Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

dr inż. Wojciech Olczyk

Wojciech Olczyk
stanowisko:
adiunkt
numer pokoju:
124A
telefon:
+48-32-237-11-34
email:

Przebieg pracy naukowej i zawodowej:
mgr inż.     - 1986 Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Energetyczny,
dr inż.       -  1998 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,

Dziedzina naukowa:
14-nauki techniczne,

Dyscyplina naukowa:
44 -  budowa i eksploatacja maszyn,
39 – inżynieria i ochrona środowiska,
43 – mechanika,

Zainteresowania naukowe:

 

 • inżynieria procesowa - ochrona środowiska,
 • gospodarka odpadami komunalnymi,
 • technologie oczyszczania gazów przemysłowych,
 • budowa maszyn - fluidyzacja,
 • fluidyzacja trójczynnikowa,
 • wymiana masy,
 • absorpcja zanieczyszczeń gazowych,
 • projektowanie instalacji oczyszczania spalin.


Dorobek naukowy
artykuły naukowe – 18,

publikacje w czasopismach – 2,
książki – 14,
udział w konferencjach naukowych (wygłoszone referaty) – 17,
udział w zagranicznych konferencjach naukowych (wygłoszone referaty) – 1,
patenty – 1,
wdrożenia – instalacja mokrego oczyszczania spalin w Zakładzie Termicznej Utylizacji odpadów medycznych przy RCO w Bydgoszczy ,
udział w pracach naukowo badawczych – 5.

Dorobek dydaktyczny
- kierowanie pracami magisterskimi - 28,
- prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych organizowanych w Katedrze Technologii i

Urządzeń Zagospodarowania Odpadów,
- wydziałowy opiekun praktyk studenckich w latach 2006 do 2010.

publikacje

 1. J. W.Wandrasz, J.Nadziakiewicz, J.Biegańska, M.Janusz, K.Gaska, D.Król, W.Olczyk, W.Ścierski: "Technologie zagospodarowania odpadów województwa bielskiegow świetle rozwiązań krajowych i  zagranicznych. Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa. Seria Konferencje Nr 18. "Technologie Inżynierii Środowiska Na Terenach Gmin". Katowice 1997 s.107 - 122.

 2. J.Nadziakiewicz, J.Biegańska, W.Olczyk: "Odpady jako alternatywne źródło energii dla gmin", Mat. II Konferencji Naukowo - Technicznej Gospodarka Paliwowo - Energetyczna w Gminach. 20 -21 listopad 1997 r, Bielsko - Biała. Str. 13 - 21

 3. W. Olczyk, J.W. Wandrasz  - "Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych w procesie absorpcji w trójczynnikowej warstwie fluidalnej. Materiały X Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy. Wrocław -Świeradów Zdrój 13-18.09.1998, str. 113 - 120.

 4. Olczyk W. Wandrasz J. W. : “ Oczyszczanie przemysłowych gazów odlotowych
  w trójczynnikowej warstwie fluidalnej”. Termiczna Utylizacja Odpadów. Poznań 1998. Wyd. Zakł Pol. Moś- Łuczak. s. 261 – 270.

 5. W. Olczyk, J.W. Wandrasz  - “Removal of HCl from combustion gases in a turbulent bed contactor”, Proceeding of a workshop on Environmental impact of energy sector and monitoring. Seminarium TEMPUS. Łopuszna - Gliwice13-17.09.1999, str. 57 -65.

 6. W. Olczyk, J.W. Wandrasz  - “Oczyszczanie gazów odlotowych z produktów reakcji chemicznych”. “Paliwa z Odpadów II”, Międzybrodzie Żywieckie 1999, str. 41 - 48.

 7. W. Olczyk, J.W. Wandrasz  - “Application of the three phase fluid bed to purge HCl and SO2 from combustion gases”, Proceeding of a workshop on Modern Technologies in Energy Saving and Environment Protection. TEMPUS PHARE , Karpacz - Gliwice 2000. str.67 - 75.

 8. W. Olczyk, J.W. Wandrasz  - “Zastosowanie fluidyzacji trójczynnikowej w procesie usuwania SO2 i HCl z gazów odlotowych”, Termiczna Utylizacja Odpadów – Nowe procesy termiczne utylizacji odpadów. Świnoujście – Kopenhaga, październik 2000, str. 53 - 61.

 9. W. Olczyk, J.W. Wandrasz  - “Usuwanie dwutlenku siarki i chlorowodoru z gazów spalinowych w trójczynnikowym złożu fluidalnym", Inżynieria i Aparatura Chemiczna, nr 6, 2000r, str. 9 - 12.

 10. W. Olczyk, J.W. Wandrasz  - “Oczyszczanie gazów spalinowych w trójczynnikowym złożu fluidalnym", Materiały IV Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami, 2001 r., Poznań - Piła, str. 53 - 61.

 11. W. Olczyk, J.W. Wandrasz  - “Odsiarczanie spalin w kolumnie fluidalnej trójczynnikowej", “Paliwa z Odpadów III”, 2001 r., Wisła,  str. 379 - 386.

 12. W. Olczyk, J.W. Wandrasz  - “Fluidyzacja trójfazowa w procesie oczyszczania gazów spalinowych", “Paliwa z Odpadów IV”, 2003 , Ustroń,  str. 223 - 228.

 13. W. Olczyk, Projektowanie absorbera fluidalnego trójczynnikowego i jego zastosowanie w procesie oczyszczania spalin, „Paliwa z Odpadów V”, 2005, Kudowa Zdrój.
      
 14. W. Olczyk, Oczyszczanie gazów odlotowych w instalacjach termicznej utylizacji odpadów; VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami - VII-th WASTE FORUM , Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, Kalisz 2007, (609-620, ISBN 978-83-89696-96-7).

 15. W. Olczyk, Oleje roślinne jako paliwo do zasilania silników wysokoprężnych, „Paliwa z Odpadów VI”,  2007, Krynica Górska.

 16. W. Olczyk; Absorber fluidalny trójczynnikowy, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Termiczne Unieszkodliwianie Odpadów; Zakopane marzec 2007, Praca zbiorowa pod redakcją Prof. J.W. Wandrasza, PziTS, Poznań 2007.

 17. Olczyk W., Cleaning of combustion gases In a Tyree-phase fluidized bed reactor, Polish Journal of Environmental Studies, Vol.5, Series of Monographs, HARD, 2009, str. 45-51, ISBN 978-83-61940-16-6.
 18. Olczyk W., Absorber fluidalny w procesie oczyszczania gazów spalinowych, „KOMPLEKSOWE ZARZĄDZANIE GOSPODARKĄ ODPADAMI”, Praca zbiorowa pod redakcją Tadeusza Marcinkowskiego, PZITS, POZNAŃ, 2009, str. 741-752. ISBN 978-83-89696-72-X.

 19. Olczyk W., The flue gas desulfurization process in fluidized absorber, Paliwa z Odpadów, Szczyrk-Gliwice 2009.

 20. Gaska K., Generowicz A., Olczyk W., Modeling of The integrated waste management systems using graph-oriented data structures, Twelfth International Waste Management and Landfill Symposium, Sardinia 2009.