

Nr projektu:  PBU-8/RIE-3/2007

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz

Projekt realizowany w latach: 2007 - 2008


Tytuł projektu: Zorientowane obiektowo metody modelowania, analizy i testowania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami

Nr projektu:  PBU-74/RIE-3/2006

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Gaska

Projekt realizowany w latach: 2006 - 2008


Tytuł projektu: Badania procesu tworzenia substancji szkodliwych podczas spalania odpadów na ruszcie

Nr projektu:  PBU-59/RIE-3/2005

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz

Projekt realizowany w latach: 2005 - 2007


Tytuł projektu: Opracowanie charakterystyk typoszeregów urządzeń stosowanych w gospodarce odpadami, stworzenie modelu optymalizacji doboru urządzeń w określony system ich wykorzystywania

Nr projektu:  PBU-103/RIE-3/2005

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz

Projekt realizowany w latach: 2005 - 2007


Tytuł projektu: Uciążliwość ekologiczna oraz najlepsza dostępna technika (BAT) dla procesów spalania odpadów

Nr projektu:  PBU-60/RIE-3/2005

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Projekt realizowany w latach: 2005 - 2007


Tytuł projektu: Analiza ruchu materiału na rusztach przegarniających urządzeń do termicznego przekształcania odpadów

Nr projektu:  PBU-83/RIE-3/2004

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz

Projekt realizowany w latach: 2004 - 2006


Tytuł projektu: Rozwój technologii przetwarzania odpadów tłuszczowych MSP dla celów energetycznych

Nr projektu:  SPB-15/RIE-3/2004 EUREKA-E!3234 BIOWASTEFUL

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz

Projekt realizowany w latach: 2004 - 2007


Tytuł projektu: Model matematyczny oceny zasobności gazowej składowisk komunalnych

Nr projektu:  PBU-24/RIE-3/2003

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz

Projekt realizowany w latach: 2003 - 2004


Tytuł projektu: Wpływ spalania węgla z osadami ściekowymi w kotłach energetycznych na efekty ekologiczne i energetyczne

Nr projektu:  PBU-105/RIE-3/2001

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz

Projekt realizowany w latach: 2001 - 2003


Tytuł projektu: Modelowanie emisji niskiej z procesów spalania paliw i odpadów

Nr projektu: PBU-73/RIE-3/1996

Kierownik projektu: dr inż. Marek Janusz

Projekt realizowany w latach: 1996 - 1999


Tytuł projektu: Zagospodarowanie odpadów. Opracowanie regionalnego programu gospodarki wodnej, gospodarki ściekowej i zagospodarowania odpadów w powiązaniu z długoterminowymi przekształceniami infrastruktury komunalnej oraz przestrzennego zagospodarowania gmin i województwa bielskiego.

Nr projektu: PBZ 13-07

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz

Projekt realizowany w latach: 1995 1996


Projekty badawcze wykonywane dla partnerów przemysłowych

Tytuł  projektuBadania właściwości wybranych frakcji odpadów

Nr projektuU-781/RIE-3/2017

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzystof Pikoń

Wykonawcy: dr inż. Marcin Landrat

                     dr inż. Waldemar Ścierski

                     mgr inż. Anna Wandrasz

                     Bogdan Bednarski


Tytuł  projektuBadania właściwości wybranych frakcji odpadów

Nr projektuU-744/RIE-3/2017

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Wykonawcy: dr inż. Marcin Landrat

                     dr inż. Waldemar Ścierski

                     mgr inż. Anna Wandrasz

                     Bogdan Bednarski


Tytuł  projektuOszacowanie emisji spalin z kotła ciepłowniczego rusztowego opalanego węglem kamiennym, węglem brunatnym, paliwem z odpadów oraz biomasą oraz analiza współspalania węgla z odpadami. W pierwszym etapie wyznaczona zostanie wielkość emisji z procesu spalania bez urządzeń oczyszczania spalin

Nr projektu:  NB/136/RIE-3/2016

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Wykonawcy: prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz

                     mgr inż. Magdalena Bogacka


Tytuł  projektuOpinia o innowacyjności „Maszyny Szorstkującej”

Nr projektuU-636/RIE-3/2016

Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Jaworski


Tytuł  projektu:  Ocena wdrożenia technologii ArrowBioTM pod kątem oceny technologii, aspektów prawnych i zagrożenia dla środowiska

Nr projektu:  NB-19/RIE-3/2016

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Wykonawcy: dr inż. Wojciech Hryb

                     doc dr inż. Łucja Fukas-Płonka


Tytuł  projektu:  Opinia o innowacyjności palenisk fluidalnych ze złożem stacjonarnym

Nr projektuU-746/RIE-3/2015

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Wykonawca: dr inż. Waldemar Ścierski


Tytuł  projektu:  Sporządzenie opinii dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa mieszarko-rozdrabniarki do Zakładu Gospodarki Odpadami SA w Bielsku Białej

Nr projektuU-656/RIE-3/2015

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Hryb


Tytuł  projektuPomiar lepkości dynamicznej w odpadach płynnych w temperaturze 20 i 40 st.C

Nr projektuU-762/RIE-3/2014

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Wykonawca: dr inż. Marcin Landrat


Tytuł  projektuInnowacyjne aspekty technologii wytwarzania paliw z odpadów 

Nr projektu:  NB-231/RIE-3/2014

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Wykonawcy:  prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz

                      dr inż. Monika Czop

                      mgr inż. Magdalena Bogacka


Tytuł  projektu:  Badanie optymalnego sposobu recyklingu wyeksploatowanych kół pędnych oraz krążników nowej generacji

Nr projektu:  NB-50/RIE-3/2013

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu:  Wykonanie oznaczeń temperatury zapłonu dostarczonych próbek gumy i włókien polimerowych w tyglu otwartym metodą Clevelanda

Nr projektu:  U-801/RIE-3/2013

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu:  Opinia o innowacyjności instalacji czyszczenia kotła płomieniówkowego opartej o generatory fal uderzeniowych

Nr projektu:  U-663/RIE-3/2013

Kierownik projektu: dr inż. Waldemar Ścierski


Tytuł  projektu: Badania i dobór składników kompozycji mieszanek mogących znaleźć zastosowanie w przypadku przyrodniczego wykorzystania terenów

Nr projektu:  U-655/RIE-3/2013

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu: Ocena przydatności mieszaniny czyściwa jako składnika paliwa alternatywnego

Nr projektu:  U-609/RIE-3/2013

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektuBadanie właściwości paliwowych surowca opałowego

Nr projektu:  U-694/RIE-3/2012

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu: Opinia powdrożeniowa dotycząca technologii „Linia technologiczna do produkcji granulatu ze słomy i sposób produkcji granulatu ze słomy”

Nr projektu:  NB-173/RIE-3/2012

Kierownik projektu: dr inż. Andrzej Wandrasz


Tytuł  projektu: Określenie rodzaju związków węglowodorowych powstających podczas kontaktu dostarczonej próbki z łukiem elektrycznym w powietrzu atmosferycznym

Nr projektu:  NB-172/RIE-3/2012

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu: Opracowanie opinii o innowacyjności folii biodegradowalnej

Nr projektu:  NB-145/RIE-3/2012

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu: Badanie paliwa alternatywnego

Nr projektu:  U-805/RIE-3/2011

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu:  Wykonanie ekspertyzy naukowej na temat skuteczności zastosowanej technologii prasowania odpadów komunalnych przy pomocy praso-ekstrudera VMPress i ich rozdziału na frakcję suchą i mokrą przeznaczoną do biostabilizacji pryzmowej oraz wyrażenie opinii, czy zasadne jest zastosowanie praso-ekstrudera w celu wydzielenia frakcji organicznej w linii technologicznej wyposażonej także w przesiewacz bębnowy

Nr projektu:  U-779/RIE-3/2011

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu:  Przeprowadzenie badań osadów z zalewiska przylegającego do obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Borynia Jar

Nr projektu: NB-44/RIE-3/2011

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu:  Wykonanie opinii do raportu do oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pod nazwą Rozbudowa wytwórni mas bitumicznych

Nr projektu: NB-22/RIE-3/2011

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu: Opinia o innowacyjności urządzenia do utylizacji odpadów metodą plazmową

Nr projektu: U-755/RIE-3/2010

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu: Projekt rekultywacji wyrobiska w Płazie

Nr projektu: NB-27/RIE-3/2010

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska 


Tytuł  projektu: Opinia o innowacyjności technologii produkcji wykorzystującej przemysłowe odpady poprodukcyjne

Nr projektu: NB-117/RIE-3/2010

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu: Opracowanie opinii o innowacyjności metody produkcji granulatu z miału węglowego wykonanego metodą otaczania z dodatkiem poliolefin

Nr projektu: NB-250/RIE-3/2009

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jan Nadziakiewicz


Tytuł  projektu: Badania odpadów jako przesypka na składowiska oraz w celach rekultywacyjnych

Nr projektu: U-811/RIE-3/2009

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu: Analiza dwóch próbek paliwa typu „pellets”

Nr projektu: U-806/RIE-3/2009

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu: Wariantowa koncepcja gospodarki odpadami w mieście Zabrze

Nr projektu: CRU/106/2008

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu: Badania i opracowanie technologii wytwarzania paliwa z odpadów medycznych

Nr projektu: NB-111/RIE-3/2003

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektuEnergetyczne wykorzystanie paliwa śmieciowego w Ciepłowni-Zachód. Analiza techniczno-ekonomiczna

Nr projektu: NB-5/RIE-3/2001

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu: Wykonanie pomiarów stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłowych

Nr projektu: U-747/RIE-3/2000

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Olczyk


Tytuł  projektu: Wykonanie pomiarów przedodbiorowych w Ocynkowni Śląsk

Nr projektu: U-634/RIE-3/2000

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu: Studium gospodarki odpadami medycznymi na terenie woj.podlaskiego z uwzględnieniem zabudowy spalarni odpadów medycznych w Elektrociepłowni Fasty

Nr projektu: NB-35/RIE-3/2000

Kierownik projektu: Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu: Badania i analiza składu chemicznego odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania

Nr projektu: NB-59/RIE-3/99

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu: Ocena oddziaływania na środowisko planowanej inwestycji współspalania osadów z węglem w kotle OR-32 w EC Fasty

Nr projektu: NB-186/RIE-3/99

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu: Przeprowadzenie testu współspalania osadów z oczyszczalni ścieków z węglem w EC Fasty wraz z analizami laboratoryjnymi stałych produktów procesu spalania oraz opracowanie wyników

Nr projektu: NB-187/RIER-3/99 ENERGOINWEST Białystok S.A. Białystok

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu: Opracowanie Studium Ochrony Atmosfery dla Śląskiej Fabryki Drożdży Spółka z o.o.

Nr projektu: NB-136/RIE-3/99

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu:  Analiza możliwości zainstalowania aparatury do kontroli współczynnika nadmieru powietrza oraz temperatury spalin na kotle SUGAT w Rzeszowskich Fabrykach Mebli S.A.

Nr projektu: U-693/RIE-3/99

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu: Opracowanie na podstawie badań projektu technicznego układu do usuwania nadmiaru złoża pieca fluidalnego do spalania osadów ściekowych w oczyszczalni ścieków „DĘBOGÓRZE”

Nr projektu: NB-102/RIE-3/99

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu: Dobór metod i przeprowadzenie badań analitycznych nietypowych odpadów przemysłowych

Nr projektu: NB-297/RIE-3/98

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu: Wykonanie pomiarów stężeń zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w układzie absorbera instalacji spalania osadów pościelowych GOŚ DĘBOGÓRZE

Nr projektu: NB-266/RIE-3/98

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu: Badania oddziaływania na środowisko odpadów z odlewni GZUT przeznaczonych do składowania

Nr projektu: NB-276/RIE-3/98

Kierownik projektu: prof. dr hab. inz. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu:  Badania parametrów procesu spalania odpadów poszpitalnych i jego produktów

Nr projektu: NB-166/RIE-3/98

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu:  Weryfikacja założeń technicznych pod kątem warunków wsadowych i eksploatacji w aspekcie nowoprojektowanych przepisów MOŚZNiL

Nr projektu: NB-185/RIE-3/98

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu:  Badanie procesu spalania oraz pomiar sprawności cieplnej trzech kotłów w Rzeszowskich Fabrykach Mebli SA

Nr projektu: NB-242/RIE-3/97

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu:  Ocena możliwości spalania odpadów specjalnych w instalacji do spalania odpadów oraz określenie emisji zanieczyszczeń z komór lakierniczych w Bialskich Fabrykach Mebli SA

Nr projektu: NB-259/RIE-3/97

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Projekty badawcze finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tytuł  projektuWytwarzanie gazu generatorowego w procesie zgazowania węgla i odpadów

Nr projektu:  BKM-534/RIE-3/2016

Kierwnik projektu: dr hab. inż. Danuta Król

Wykonawca: mgr inż. Grzegorz Gałko


Tytuł  projektuOcena wpływu na środowisko  procesów spalania wybranych paliw kopalnych i odpadowych

Nr projektu:  BKM-535/RIE-3/2016

Kierwnik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Wykonawca: mgr inż. Magdalena Bogacka


Tytuł  projektuNowoczesne technologie w gospodarce odpadami

Nr projektu:  BKM-542/RIE-3/2016

Kierwnik projektu: dr hab. inż. Mohamed Alwaeli

Wykonawca: mgr inż. Artur Czachor


Tytuł  projektuOcena wpływu na środowisko  procesów spalania wybranych paliw kopalnych i odpadowych

Nr projektu:  BKM-519/RIE-3/2015

Kierwnik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Wykonawca: mgr inż. Magdalena Bogacka


Tytuł  projektuNowoczesne technologie w gospodarce odpadami

Nr projektu:  BKM-519/RIE-3/2015

Kierwnik projektu: dr hab. inż. Mohamed Alwaeli

Wykonawca: mgr inż. Artur Czachor


Tytuł  projektu: Opracowanie metody planowania wielokryterialnych badań teoretyczno-eksperymentalnych nad energetycznym wykorzystaniem  odpadów z uwzględnieniem probabilistycznego charakteru danych wejściowych – Etap I

Nr projektu:  BK-288/RIE-3/2016

Kierownik projektu: dr inż. Michał Kozioł


Tytuł  projektu: Wpływ wybranych właściwości badanych odpadów na możliwości ich odzysku ze szczególnym uwzględnieniem paliw alternatywnych

Nr projektu:  BK-285/RIE-3/2016

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Hryb


Tytuł  projektu: Ewaluacja wybranych elementów gospodarki odpadami

Nr projektu:  BK-271/RIE-3/2016

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Pikoń


Tytuł  projektu: Ewaluacja wybranych elementów gospodarki odpadami 

Nr projektu:  BK-265/RIE-3/2015

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Pikoń


Tytuł  projektu: Badania wybranych grup odpadów przemysłowych i komunalnych w aspekcie ich oddziaływania na środowisko i zagospodarowania

ZadanieBadanie właściwości i optymalizacja struktury mieszaniny sporządzonej na bazie wybranych odpadów komunalnych i przemysłowych

Nr projektu:  BKM-546/RIE-3/2014, w trakcie realizacji;


 Tytuł  projektu:  Badania wybranych grup odpadów przemysłowych i komunalnych w aspekcie ich oddziaływania na środowisko i zagospodarowania

Zadanie: Wybór optymalnej mieszanki z posegregowanych odpadów komunalnych w celu ich wykorzystania jako komponentu podłoża do adaptacji roślin

Nr projektu:  BKM-545/RIE-3/2014, w trakcie realizacji;


 Tytuł  projektu:  Biomasa roślinna i wybrane odpady z sektora remontowo-budowlanego jako surowiec energetyczny oraz ocena wpływu stałych produktów ich spalania na środowisko

Nr projektu:  BKM-533/RIE-3/2013, w trakcie realizacji;

Kierownik Projektu: dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak


Tytuł  projektu:  Bilansowanie zakładów zagospodarowania odpadów podstawą oceny ich efektywności

Nr projektu:  BKM-532/RIE-3/2013, w trakcie realizacji;    

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Hryb


Tytuł  projektu:  Analiza systemu segregacji i mieszania wybranych frakcji odpadów pod kątem zawartości metali ciężkich/metaloidów

Nr projektu:  BKM-531/RIE-3/2013, w trakcie realizacji; 


Tytuł  projektu:  Analiza aktywności promieniotwórczej odpadów skalnych pochodzących z procesów wydobycia i przeróbki rudy uranowej oraz ich wpływ na stan środowiska glebowego w rejonie składowiska

Nr projektu:  BKM-530/RIE-3/2013, w trakcie realizacji;

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu:  Wytwarzanie paliw formowanych z substancji odpadowych oraz metody termiczne przekształcania odpadów

Nr projektu:  BK-264/RIE-3/2013, w trakcie realizacji;

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu Badania wybranych grup odpadów przemysłowych i komunalnych w aspekcie ich oddziaływania na środowisko i zagospodarowania 

Nr projektu:  BKM-268/RIE-3/2012 

Kierownik projektu: dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak


Tytuł  projektuOcena właściwości odpadów i metody ich wykorzystania oraz zagospodarowania 

Nr projektu:  BK-269/RIE-3/2012 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu:  Badania właściwości wybranych odpadów komunalnych i przemysłowych pod kątem optymalnego doboru metody zagospodarowania

Nr projektu:  BK-299/RIE-3/2011 

Kierownik projektu: dr inż. Monika Czop


Tytuł  projektu:  Badanie efektywności pracy wybranych urządzeń sortowni odpadów

Nr projektu:  BK-298/RIE-3/2011 

Kierownik projektu: dr inż. Wojciech Hryb


Tytuł  projektu:  Badania efektywnych metod odzysku surowców i energii z odpadów 

Nr projektu:  BKM-293/RIE-3/2011  

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu:  Badania właściwości odpadów w celu oceny przydatności do wykorzystania, unieszkodliwiania lub składowania

Nr projektu:  BK-272/RIE-3/2010 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu:  Zastosowanie odpadów do wyrobów ekologicznych

Nr projektu:  BW-438/RIE-3/2010 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu:  Analiza opłacalności ekonomicznej recyklingu odpadów komunalnych

Nr projektu:  BW-434/RIE-3/2009

Kierownik projektu: dr hab. inż. Mohamed Alwaeli


Tytuł  projektu:  Badania efektywnych metod odzysku energii z odpadów

Nr projektu:  BK-224/RIE-3/2009 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inz. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu: Paliwa formowane i biopaliwa oraz ich zastosowanie w procesach termicznych

Nr projektu:  BK-264/RIE-3/2008

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu:  Problemy gospodarki odpadami wynikające z unormowań prawnych UE oraz potrzeb przemysłu polskiego

Nr projektu:  BW-446/RIE-3/2008 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu:  Model matematyczny spalania pojedynczego ziarna paliwa formowanego na bazie odpadów stałych

Nr projektu:  BW-502/RIE-3/2008 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Tomasz Jaworski


Tytuł  projektu: Badanie możliwości zastąpienia pyłu aluminiowego składnikami wysokoenergetycznymi pozyskanymi z wycofanej amunicji wojskowej w górniczych materiałach wybuchowych

Nr projektu:  BW-525/RIE-3/2008 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Jolanta Biegańska


Tytuł  projektu: Analiza optymalizacyjna uciążliwości ekologicznej systemów gospodarki odpadami komunalnymi

Nr projektu:  BW/RGH-3/RIE-0/2008 

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Pikoń


Tytuł  projektuBadania nad procesami spalania i współspalania odpadów

Nr projektu:  BW-499/RIE-3/2007 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu:  Zorientowane obiektowo metody modelowania, analizy i testowania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami

Nr projektu:  BW-504/RIE-3/2007

Kierownik projektu: dr hab. inż. Krzysztof Gaska


Tytuł  projektu:  Badania procesów spalania, współspalania biopaliw i paliw formowanych z paliwami energetycznymi w ciepłownictwie

Nr projektu:  BKM-252/RIE-3/2007  

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu: Przetwarzanie substancji bioorganicznych i odpadowych w paliwo

Nr projektu:  BK-280/RIE-3/2006 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu:  Analiza procesów współspalania biomasy z paliwami konwencjonalnymi

Nr projektu:  BW-454/RIE-3/2006 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu:  Badania procesów termicznego przekształcania substancji odpadowych

Nr projektu:  BW-459/RIE-3/2005

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu:  Badania możliwości spalania odpadów i produktów rolnych z przemysłu spożywczego w celu ich utylizacji

Nr projektu:  BK-285/RIE-3/2005 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu:  Analiza i badania, oraz ocena właściwości mieszanek biopaliwowych pod kątem ich przydatności w procesach energetycznych wraz z analizą logistyczną zasobności biotopu

Nr projektu:  BW-507/RIE-3/2004 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektuGospodarka odpadami

Nr projektu:  BW-489/RIE-3/2003 

Kierownik projektu: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz


Tytuł  projektu:  Analiza metod i urządzeń zagospodarowania odpadów i osadów – gospodarka odpadami komunalnymi, przemysłowymi i specjalnymi

Nr projektu:  BW-492/RIE-3/2002