Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak

Małgorzata Kajda-Szcześniak
stanowisko:
adiunkt
numer pokoju:
126
telefon:
+48-32-237-21-04
email:

przebieg pracy zawodowej:adiunkt, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, 2010-
asystent, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, 2009
doktorant, studium doktoranckie, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, Politechnika Śląska, 2003-2008

 stopnie i tytuły  naukowe:dr inż.: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - 2008,
mgr inż.: Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - 2003,
dziedzina i dyscyplina naukowa: dziedzina: nauki techniczne,
dyscyplina: inżynieria środowiska,
specjalność: gospodarka odpadami,
zainteresowania naukowe:

 • gospodarka odpadami,
 • analiza możliwości wykorzystania drewna poużytkowego z sektora remontowo-budowlanego,
 • energetyczne wykorzystanie odpadów, 
 • paliwa z odpadów,
 • analiza właściwości odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych,

dorobek naukowy w tym:liczba publikacji (z podziałem na książki, czasopisma):
publikacje książkowe: 2
artykuły w czasopismach z Listy Filadelfijskiej: 4

dodatkowe informacje:

 • Członek Wydziałowej Komisji Rozkładu Zajęć,
 • Sekretarz Egzaminu Dyplomowego,
 • Redaktor techniczny czasopisma Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska,
 • Recenzent czasopisma Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 
 • Uczestnictwo w Wydziałowej Komisji Naboru,
 • Udział w projekcie ,,drzwi otwartych” oraz „salonik maturzysty” – mający na celu promocję Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.

dorobek dydaktyczny:

2004-2005: Studium Doskonalenia Pedagodicznego dla Nauczycieli Akademickich,

2014: Szkolenie KIC – prezentacja i wpływ na słuchaczy. 

Zespołowa Nagroda Rektora II stopnia „Za osiągnięcia w dydaktyce”- 2011.

Prace dyplomowe magisterskie: 5

Projekty inżynierskie: 1

zainteresowania poza zawodowe:

 • opera: Bellini, Verdi, Bizet, Puccini, Giordano,
 • balet: Adam, Minkus, Delibes, Czajkowski,
 • literatura francuska, angielska, rosyjska, niemiecka XVIII-XIX wieku,
 • hathajoga,
 • turystyka górska,
 • kulinaria, ze wskazaniem na kuchnię włoską,

publikacje

 1. Biegańska Jolanta, Czop Monika, Kajda-Szcześniak Małgorzata: Gospodarka odpadami niebezpiecznymi. Materiały do zajęć laboratoryjnych. Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2010,
 2. Metody analizy w gospodarce odpadami. Zbiór instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych. Podręcznik. Praca zbiorowa pod redakcją Biegańskiej Jolanty. Współautorzy: Czop Monika, Czekalska Zofia, Kajda-Szcześniak Małgorzata. Wyd. Pol. Śl., Gliwice 2008,

artykuły:

 1. Kajda-Szcześniak M.: Analiza wielopierwiastkowa wybranych popiołów ze spalania płyt drewnopochodnych. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 17 nr 1, 2015, s. 105-110.
 2. Kajda-Szcześniak M., Nowak M.: Wpływ dodatku spoiw na rozkład termiczny płyt drewnopochodnych. Przem. Chem. 2014  t. 93 nr 1, s. 120-123.
 3. Kajda-Szcześniak M.: Charakterystyka popiołu z paleniska kominkowego. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 16, nr 3, 2014, s. 73-78.
 4. Czop M., Kajda-Szcześniak M.: Environement impact of straw based fuel combustion. Archives of Environmental Protection, vol. 39, nr 4, 2013, s. 71-80.
 5. Czop M., Kajda-Szcześniak M.: Ocena podstawowych właściwości paliwowych odpadów remontowo-budowlanych z sektora komunalnego. Rocznik Ochrona Środowiska, tom 15, 2013, s. 1426–1440. 
 6. Czop M., Kajda-Szcześniak M.: Paliwa z odpadów źródłem energii odnawialnej. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 15, nr 2, 2013, s. 83-92.
 7. Kajda-Szcześniak M.: Ocena podstawowych właściwości odpadów drzewnych i drewnopochodnych. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 15, nr 1 2013, s. 1-10.
 8. Kajda-Szcześniak M.: Porównanie ekspansji brykietów wytworzonych ze słomy z dodatkiem polietylenu jako lepiszcza. Inżynieria Rolnicza, Z. 4(139) T.1, 2012, s. 123-133.
 9. Kajda-Szcześniak M.: Ocena jakości brykietów wykonanych w oparciu o słomę kukurydzy i polietylenu o niskiej gęstości. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 14, nr 4 (2012), s. 41-50,
 10. Kajda-Szcześniak M.: Wyznaczanie ekspansji zwrotnej brykietów wykonanych na bazie odpadów pochodzenia rolniczego i tworzyw sztucznych. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 14, nr 1 (2012), s. 33-40,
 11. Kajda-Szcześniak M.: Wybrane lepiszcza zastosowane w procesie brykietowania biomasy.
  Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów 2011 R. 45 nr 4, s. 129-134,
 12. Kajda-Szcześniak M., Wandrasz J. W.: Wpływ dodatku tworzywa sztucznego w procesie formowania brykietów ze słomy na ich właściwości termiczne. Ochrona Środowiska 2010, vol. 32, nr 4, s. 27-30,
 13. Kajda-Szcześniak M.: Ocena właściwości biologicznych brykietów ze słomy owsa i polietylenu. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 12, nr 2 (2010),
 14. Czop M., Kajda-Szcześniak M.: Content of heavy metals in ashes after burning biomass briquette. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol. 12, nr 1 (2010), s. 67-76,
 15. Kajda-Szcześniak M., Wandrasz J. W.: Emisja zanieczyszczeń gazowych ze spalania słomianych brykietów. VII Międzynarodowa Konferencja Paliwa z odpadów 2009, Szczyrk 21-23 październik 2009, (poster),
 16. Wandrasz J. W., Kajda-Szcześniak M.: Gas products of briquette combustion process. Ochrona i Inżynieria Środowiska - Zrównoważony Rozwój. Monografie nr 37, Kraków 2008, s. 233-240,
 17. Wandrasz J. W., Kajda-Szcześniak M.: Badanie właściwości sorpcyjnych brykietów. Paliwa z odpadów. Tom VI. Wyd. Helion, Gliwice 2007, s. 155-159,
 18. Król D., Ferenc Z., Kajda-Szcześniak M.: Odpady paleniskowe z procesów spalania węgla i biokomponentów. Paliwa z odpadów. Tom VI. Wyd. Helion, Gliwice 2007, 379-383,
 19. Wandrasz J.W., Kajda-Szcześniak M.: Badania jakości paliwa formowanego na bazie słomy z pszenżyta i folii polietylenowej. Przegląd komunalny 9/2007,
 20. Wandrasz J.W., Kajda-Szcześniak M.: Badania procesów przetwarzania biomasy w postaci słomy w paliwa formowane. Zbornik prednášok z medzinárodnej konferencie Odpady 2006, Spišská Nová Ves, s.165-172,
 21. Wandrasz J.W., Kajda-Szcześniak M., Hawełek A.: Badania procesów brykietowania biomasy. Paliwa z odpadów. Tom V. Wyd. Helion, Gliwice 2005, s. 237-240,
 22. Ścierski W., Kajda-Szcześniak M.: Emisje zanieczyszczeń z procesów spalania osadów ściekowych. Termiczne unieszkodliwianie odpadów. Procesy termiczne w gospodarce odpadami w regionach przyrodniczo-cennych. Wyd. PZITS, Poznań 2004, s. 283-291,

inneWykaz prac badawczych:

 1. BK-275/RIE-3/2014 Metody i sposoby zagospodarowania bądź unieszkodliwiania różnych grup odpadów. 
 2. BKM-533/RIE-3/2013 Biomasa roślinna i wybrane odpady z sektora remontowo-budowlanego jako surowiec energetyczny oraz ocena wpływu stałych produktów ich spalania na środowisko.  
 3. U-609/RIE-3/2013. Ocena przydatności mieszaniny czyściwa jako składnika paliwa alternatywnego. 
 4. BKM-268/RIE-3/2012. Badania właściwości wybranych odpadów drzewnych i drewnopochodnych w aspekcie ich optymalnego unieszkodliwienia. 
 5. BK-269/RIE-3/2012. Ocena właściwości odpadów i metody ich wykorzystania oraz zagospodarowania. 
 6. BK-272/RIE-3/2010. Badania właściwości odpadów w celu oceny przydatności do wykorzystania, unieszkodliwiania lub składowania. 
 7. N 523 078 32/2911 - grant promotorski: Analiza możliwości wykorzystania wybranej biomasy w procesie formowania paliw. Projekt realizowany w latach 2007 – 2008.
 8. BK-280/RIE-3/2006 Przetwarzanie substancji bioorganicznych i odpadowych w paliwo.
 9. BK-285/RIE-3/2005 Badania możliwości spalania odpadów i produktów rolnych z przemysłu spożywczego w celu ich utylizacji.
 10. BW-507/RIE-3/2004 Analiza i badania, oraz ocena właściwości mieszanek biopaliwowych pod kątem ich przydatności w procesach energetycznych wraz z analizą logistyczną zasobności biotopu.
 11. Decyzja NR 135/E-367/SPB/EUREKA/T-09/DWM 20/2004-2007 z dnia 04.03.2004r. Rozwój technologii przetwarzania odpadów tłuszczowych w MSP dla celów energetycznych.