Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

prof. dr hab. inż. Krzysztof Pikoń

Krzysztof Pikoń
stanowisko:
kierownik Katedry
numer pokoju:
129 A
telefon:
+48-32-237-12-13, +48-32-237-26-8
email:

Plan zajęć -> kliknij aby zobaczyć.

przebieg pracy naukowej i zawodowej

stopnie i tytuły naukowe

 • mgr inż.: Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Energetyczny - 1994
 • dr inż.: Politechnika Śląska    Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - 1999
 • dr hab. inż.: Politechnika Ślaska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - 2012
 • prof.  2020

Dziedzina nauki:  

nauki techniczne

Dyscyplina naukowa:  

inżynieria środowiska

stanowiska:

 

 • Politechnika Śląska – doktorant 1994-1999
 • Politechnika Śląska – adiunkt od 1999
 • Politechnika Śląska - kierownik Katedry od 2014

 

Obszar zainteresowań naukowych:

 • Analizy środowiskowe,
 • Gospodarka odpadami,
 • Zagadnienia systemowej gospodarki odpadami oraz zarządzania środowiskiem,
 • Energtyka odnawialna,
 • LCA,
 • zarządzanie porektami
 • wpłwyw na środowisko procesów spalania,
 • technologie zagospodarowania odpadów,
 • wpływ zawartości metali ciężkich na uciążliwość paliw z odpadów,
 • rozprzestrzenianie zanieczyszczeń w atmosferze

dokonania naukowo-badawcze:publikacje:

 • książki (autorstwo i współautorstwo)- 20
 • artykuły naukowe - 111
 • artykuły zagraniczne – 30
 • artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej – 16
 • index H - 6 

prace naukowo-badawcze:

 

 • wykonawca ok. 40 prac badawczo-naukowych (w tym międzynarodowych: Tempus, Eureka)
 • kierownik 3 naukowych indywidualnych grantów badawczych
 • kierownik 2 przemysłowych projektów badawczych NCBiR 
 • kierownik projektu Clean Fossil and Alrenative Fuels Energy - KIC Innoenergy
 • kieronik i wykonawca szeregu prac badawczych na zlecenie przemysłu 

 

dorobek dydaktyczny

 • opiekun ok. 100 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich
 • recenzent – około 80 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich
 • zajęcia na studniach dziennych i wieczorowych (przedmioty: Analizy środowiskowe, Zarządzanie środowiskiem, Gospodarka Odpadami, Monitoring środowiska, Materiałoznawstwo instalacyjne, Odnawialne źródła energii, Inżynieria procesowa.
 • zajęcia na studiach podyplomowych Gospodarka Odpadami - 30h/rok, przedmiot :”Analizy Środowiskowe”
 • zajęcia w języku angielskim na dziennych studiach kierunku Energy and Environmental Engineering (przedmioty: Computer Aided Design, Environmental Protection and Renewable Energy Sources)

Inne informacje

 • KIC InnoEnergy Education Working Group Member
 • KIC Innoenergy, Deputy Director of Clean Coal Technologies Educational Program
 • redaktor naczelny czasopisma naukowego: Archives of Waste Management and Environmental Protection
 • Recenzent rozpraw habilitacyjnych i prac doktorskich
 • Recenzet grantow m.in. NCBiR, NCN, FNP
 • Recenzent szeregu czasopism naukowych wydawnictw polskich i zagranicznych (m.in. Elsevier)  
 • Organizator Letniej Sesji Nuakowej z udziałem prof. Ashwaniego Gupty – Gliwice, Politechnika Sląska 2005
 • Oranizator meetingu naukowego “Latest Developments in Waste to Energy Technologies”, October 22nd, 2009 in Szczyrk, Poland – z udziałem Prof. Kunio Yoshikawy z Tokyo Institute of Technology, Japan oraz Prof. Ashwani Gupty z Univeristy of Maryland, USA.
 • Recenzent grantów dla Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego
 • Recenzent czasopisma Applied Energy (Elsevier, USA)
 • Visiting professor/invited lectures – University of Maryland 2009, Kyoto University 2006
 • Wielktorny przewodniczący sesji na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych (m.in. IT3, Phoenix USA 2007, SGEM 2008 etc.)
 • Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego i członek Komitetu Naukowego Konferencji „Paliwa z odpadów” (7 edycji konferencji)
 • Członkostwo w komisjach egzaminacyjnych i reprezentowanie Uczelni na egzaminach maturalnych

publikacje

Pełana lista publikacji znajduje się TUTAJ

 1. Pikoń K., Gaska K., Greenhouse gases emission mitigation relevant to changes in MSW management system, Journal of Air & Waste Management Association, 2010
 2. Pikoń K., Pompa Ł., Uciążliwość ekologiczna recyklingu opakowań aluminiowych, Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, ISSN 1733-4381, Vol. 12 issue 1 (2010), p-1-14
 3. Wandrasz J.W., Pikoń K., Czekalska Z. – scientific editors, “Waste to Energy and Environment”, Publ. by Department of Technologies and Installations for Waste Management 2010
 4. Pikoń K., Waste policy in EU and its environmental consequences, chapter in monograph: “Waste to Energy and Environment” Editors: J.W. Wandrasz, K. Pikoń, Z. Czekalska, Publ. by Department of Technologies and Installations for Waste Management 2010;
 5. Pikoń K., Gaska K., Environmental impact of transportation issues”; chapter in monograph: “Waste to Energy and Environment” Editors: J.W. Wandrasz, K. Pikoń, Z. Czekalska, Publ. by Department of Technologies and Installations for Waste Management 2010;
 6. Pikoń K., Wolumen generowanych odpadów, a wskaźniki makroekonomiczne, Praca zbiorowa pod red. J. Biegańskiej i M. Landrata: „Paliwa z odpadów 2009”, Wydawca KTiUZO 2009
 7. Pikoń K., Gaska K., Społeczne aspekty zrównoważonego rozwoju w systemach gospodarki odpadami komunalnymi, Środowisko i Rozwój, nr 20, 2/2009, Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
 8. Pikoń K., Rejman R., Bilans pierwiastka węgla w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, ISSN 1733-4381, Vol. 11 issue 3 (2009), p-27-46
 9. Pikoń K., Gaska K., Multicriteria Optimization of Municipal Waste Managemnet System, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 18, No 3A, 2009, pp. 309-319
 10. Pikoń K., Kokot A., Aspekty ekologiczne unieszkodliwiania osadów z oczyszczalni ścieków przy ich współspalaniu w kotłach energetycznych, Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, ISSN 1733-4381, Vol. 11 issue 2 (2009), p-43-62
 11. Pikoń K., Emisja gazów cieplarnianych oraz sekwestracja węgla w gospodarce odpadami, Środowisko i rozwój, nr 19 (1/2009), Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu, 2009, ISSN 1641-7186, pp. 25-32
 12. Pikoń K., Multikryterialna optymalizacja środowiskowa systemów gospodarki odpadami komunalnymi, Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami, praca zbiorowa pod red. Tadeusza Marcinkowskiego, ISBN 978-83-89090-72-X, PZiTS, Poznań 2009
 13. Pikoń K., Gatnar M., Uciążliwość środowiskowa recyklingu szkła, Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, ISSN 1733-4381, Vol. 11 issue 1 (2009), p-1-21
 14. Pikoń K., Environmental Benefits from MSW System Conversion According to EU Regulations, The 24th International Conference on Solid Waste Technology and Managemnet, March 15-18, 2009, Philadephia PA, USA – conference proceedings
 15. Pikoń K., Waste management challenges in new member states of EU, The 24th International Conference on Solid Waste Technology and Managemnet, March 15-18, 2009, Philadephia PA, USA – conference proceedings
 16. Pikoń K., Przyszłość gospodarki odpadami elektronicznymi w Polsce, Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, ISSN 1733-4381, Vol. 10(2008)
 17. Pikoń K., Environmental performance of Polish waste incineration plants, Polish Journal of Enviromnetal Studies, vol 17, no 3A, 2008
 18. Pikoń K., Environmental aspects of municipal waste to energy systems, conference proceedings, Second International Syposium on Energy form Biomass and Waste, Venice 2008, International Waste Working Group, 2008, ISBN 978-88-6265-004-5
 19. Pikoń K., Polietylen w systemie gospodarki odpadami komunalnymi, Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, ISSN 1733-4381, Vol. 9(2008), p-29-46
 20. Pikoń K., recultivation of mining waste dumps - environmental aspects, conference proceedings, 8th International Scientific Conference, Modern Management of Mine Producing, Geology and Environmental Protection, SGEM 2008, Bulgaria
 21. Pikoń K., Gaska K., Methodology of Environmental and Economic Optimisation of Waste to Energy Systems, conference proceedings, 21st International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, ECOS 2008, Kraków, Poland
 22. Pikoń K., Dowlaszewicz A., Ekologiczne aspekty termicznego przekształcania odpadów medycznych, Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, vol 7, Mastermedia 2008, s 29-42, ISSN 1733-4381
 23. Pikoń K., Hierarchiczny i zintegrowany model gospodarki odpadami, Środowisko i Rozwój nr 16 (2/2007), s. 99-110, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu 2007, s 41-54, ISSN 1641-7186
 24. Pikoń K., Spalanie odpadów - technologie przyszłości, Paliwa z Odpadów VI (praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia), s.307-314, ISBN 978-83-246-1629-9, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007
 25. Pikoń K., Bugla J., Emisja ze zrekultywowanych zwałowisk stożkowych, Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, vol 6, Mastermedia 2007, s 55-70, ISSN 1733-4381
 26. Pikoń K., Spalanie odpadów - poprawa skuteczności węzła oczyszczania spalin i unieszkodliwiania pozostałości poprocesowych, Paliwa z Odpadów VI (praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia), s.149-154, ISBN 978-83-246-1629-9, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007
 27. Nadziakiewicz J., Pikoń K., Alwaeli M., Aspekty ekonomiczne wytwarzania biopaliw, Paliwa z Odpadów VI (praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia), s.443-446, ISBN 978-83-246-1629-9, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007
 28. Wandrasz J.W., Pikoń. K., Paliwa z odpadów tom VI (współ red.) – ISBN 978-83-246-1629-9, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007
 29. Gaska K., Pikon K., Modelling of the Integrated Waste Management Systems using Object-Oriented Methodology, Proceedings of WSEAS International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate, WWAI ’07, Arcachon, France, October 14-16, 2007, WSEAS, str. 174-183, ISBN 978-960-6766-10-7, ISSN 1790-5095
 30. Pikoń K., Najlepsza Dostępna Technika, Przegląd Komunalny, Gospodarka Odpadami i Ochrona Środowiska, 9 (192) /2007, Abrys sp. z o.o. – Wydawnictwo Komunalne, Poznań 2007, str 42-44. ISSN 1232-9126
 31. Topolnicka T., Ściążko M., Pikoń K., Ścierski W., Kozioł M., Nadziakiewicz J., Bio-char-rep seed methyl ester mixtures B-(RME)M as a boiler fuels, The 2nd International Conference CESEP’07 – Carbon for Energy Storage and Environment Protection, 2-6 September 2007, Kraków Poland – conference proceedings - ISBN 978-83-89541-95-6
 32. Pikoń K., Kapral P., Spalanie odpadów poszpitalnych – studium przypadku, Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, vol 5, Mastermedia 2007, s 33-50, ISSN, 1733-4381
 33. Pikoń K., Environmental impact of waste management systems based on waste incineration plants, 26th Annual International Conference on Incineration and Thermal Treatment Technologies, IT3'07 Conference, May 14-18, 2007, Phoenix, AZ, USA, Conference proceedings. College Park : University of Maryland, 2007
 34. Pikoń K., Galica K., Spalanie odpadów komunalnych – analiza przypadku, Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, vol 5, Mastermedia 2007, s 71-90, ISSN, 1733-4381
 35. Gaska K., Pikoń K., Methodology of  Biomass Fuels Creation Processes, 26th Annual International Conference on Incineration and Thermal Treatment Technologies, IT3'07 Conference, May 14-18, 2007, Phoenix, AZ, USA, Conference proceedings. College Park : University of Maryland, 2007
 36. Wandrasz A. J., Pikoń K., Formed fuels from materials of animal and organic origin, 26th Annual International Conference on Incineration and Thermal Treatment Technologies, IT3'07 Conference, May 14-18, 2007, Phoenix, AZ, USA, Conference proceedings. College Park : University of Maryland, 2007
 37. Pikoń K. "Energia z odpadów - komunalna biomasa"; str. 259-264; we: Współspalanie biomasy i paliw alternatywnych (praca zbiorowa po red. M. Ściążko, J. Zuwała, M. Pronobis). Wydawnictwo IChPW i Politechniki Śląskiej 2007, ISBN 978-83-913434-3-2
 38. Pikoń K., Uciążliwość Ekologiczna Instalacji Spalania Odpadów w Polsce, Termiczne Unieszkodliwianie Odpadów, Restrukturyzacja procesów termicznych (praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza), PZiTS Poznań 2007, s. 233-248, ISBN 978-83-60055-16-5 i 978-83-896996-91-6
 39. Pikoń K., Optymalizacja środowiskowa spalania odpadów – Najlepsza Dostępna Technika (BAT), Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, Kalisz 2007, Futura and PZITS, Poznań 2007, ISBN 978-83-60055-19-X I ISBN 978-83-89696-97-7, s. 757-764
 40. Pikoń K, Grabski T., Spalanie odpadów niebezpiecznych – studium przypadku, Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, vol 4, Mastermedia 2006, s 57-68, ISSN, 1733-4381
 41. Pikoń K., Environmental Impact Assessment of Waste Incineration Plants Based on BAT Approach, 4th International Conference on Combustion, Incineration/Pyrolysis and Emission Control (4th i-CIPEC) Kyoto, Japan 26-29 September 2006. Conference proceedings. Kyoto University 2006, s. 29-32
 42. Pikoń K., Najlepsza Dostępna Technika (BAT ), a polityka zrównoważonego rozwoju, Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, vol 3, Mastemedia, Gliwice 2006, s 37-44, ISSN, 1733-4381
 43. Pikoń K., Environmental impact of incineration and thermal treatment processes, 24th Annual International Conference on Incineration and Thermal Treatment Technologies. IT3 Conference, Galveston, [Texas], USA, May 9-13, 2005. Conference proceedings. College Park : University of Maryland, 2005, s. 38/01-38/12
 44. Pikoń K., LCA - emission model of combustion environmental impact assessment, Arch. Combust. 2005 vol. 25 nr 1/4, s. 33-44, bibliogr. 8 poz.
 45. Ferenc Z., Pikoń K., Przegląd rodzajów i ilości odpadów tłuszczowych i olejowych w Polsce, Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, vol 2, Mastemedia, Gliwice 2005, s 69-80, ISSN, 1733-4381
 46. Wandrasz J.W., Pikoń. K., Paliwa z odpadów tom V (współ red.) – ISBN 83-246-0417-0, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005
 47. Ferenc Z., Pikoń K., Surowce energetyczne w Polsce – odpady tłuszczowe i olejowe, Paliwa z odpadów tom V (praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia), s.375-378, ISBN 83-246-0417-0, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005
 48. Pikoń K., Najlepsza dostępna technika – granice stosowalności BAT, Paliwa z odpadów tom V (praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia), s.387-390, ISBN 83-246-0417-0, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005
 49. Pikoń K., Uciążliwość ekologiczna utylizacji biogazu na składowiskach odpadów, Archives of Waste Mangement and Environmental Protection, vol 1, Mastemedia, Gliwice 2005, s 55-62, ISSN, 1733-4381
 50. Pikoń K., Uciążliwość ekologiczna gospodarki odpadami związana z efektem cieplarnianym, W: Kongres nauki Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki z okazji 60-lecia Uczelni. 50-lecie kierunku Inżynieria Środowiska. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2005, s. 51-61, bibliogr. 20 poz.
 51. Krzysztof Pikoń, Uwarunkowania wdrażania BAT jako elementu polityki ekorozwoju, Środowisko i Rozwój. 2005 nr 2, s. 99-110, Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji w Bytomiu, ISSN 1641-7186
 52. Krzysztof Pikoń, Jan Nadziakiewicz, Best available technique as a tool for environmental impact assessment., Energex 2004. 10th International Energy Forum, Lisbon, Portugal, 3-6 May 2004. . Eds.: L. Guimaraes, R. Martins. Lisboa : Universidade Nova de Lisboa, 2004, s. 145-149
 53. Wandrasz J.W., Pikoń. K., Paliwa z odpadów tom IV (współ red.) – ISBN 83-7361-431-1, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003.
 54. Pikoń K., Uciążliwość ekologiczna gazu wysypiskowego i procesów jego spalania, Paliwa z Odpadów IV (praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia), s.255-260, ISBN 83-7361-431-1, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003
 55. Pikoń K., Uciążliwość ekologiczna i aspekty ekonomiczne spalania biomasy, Paliwa z Odpadów IV (praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza i Krzysztofa Pikonia), s.335-339, ISBN 83-7361-431-1, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2003
 56. Pikoń K. Environmental Impact of combustion – Applied Energy 75 (213-220), Elseiver 2003
 57. Pikoń K. LCA-Emission model of combustion environmental impact assesment, International Symposium on Combustion processes, Conference paper, Ustroń 2003
 58. Nadziakiewicz J., Pikoń K., Metodologia oceny uciążliwości ekologicznej paliw z odpadów, Paliwa z Odpadów 2001, s.335-339, ISBN 83-7197-634-8, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2001
 59. Wandrasz J.W., Pikoń K., Emission and propagation in the atmosphere of dioxins and absorption capability of the human body, Central European Journal of Public Health, No2/vol.6, May 1998
 60. Nadziakiewicz J., Pikoń K., “Environmental Effects of Combustion Processes” Florence World Energy Research Symposium “Clean Energy for the New Century”, 1997
 61. Pikoń K., Nadziakiewicz J. Environmental effects of combustion of fuels comprising heavy metals materiały konferencyjne - XVth International Symposium on Combustion Processes, 1997
 62. Wandrasz J.W., Pikoń K., Emission and propagation in the atmosphere of dioxins and absorption capability of the human body, Remediation of Hazardous Wastes: Technologies and Health Effects, Prague, November 16-19, 1997
 63. Nadziakiewicz J., Pikoń K., Ścierski W. Efekty ekologiczne zastosowania paliw z odpadów, materiały konferencyjne, Świnoujście 1996
 64. Wandrasz J.W., Pikoń K., Rozprzestrzenianie emisji związków PCDDs/PCDFs  w środowisku, II ogólnopolskie sympozjum Dioksyny-Człowiek-Środowisko, Kraków, wrzesień 1996
 65. Wandrasz J.W., Pikoń K., Rozprzestrzenianie emisji związków PCDDs/PCDFs  w środowisku, Eko-Problemy, czerwiec 1996

Projekty

Projekty europejskie, strategiczne i badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

 

 • KIC Innoenergy, Clean Fossil and Alternative Fuels Energy - 2012-2012 - kierownik projektu w PolSl, dyrektor programu
 • Fotowoltaiczne nadwozie samochodowe izotermiczne i chłodnicze – projekt GEKON NCBiR, od 07.2015 – nadal. - kieronik projektu w PolSl.
 • GROSSMINE, Opracowanie systemu ekspertowego do oceny efektywności środowiskowej, ekonomicznej i społecznej kopalń węgla kamiennego w Polsce, od XI.2013 do XI.2015 Partnerzy: Główny Instytut Górnictwa, Politechnika Śląska - kieronik projektu w PolSl
 • Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej do oczyszczania gazów, Nr projektu: PBU-83/RIE-3/2010, Projekt realizowany w latach: 2010 - 2012 - główny wykonawca
 • Optymalizacja energetycznego wykorzystania odpadów komunalnych, Nr projektu: PBU-40/RIE-3/2010, Projekt realizowany w latach: 2010-2011 - kierownik projektu
 • Uciążliwość ekologiczna oraz najlepsza dostępna technika (BAT) dla procesów spalania odpadów, Nr projektu: PBU-60/RIE-3/2005, Projekt realizowany w latach: 2005-2007 - kierownik projektu
 • Rozwój technologii przetwarzania odpadów tłuszczowych MSP dla celów energetycznych, Nr projektu: SPB-15/RIE-3/2004 EUREKA-E!3234 BIOWASTEFUL, projekt realizowany w latach: 2004-2007 - wykonawca

 


Projekty badawcze wykonywane dla partnerów przemysłowych

 

 • Oszacowanie emisji spalin z kotła ciepłowniczego rusztowego opalanego węglem kamiennym, węglem brunatnym, paliwem z odpadów oraz biomasą, V.2016. - projektu na zlecenie przemysłu (firma EKOTERMIKA) - kierownik projektu
 • Energy Challenge Ground - The battlefield for Energy challenges - w ramach finansowania przez CC Poland Plus KIC InnoEnergy, 05.2015 do 12.2015 - kieronik projektu
 • opinii o innowacyjności produktu POLIBIOCARBON, zlecenie dla przemysłu – firma Investus, 02.2015 r.
 • Case studies implementation in KIC Innoenergy Master Courses - framework project for KIC IE - kierownik projektu
 • Teacher Benefit Project - projekt ogóloeuropejski w ramach dla KIC Innoenergy - od 2014 - kierownik
 • Ocena uciążliwości środowiskowej wybranych mieszanek paliw konwencjonalnych i odpadowych, II.2014, w ramach projektu dla PGNiGE, dla Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej - kierownik porjketu
 • Określenie krytycznych wartości zawartości substancji w paliwie z odpadów aby uzyskać zbliżoną uciążliwość środowiskową w stosunku do paliwa referencyjnego, X.2014, w ramach projektu dla PGNiGE, dla Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej - kierownik projektu

Galeria