Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

1. Studenci przebywający w laboratorium zobowiązani są ściśle przestrzegać porządku i zasad bezpieczeństwa pracy.


2. Niedozwolone jest przebywanie w laboratorium osób postronnych.


3. Odzież wierzchnią i zbędne wyposażenie należy pozostawić w szatni.


4. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje  odzież  i okulary ochronne.


5. Przed przystąpieniem do zajęć studenci są zobowiązani do sprawdzenia sprzętu laboratoryjnego na stanowisku pracy i zgłoszenia prowadzącemu ewentualnych uszkodzeń.


6. Zgłosić prowadzącemu zajęcia ewentualne problemy zdrowotne, które mogą mieć znaczenie przy kontakcie z substancjami niebezpiecznymi.


7. W laboratorium obowiązuje zakaz: jedzenia, picia, żucia gumy i palenia.

8. Podczas pracy w laboratorium obowiązuje:

  • zakaz używania butów na wysokim obcasie,
  • zabezpieczenie długich włosów przed ryzykiem zapalenia itp.,
  • zdjęcie biżuterii z palców; niewskazane jest używanie tzw. tipsów,
  • wyłączenie telefonu komórkowego.

9. Niedozwolone jest przeprowadzanie doświadczeń, które nie są związane ściśle z tematyką ćwiczeń, tj. innych niż opisane w instrukcji.


10. Niedozwolona jest praca w laboratorium bez opieki pracownika Katedry.


11. Słoiki i butelki z odczynnikami należy zamykać i odstawiać na miejsce, z którego były pobrane.


12. Niczego nie należy wyrzucać bez zastanowienia, a pozostawione preparaty dokładnie opisać.


13. Pozostałości z ćwiczenia (odpadki i resztki odczynników) należy umieścić w odpowiednich pojemnikach.


14.  Po zakończeniu ćwiczenia posprzątać po sobie miejsce pracy.