Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Historia Katedry

Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów  jest jedną z jednostek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. 

Istnieje od roku 1978, pierwotnie jako Zakład  Urządzeń Chemicznych Energetycznego Wykorzystania Odpadów powstały przy Instytucie Techniki Cieplnej na ówczesnym Wydziale Mechanicznym Energetycznym. Pierwszym kierownikiem zakładu został Doc. dr hab. inż. Janusz Wandrasz.

Jako niezależna jednostka Katedra została przekształcona z Zakładu Urządzeń Chemicznych Energetycznego Wykorzystania Odpadów i wydzielona z Instytut Techniki Cieplnej  w Katedrę Aparatury Cieplnej i Utylizacji Odpadów w roku 1987.  Tym samym, staje się jedną z trzech podstawowych jednostek Wydziału Mechanicznego – Energetycznego obok: Instytutu Maszyn i Urządzeń Energetycznych oraz Instytutu Techniki Cieplnej.

początki katedry_html_4cd38992_tn.jpg

Lata 90 to czas zmian. W roku 1993 w Wyniku połączenia Wydziałów: Mechanicznego Energetycznego z Wydziałem Inżynierii Środowiska (dawniej Inżynierii Sanitarnej) Katedra Aparatury Cieplnej i Utylizacji Odpadów (dzisiejsza Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów) staje się jedną z podstawowych jednostek Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki.

początki katedry_html_m57dfe011_tn.jpg

Obecnie Katedra jest jednym z liczących się ośrodków poruszających tematykę od technologii i urządzeń zagospodarowania odpadów poprzez ich unieszkodliwianie, przekształcanie i energetycznego wykorzystanie po analizy fizykochemiczne składników środowiska w szczególności analizy parametrów jakościowych. Kadra zatrudniona przez Katedrę stanowi starannie wybrany zespół specjalistów zdolny do opracowania najbardziej skomplikowanych projektów i skutecznego kształcenia studentów na wysokim, europejskim poziomie. Obszar badań skoncentrowany jest ponadto na maszynach i urządzeniach ochrony środowiska ze ścisłym i stałym kontaktem z zapleczem przemysłowym.  Kadra naukowa Katedry zorientowana jest na współprace z innymi ośrodkami poprzez realizację projektów w tym wielu z nich zakończonych patentami oraz  publikacje w prestiżowych czasopismach w kraju i zagranicą.  Niewątpliwym atutem jest możliwość uczestnictwa studentów specjalności na Katedrze w projektach realizowanych przez prowadzących. Stwarza to możliwość poznania innowacyjnych technologii i rozwiązań stanowiących ogromną wartość merytoryczną dla słuchaczy studiów. Aktualnie jednym z realizowanych projektów na katedrze jest KIC InnoEnergy . Projekt ten obejmuje studia magisterskie w języku angielskim „MSc Clean Fossil and Alternative Fuels Energy” i jest realizowany we współpracy z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie i Instituio Superior Technico w Lizbonie (Portugalia).

Zakres badań naukowych obejmuje wszystkie aspekty gospodarki odpadami począwszy od: technologii unieszkodliwiania odpadów w oparciu o procesy inżynierii chemicznej, procesy termiczne, procesy z wykorzystaniem substancji organicznej budowy i konstrukcji maszyn i urządzeń do utylizacji i degradacji odpadów, poprzez technologie energetycznego i nieenergetycznego wykorzystania odpadów, technologie oczyszczania spalin i analizy rozprzestrzeniania się emisji zanieczyszczeń, monitoring i zarządzanie środowiskiem .

Oprócz tego przeprowadzane są typowe badania z zakresu chemii gleby odpadów i osadów oraz chemii przemysłowej dotyczące oznaczania parametrów fizykochemicznych odpadów, gleby, odcieków i osadów ściekowych .

Prace badawcze i zajęcia dydaktyczne realizowane są w następujących laboratoriach:

-laboratorium analiz fizykochemicznych  badania ukierunkowane na analizę strumienia odpadów komunalnych pod katem optymalnego kierunku przekształcenia, analizy odpadów z różnych gałęzi przemysłu w kierunku ich dalszego ekologicznego zagospodarowania, określenie właściwości odpadów niebezpiecznych w celu doboru najmniej uciążliwej dla środowiska metody unieszkodliwiania, badania odcieków składowiskowych, badania biomasy w kierunku energetycznego wykorzystania i analizy fizykochemicznej gleb.

-laboratorium zaawansowanych technik analitycznych  badania ukierunkowane na  Oznaczenia np. WWA, węglowodorów alifatycznych, cyklicznych i aromatycznych, pestycydów i innych analitów organicznych w próbkach gazowych, ciekłych i stałych, mineralizację próbek, np. gleby, odpadów, paliw, kompostów do oznaczeń metali ciężkich, oraz badania właściwości termicznych substancji palnej.

-laboratorium technik spalania ukierunkowane na  badania w zakresie możliwości i warunków kompostowania odpadów komunalnych i wybranych grup odpadów  badania warunków i parametrów procesu rozkładu termicznego substancji toksycznych, niebezpiecznych i uciążliwych dla środowiska, badania procesów metanizacji w złożu, badania analityczne odpadów i produktów termicznej utylizacji, badania właściwości emisyjnych paliw; analizę systemu sortowania i rozdrabniania odpadów stałych,  badania oczyszczania gazów za pomocą absorpcji trójczynnikowej w warstwie fluidalnej;  badania procesów spalania odpadów w paleniskach stacjonarnych i rusztowych, badania procesu unieszkodliwiania termicznego odpadów niebezpiecznych w tym medycznych i weterynaryjnych.

-laboratorium analiz termicznych – wykorzystywane do badań w zakresie pomiaru lepkości dynamicznej, wyznaczania charakterystyk reologicznych płynów, oznaczanie temperatury zapłonu w tyglu zamkniętym produktów ciekłych w zakresie od 400C do 3600C, pomiaru ciepła spalania gazów, pomiaru ciepła spalania paliw stałych i ciekłych, wyznaczania temperatury mięknięcia popiołu, wyznaczania wilgotności substancji, wyznaczania ilości części lotnych i palnych oraz wyznaczanie zawartości popiołu, analizy sitowej, bezinwazyjnego pomiaru natężenia przepływu cieczy badania składu gazów odlotowych z procesów termicznych

-laboratorium technik informatycznych – wykorzystywane do modelowania i opracowywania danych uzyskanych w badaniach oraz zagadnień tj. wykorzystania systemów GIS w gospodarce odpadami, modelowania dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym, modelowania przepływu wód podziemnych oraz sztucznych sieci neuronowych.

- laboratorium procesów fluidanych – zorientowane na badania wykorzystania procesów oraz techniki fluidalnej w gospodarce odpadami w tym na badanie skuteczności procesów absorpcji dwutlenku siarki z mieszaniny gazowej w trójczynnikowej warstwie fluidalnej oraz hydrodynamiki złoża fluidalnego.