Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

WYMAGANIA OGÓLNE

 

1. Warunkiem przystąpienia do realizacji ćwiczeń w laboratorium jest spełnienie wymogów określonych regulaminem studiów oraz zapoznanie się z instrukcją BHP.

2. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej istnieje możliwość odrobienia zaległości.

3. Student powinien ustalić termin odrabiania ćwiczenia z prowadzącym laboratorium.

4. Warunkiem dopuszczenia studenta do zajęć jest wykazanie się znajomością tematyki ćwiczenia (wiadomości podane na wykładzie i materiałach umieszczonych w skrypcie).

5. Niedopuszczenie studenta do ćwiczenia jest równoznaczne z nieobecnością.

6. W trakcie realizacji ćwiczenia laboratoryjnego student zobowiązany jest do sporządzenia karty pomiarowej na której zamieszcza uzyskane wyniki i po zakończeniu zajęć przedkłada prowadzącemu do podpisu.

7. Warunkiem zaliczenia laboratorium jest:
  • wykonanie wszystkich ćwiczeń objętych programem,
  • oddanie sprawozdań,
  • zaliczenie kolokwium.