Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

dr inż. Monika Czop

Monika Czop
stanowisko:
adiunkt
numer pokoju:
126
telefon:
+48-32-237-21-04
email:

Plan zajęć - kliknijPrzebieg pracy naukowej i zawodowej:

 • mgr inż. 23.06.1999 rok
Temat pracy dyplomowej: Gospodarka odpadami medycznymi na terenie gminy Będzin.
Promotor pracy: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz 
 
 • dr inż. 14.12. 2004 rok
Temat przewodu doktorskiego: Określenie współczynników wymiany masy substancji toksycznych przenikających przez warstwę gleby.
Promotor w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Janusz W. Wandrasz
Recenzenci w przewodzie doktorskim: prof. dr hab. inż. Jolanta Bohdziewicz, prof. dr hab. inż. Piotr Kowalik

dziedzina i dyscyplina naukowa:

 • Nauki techniczne
 • Inżynieria środowiska
 • Zainteresowania naukowe
 • Ochrona środowisk, systemowa gospodarka odpadami, przemieszczanie się zanieczyszczeń w ośrodku glebowym, skutki katastrof  ekologicznych, wpływ czynników środowiskowych na właściwości odpadów z tworzyw sztucznych, przekształcanie chemiczne i biologiczne odpadów z tworzyw sztucznych,

dorobek naukowy w tym:Liczba publikacji (z podziałem na książki, czasopisma)
Książki: 3
Czasopisma: 32

dodatkowe informacje

Doświadczenia zawodowe, działalność w organizacjach, członkostwo w komitetach czasopism naukowych.

Od 2001 do 2006 roku byłam weryfikatorem w komisji rekrutacyjnej kandydatów na pierwszy rok studiów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Od 2002 roku jestem koordynatorem obciążenia dydaktycznego Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Od października 2009 roku jestem opiekunem specjalności Gospodarka Odpadami na kierunku Inżynieria Środowiska, Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska w Gliwicach.

Od 1 października 2009 do 31 grudnia 2011 roku byłam kierownikiem laboratorium 39 w Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Od 1 stycznia 2012 roku jestem kierownikiem laboratorium zaawansowanych technik analitycznych w Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

Od 1 października 2012 roku jestem sekretarzem redakcyjnym i redaktorem tematycznym w czasopiśmie Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. 

dorobek dydaktyczny

 1. Certyfikowane szkolenie, Desing Thinking – myslenie projektowe, listopad 2016,
 2. Certyfikowany kurs, Project Based Learning, październik 2016
 3. Certyfikowany kurs w zakresie umiejętności miękkich, Prezi (tworzenie prezentacji), październik 2016
 4. Certificate, Pedagogical Evolution Toolbox workshop 2, October 2016,
 5. Certificate, Pedagogical Evolution Toolbox workshop 1, October 2016,
 6. Certificate, AutoCAD kurs podstawowy i zaawansowany, październik 2016,
 7. Szkolenie certyfikowane pt. Przygotowanie i prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, marzec 2016,
 8. Spotkanie edukacyjne „Uczenie się i wpływ” (certyfikat), październik 2015,
 9. Szkolenie certyfikowane pt. prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne, październik 2015,
 10. Szkolenie certyfikowane pt. Problemy Solving/8D rozwiązywanie problemów, październik 2015,
 11. Kurs Ms Power Point, wrzesień 2015,
 12. Certificate of achievement, The art. Of presentation and influence, December 2014,
 13. Świadectwo ukończenia warsztatów pt. Termiczne unieszkodliwianie odpadów. Procesy termiczne w gospodarce odpadami w regionach przyrodniczo cennych, 15-18 września 2004,
 14. Kurs : GC i metod łączonych (GC- MS/MS, LC-M S/MS,CZE- MS/MS). Optymalizacja procesu rozdzielania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, marzec 2004.
 15. Kurs : Metody przygotowania próbek w analizie środowiskowej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Chemii, styczeń 2004,
 16. Studium pedagogiczne dla nauczycieli akademickich, czerwiec 2000.
Nagrody

Nagroda indywidualna za osiągnięcia dydaktyczne przyznana przez Kierownika Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2016,

Nagroda indywidualna za osiągnięcia naukowe w zakresie publikacji w renomowanych czasopismach naukowych przyznana przez Kierownika Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2016,

Zespołowa Nagroda Rektora II stopnia „Za osiągnięcia w dydaktyce”- 2011.

Prace dyplomowe

Prace dyplomowe inżynierskie:

 1. Występowanie wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w środowisku przyrodniczym.
 2. Ocena procesu kompostowania na podstawie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Katowicach.
 3. Gospodarka odpadami w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Zabrzu.
 4. Recyrkulacja odpadów z tworzyw sztucznych „u źródła” efektywną metodą ochrony  środowiska.
 5. Skażenie środowiska przyrodniczego policyklicznymi węglowodorami aromatycznymi.
 6. Metody unieszkodliwiania odcieków ze składowisk odpadów komunalnych.
 7. Gospodarka odpadami w mieście i gminie Dynów.

Prace dyplomowe magisterskie:

 1. Określenie wartości współczynnika sorpcji dla wybranych węglowodorów z grupy aromatycznych wielopierścieniowych w glebie mineralnej.
 2. Ekotoksykologiczne oddziaływanie związków ropopochodnych (węglowodorowych) w glebach – wpływ na mikroorganizmy i rośliny.
 3. Ocena stanu ilościowego oraz metody pozyskiwania i przekształcania odpadów biodegradowalnych dla gminy.
 4. Określenie stopnia szkodliwości odpadów z palenisk domowych dla środowiska przyrodniczego.
 5. Zagospodarowanie odpadów z tworzyw sztucznych z uwzględnieniem oddziaływania na środowisko
 6. Analiza właściwości fizykochemicznych odpadów przemysłowych pod kątem powtórnego wykorzystania.
 7. Rekultywacja Miejskiego Składowiska Odpadów Komualnych przy ul.Cmentarnej w Zabrzu - wykonanie izolacji skarp iłołupkami.
 8. Pozyskiwanie i obrót odpadami przeznaczonymi do wykorzystania w procesie ponownego ich przetopienia- gospodarka złomem.
 9. Określenie właściwości fizykochemicznych odpadów z grupy poliolefin(PO).
 10. Określenie wpływu wybranych czynników środowiskowych na właściwości odpadów z grupy poliolefin(PO). 
 11. Wpływ czynników środowiskowych na wybrane odpady z tworzyw sztucznych.
 12. Określenie właściwości paliwowych odpadów tapicerskich pod kątem unieszkodliwiania w procesach termicznych,
 13. Badanie możliwości przygotowania gnojowicy do magazynowania.  

zainteresowania poza zawodowe:Nowa proza polska, różnorodne gatunki muzyczne, haft krzyżykowy kanwy:

   haft1_tn.jpg                     haft2_tn.jpg                    haft3_tn.jpg                 

publikacje

Monografie

Jolanta Biegańska, Monika Czop. Gospodarowanie odpadami w laboratoriach badawczych. Warszawa : Verlag Dashofer, 2011.

Rozdziały w monografii

Monika Czop, Ewa Błaszczyk. Analiza właściwości paliwowych wybranych odpadów opakowaniowych. Współczesne problemy energetyki II. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Pikonia i Magdaleny Bogackiej. Gliwice : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2015, 91-97.

Monika Czop, J. Dętkoś, M. Słomianny. Biogaz jako źródło alternatywnej energii. Współczesne problemy energetyki. Praca zbiorowa. Pod red. Sławomira Stelmacha i Krzysztofa Pikonia. Gliwice 2013.

Jolanta Biegańska, Monika Czop. Analiza odpadów górniczych w aspekcie ich zagospodarowania. Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych. Red. J. Kulczycka, E. Pietrzyk-Sokulska, H. Wirth. EUROMINES - Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Związek Pracodawców Polska Miedź S. A.. Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2011, 139-147.

Monika Czop, Jolanta Biegańska. Zastosowanie kruszywa mineralnego w procesie rekultywacji składowiska. Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych. Red. J. Kulczycka, E. Pietrzyk-Sokulska, H. Wirth. EUROMINES - Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Wydobywczego, Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, Związek Pracodawców Polska Miedź S. A.. Kraków : Wydaw. Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN, 2011, 131-138.

Janusz. W. Wandrasz, Monika Czop. Migracja wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w ośrodku glebowym. Termiczne unieszkodliwianie odpadów. Procesy termiczne w gospodarce odpadami w regionach przyrodniczo-cennych. Praca zbiorowa. Pod red. Janusza W. Wandrasza. Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2004, s. 293-301.

Monika Czop, A. Margas. Oddziaływanie odpadów z palenisk domowych zabudowy niskiej na środowisko przyrodnicze. Paliwa z odpadów. Praca zbiorowa. T. 6. Pod red. Janusza W. Wandrasza, Krzysztofa Pikonia. Gliwice : Helion, 2007, 389-393.

Monika Czop, A. Lombarska. Stan ilościowy odpadów biodegradowalnych na terenie województwa śląskiego. Paliwa z odpadów. Praca zbiorowa. T. 6. Pod red. Janusza W. Wandrasza, Krzysztofa Pikonia. Gliwice : Helion, 2007, 315-319.

Danuta Król, Monika Czop. Szkodliwość ekologiczna pozostałości rusztowych po spalaniu paliw i odpadów. Paliwa z odpadów. T. 5. Praca zbiorowa pod red. Janusza W. Wandrasza, Krzysztofa Pikonia. Gliwice : Helion, 2005, 161-164.

Publikacje w czasopismach naukowych 

Monika Czop, Karolina Żorawik, Sylwia Grochowska, Laura Kuklińska, Wiktoria Jauszewska, Badanie fitotoksyczności wybranych odpadów górniczych na danej grupie roślin, Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2016 vol. 18 nr 4, s. 33-44.

Monika Czop, Daniel Czoch, Agata Korol, Anna Maduzia, Badanie fitotoksyczności popiołu z zabudowy niskiej na wybranej grupie roślin. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2016 vol. 18 nr 3, s. 9-20.

Monika Czop, Natalia Jarząbkowska, Badanie właściwości paliwowych komunalnego osadu ściekowego.  Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2016 vol. 18 nr 3, s. 51-62.

Monika Czop, Ewelina Kłapcia, Termiczne przekształcanie jako sposób zagospodarowania podłoża pieczarkowego po zakończonym cyklu produkcyjnym. Inż. Ochr. Środ. 2016 t. 19 nr 1, s. 67-80.

Monika Czop, Małgorzata Kajda-Szcześniak, Tests of physicochemical properties of fuel and ballast fractions from waste processing installations.  ACEE Archit. Civ. Eng. Environ. 2016 vol. 9 no. 3, s. 113-122.

Monika Czop, Zintegrowany system zagospodarowania tworzyw sztucznych ze strumienia odpadów komunalnych. Napędy i Sterowanie 2016 R. 18 nr 4, s. 114-119.

Monika Czop, Ewa Błaszczyk. Określenie właściwości paliwowych wybranych odpadów opakowaniowych z sektora komunalnego. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2015 vol. 17 nr 2, 31-138.

Monika Czop. Minimalizacja zużycia surowca i powstawania odpadów polimerowych w cyklu produkcyjnym systemów instalacyjnych. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2014 vol. 16 nr 4, 113-124.

Magdalena Bogacka, Monika Czop, Katarzyna Gan, Klaudia Sadowska. Degradacja odpadów poliolefinowych wybranymi substancjami chemicznymi. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2014 vol. 16 nr 1,  59-68.

Monika Czop, Małgorzata Kajda-Szcześniak, Paliwa z odpadów źródłem energii odnawialnej. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2013 vol. 15 nr 2, 83-92.

Monika Czop. Badania podstawowych właściwości paliwowych odpadów poliolefinowych. -Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2013 vol. 15 nr 3, 71-80.

Magdalena Bogacka, Monika Czop, Klaudia Sadowska. Badanie wpływu roztworów chlorku sodu (NaCl) na wybrane odpady z grupy poliolefin. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2013 vol. 15 nr 4,  89-94.

Monika Czop, Jolanta Biegańska. Wpływ wybranych substancji chemicznych na degradację tworzyw poliolefinowych.  Chemik 2012 R. 66 nr 4, 311-314.

Monika Czop, D. Królikowska, M. Kubik, P. Siudra. Badanie podstawowych właściwości nawozowych odpadów kuchennych. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2012 vol. 14 nr 4, 95-102.

Monika Czop. Analysis of impact of selected chemical substances on the properties of polyolefin wastes. Pol. J. Environ. Stud. 2011 vol. 21 no. 5A, 48-53.

Monika Czop. Potencjał biogenny odpadów z hodowli trzody chlewnej.Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2011 vol. 13 nr 3, 53-64.

Monika Czop, K. Pancewicz. System pozyskiwania odpadów metali żelaznych i nieżelaznych w Polsce. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2011 vol. 13 nr 1, 61-70.

Monika Czop, K. Pieniążek. Analiza jakościowa odcieków ze składowisk miejskich w czasie ich eksploatacji. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2010 vol. 12 nr 3, 19-28.

Monika Czop, E. Gebauer. Badanie podstawowych właściwości paliwowych odpadów tapicerskich pod kątem utylizacji w piecach cementowych. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2010 vol. 12 nr 4, 15-24,

Monika Czop, Małgorzata Kajda-Szcześniak. Content of heavy metals in ashes after burning biomass briquette. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2010 vol. 12 iss. 1, 67-76.

Monika Czop, Barbara Kozielska. Właściwości fizykochemiczne mieszanki odpadów z grupy poliolefin. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2010 vol. 12 nr. 1, 47-56.

Monika Czop, K. Hatlapa. Proces kompostowania w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej w Katowicach. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2007 vol. 6, 97-108.

Monika Czop, Janusz W. Wandrasz. Procesy ruchu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebach. Ochr. Środ. Zasob. Natur. 2007 nr 31, 144-148.

Janusz W. Wandrasz, Monika Czop. Badania procesu ruchu wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w glebie. Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2006 vol. 4, 43-55.

w tym z JCR

Monika Czop, Odzysk energii w procesie zgazowania odpadowych tworzyw sztucznych. Przem. Chem. 2016 t. 94 nr 8, s. 1472-1474.

Monika Czop, Krzysztof Pikoń, Magdalena Bogacka, Optymalizacja metod zagospodarowania odpadów polietylenu z jednorazowych opakowań. Przem. Chem. 2015 t. 94 nr 9, s. 1503-1505.

Krzysztof Pikoń, Monika Czop. Environmental impact of biodegradable packaging waste utilization. [Mini review]. -Pol. J. Environ. Stud. 2014 vol. 23 no. 3, s. 969-973.

Monika Czop. Select polymer wastes as possible sources of solid recovered fuels. -Pol. J. Environ. Stud. 2014 vol. 23 no. 4, 1369-1372.

Monika Czop, Małgorzata Kajda-Szcześniak. Environmental impact of straw based fuel combustion. Arch. Environ. Prot. 2013 vol. 39 no. 4, 71-80.

Monika Czop, Małgorzata Kajda-Szcześniak. Ocena podstawowych właściwości paliwowych odpadów remontowo-budowlanych z sektora komunalnego. Rocz. Ochr. Środ. 2013 t. 15 cz. 2, 1426-1439.

Referaty na konferencjach

Józef Pastuszka, Krzysztof Pikoń, Monika Czop, Air pollutants and adverse health effects as the subject of the seminars using the new pedagogical approach - case teaching implementation example. Sustainability in engineering education. Proceedings of the PAEE/ALE'2016, 8th International Symposium on Project Approaches in Engineering Education (PAEE) and 14th Active Learning in Engineering Education Workshop (ALE), Guimaraes, Portugal, 06-08 July 2016. [Dokument elektroniczny]. Eds. Rui M. Lima [et al.]. Guimaraes : PAEE - Project Approaches in Engineering Education Association, 2016, (plik pdf) s. 691-695.

Monika Czop, Małgorzata Kajda-Szcześniak, Magdalena Bogacka, Analysis focus of energetic environmental impact of waste biomass use. 16th International Multidisciplinary Scientific GeoConference. SGEM 2016, 30 June - 6 July, 2016, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Book 4, Energy and clean technologies. Vol. 1, Nuclear technologies, renewable energy sources and clean technologies. Sofia : STEF92 Technology, 2016, s. 99-106.

Monika Czop, Biochemiczna konwersja komunalnych osadów ściekowych. Metody zagospodarowania osadów ściekowych. VII Konferencja, 7-8 czerwca 2016 r., Bydgoszcz. Poznań : ABRYS, 2016, s. 68-80.

Monika Czop, Krzysztof Pikoń, Use of casing soil from spent mushroom compost for energy recovery purposes in Poland. Proceedings of 4rd International Conference on Contemporary Problems of Thermal Engineering. CPOTE 2016, Gliwice - Katowice, Silesia, Poland, 14-16 September 2016. [Dokument elektroniczny]. Eds. Wojciech Stanek, Paweł Gładysz, Lucyna Czarnowska, Karolina Petela. Gliwice : [Instytut Techniki Cieplnej. Politechnika Śląska], 2016, dysk optyczny (CD-ROM) s. 1129-1138.

 Monika Czop, Magdalena Bogacka. Polyolefin waste to energy processes. 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015. Ecology, economics, education and legislation, 18-24, June, 2015, Albena, Bulgaria. Conference proceedings. Vol. 1, Ecology and environmental protection. Sofia : STEF92 Technology, 2015, s. 655-662, (International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM; 1314-2704)

Ewa Błaszczyk, Monika Czop. Ocena właściwości nawozowych wybranych odpadów biodegradowalnych. Problemy inżynierii środowiska. Pełny materiał tekstowy i graficzny. XXXV Międzynarodowe sympozjum im. Bolesława Krzysztofika. AQUA 2015, 28 i 29 maja, Płock 2015. Red. pod kierunkiem Bożeny Piątkowskiej. Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Zakład Inżynierii Sanitarnej i Ochrony Środowiska. Płock : Politechnika Warszawska. Filia w Płocku. Instytut Budownictwa, 2015, s. 121-126.

XI Ogólnopolska konferencja naukowa na temat: Kompleksowe i szczegółowe problemy inżynierii środowiska, Koszalin-Darłówko, 23-26.05.2013. Monika Czop, Małgorzata Kajda-Szcześniak Ocena podstawowych właściwości paliwowych odpadów remontowo-budowlanych z sektora komunalnego.

I Międzynarodowa konferencja pt.: „Energetyka i Ochrona Środowiska” 26 - 27 września 2013 r. Kraków

I Interdyscyplinarna Sesja Wyjazdowa Doktorantów Politechniki Śląskiej, Szczyrk, 22-23.11.2013. Magdalena Bogacka, Monika Czop, Katarzyna Kalemba. Proces oxy-degradacji jako sposób unieszkodliwiania odpadów PVC.

Podręczniki akademickie

Jolanta Biegańska, Monika Czop, Małgorzata Kajda-Szcześniak. Gospodarka odpadami niebezpiecznymi. Materiały do zajęć laboratoryjnych. Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2010.

Metody analizy w gospodarce odpadami. Zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych. Praca zbiorowa. Pod red. Jolanty Biegańskiej, Zofia Czekalska, Monika Czop, Małgorzata Kajda-Szcześniak. Gliwice: Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2008.

Inne (patenty, wdrożenia itp.)

 1. BW – 465/ RIE – 3/ 2000 - Badania podstawowe procesu zagospodarowania odpadów,
 2. BW – 483/RIE – 3 / 2001 - Badania właściwości paliw z odpadów,
 3. BW-507/RIE-3/2004 Analiza i badania oraz ocena właściwości mieszanek biopaliwowych pod kątem ich przydatności w procesach energetycznych wraz z analizą logistyczną zasobności biotopu,
 4. BW-459/RIE-3/2005 Badania procesów termicznego przekształcania substancji odpadowych,
 5. BW-454/RIE-3/2006 Analiza procesów współspalania biomasy z paliwami konwencjonalnymi,
 6. BK-285/RIE-3/2005 Badania możliwości spalania odpadów i produktów rolnych z przemysłu spożywczego w celu ich utylizacji,
 7. BK-280/RIE-3/2006 Przetwarzanie substancji bioorganicznych i odpadowych w paliwo,
 8. BW - 438/RIE - 3/2010 Zastosowanie odpadów do wyrobów ekologicznych.
 9. BK - 272/RIE -3/2010  Badania właściwości odpadów w celu oceny przydatności do wykorzystania, unieszkodliwiania lub składowania.
 10. NB - 44/RIE - 3/2011 Przeprowadzenie badań osadów z zalewiska przylegającego do obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych Borynia Jar - zbiornik 6A w rejonie ul. Powstańców w Świerklanach wraz z ekspertyzą opisującą wyniki badań i ocenę sytuacji pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa ochrony środowiska, a szczególnie ochrony środowiska przed odpadami