Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

dr hab. inż. Krzysztof Gaska

Krzysztof Gaska
stanowisko:
adiunkt
numer pokoju:
238
telefon:
+48-32-237-27-62
email:


przebieg pracy naukowej i zawodowej
stopnie i tytuły naukowe:
mgr inż.                        Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Energetyczny               -    1992
dr inż.:                         Politechnika Śląska    Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki    -    2001
Specjalność:                Maszyny i Urządzenia Przemysłu  Chemicznego i Spożywczego
Dziedzina nauki:          

nauki techniczne
Dyscyplina naukowa: 

 

inżynieria środowiska

KIERUNKI BADAŃ ORAZ OBSZARY ZAINTERESOWAŃ

 • Systemy wspomagania komputerowego w ochronie środowiska,
 • Systemy  CAD/GIS (Systemy Informacji Geograficznej) w  zarządzaniu środowiskiem naturalnym oraz planowaniu i analizie gospodarki odpadami,
 • Optymalizacja systemów gospodarki odpadami,
 • Strategie ewolucyjne w zarządzaniu środowiskiem naturalnym,
 • Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji (sztuczne sieci neuronowe, systemy ekspertowe) w planowaniu i zarządzaniu zintegrowanych systemów gospodarki odpadami,
 • Modelowanie i analiza obiektowa  systemów gospodarki odpadami:
 • wspomaganie komputerowe procesów decyzyjnych w rozwiązywaniu  gminnych, powiatowych i wojewódzkich planów i projektów gospodarki odpadami przy uwzględnieniu aspektów prawnych, ekonomicznych, sozoekonomicznych i społecznych
 • zarządzanie zintegrowanymi systemami gospodarki odpadami,
 • zarządzanie elementarnymi procesami składowymi systemów gospodarki odpadami
 • prowadzenie stałego monitoringu procesów składowych systemów gospodarki,
 • prowadzenie szczegółowych analiz struktur danych złożonych systemów, przy zastosowaniu metod sztucznej inteligencji,
 • optymalizacja procesów przy zastosowaniu algorytmów optymalizacji dyskretnej oraz algorytmów genetycznych,
 • modelowanie i analiza obiektowa  struktur danych (Data Mining),
 • wizualizacja danych,
 • Teoria sterowania i systemów,
 • Projektowanie systemów baz danych (obiektowych, relacyjnych i obiektowo – relacyjnych),
 • Analiza efektywności ekonomicznej przedsięwzięć o charakterze proekologicznym,
 • Techniki eksploracyjnej analizy danych (EDA) i zgłębiania danych (Data Mining),
 • Inżynieria projektowania i analizy obiektowej (z wykorzystaniem języków wysokiego poziomu C++ oraz Object Pascal) złożonych systemów  gospodarki odpadamiDZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA
Działalność dydaktyczna obejmuje cykl zajęć dydaktycznych  na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechniki Śląskiej w Gliwicach  (w ramach obowiązującego pensum), Wydziale Zarządzania Środowiskiem  Politechniki Białostockiej (w ramach zajęć dodatkowych) oraz studiach podyplomowych

Zakres tematyczny prowadzonych aktualnie zajęć obejmuje zagadnienia:
 

 1. Gospodarka odpadami; Zarządzanie środowiskiem. Podstawy systemów gospodarki odpadami. Podstawy zarządzania środowiskiem. Aspekty prawne i ekonomiczne. Analiza efektywności ekonomicznej przedsięwzięć inwestycyjnych.
 2.  Systemy informacji geograficznej GIS  w  zarządzaniu środowiskiem naturalnym i planowaniu gospodarki  odpadami
  Projektowanie i analiza  systemów informacji przestrzennej z wykorzystaniem pakietu oprogramowania Microstation GeoEngineering.
  Analiza danych przestrzennych (Spatial Data Analisys) z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji.
 3. Systemy wspomagania komputerowego w ochronie środowiska
  Elementy modelowania matematycznego i obiektowego. Teoria systemów i sterowania. Podstawy inżynierii  projektowania i analizy obiektowej systemów gospodarki odpadami. Obiektowe metody analizy systemów gospodarki odpadami. Metody testowania  modeli systemów gospodarki odpadami.
 4. Zagadnienia optymalizacyjne w gospodarce odpadami
  Algorytmy genetyczne. Algorytmy optymalizacji dyskretnej.
 5. Metody sztucznej inteligencji  w zarządzaniu środowiskiem naturalnym
  Wykorzystanie sztucznej inteligencji w projektowaniu i analizie systemów gospodarki odpadami. Projektowanie i modelowanie sztucznych sieci neuronowych. Testowanie sieci neuronowych. Przykłady zastosowań. Strategie ewolucyjne w modelowaniu i analizie systemów gospodarki odpadami. Teoria zbiorów rozmytych. Systemy ekspertowe.
 6. Modelowanie i analiza danych środowiskowych
  Struktury danych. Elementarne i złożone typy danych w modelowaniu systemów gospodarki odpadami Modelowanie i analiza danych. Klasyczne metody analizy danych. Techniki  Data Mining.
  Relacyjne bazy danych. Podstawy  projektowania i zarządzania relacyjnymi systemami baz danych (RDBMS). Obiektowe bazy danych. Podstawy projektowania i zarządzania obiektowymi bazami danych (ODBMS). Obiektowo – relacyjne  systemy baz danych. Wykorzystanie obiektowo – relacyjnych baz danych w modelowaniu gospodarki odpadami. Wizualizacja danych. Analiza danych przestrzennych.
 7. Przetwarzanie struktur danych
  Metody przetwarzania i analizy  struktur danych w systemach gospodarki odpadami.
  Podstawy algorytmów. Algorytmy optymalizacji dyskretnej. Algorytmy  genetyczne. Metody implementacji modelu matematycznego systemów gospodarki odpadami. Techniki komputerowe projektowania i analizy danych oraz metod ich przetwarzania. Opracowywanie projektów modeli systemu gospodarki odpadami – procesy tworzenia określonych klas modeli obiektowych systemu gospodarki odpadami (w tym, definicja wielowarstwowej architektury modelu, projektowanie wzorców klas modeli składowych systemu, weryfikacja schematu klas; opracowywanie schematów interakcji obiektów klas, opracowywanie schematów współdziałania klas w języku  UML).

WYKAZ PRAC  NAUKOWO - BADAWCZYCH  ORAZ  PROJEKTÓW  BADAWCZYCH

BADANIA STATUTOWE
:

1997
BK—248/RIE-3/97
KBN
Wybrane zagadnienia zagospodarowania odpadów

1998
BK-291/RIE-3/98
KBN
Technologie zagospodarowania odpadów medycznych i komunalnych

1999
BK-304/RIE-3/99
KBN
Badania właściwości termicznych i fizykochemicznych odpadów

2001
BK-239/RIE-3/2001
KBN
Badania procesów współspalania paliw z odpadów z innymi rodzajami paliw energetycznych


2002
BK-287/RIE-3/2002
KBN
Kompleksowe zagospodarowanie odpadów przemysłowych i komunalnych


2003
BK-273/RIE-3/2003
KBN
Kompleksowe zagospodarowanie odpadówBADANIA WŁASNE

1998
BW-558/RIE-3/98
KBN
Badania i analiza gospodarki odpadami

1999
BW-500/RIE-3/99
KBN
Gospodarka odpadami komunalnymi i przemysłowymi z analizą zanieczyszczeń środowiska

2001
BW-483/RIE-3/2001
KBN
Badania właściwości paliw

2003
BW-489/RIE-3/2003
KBN
Gospodarka odpadami :
1.Analiza i ocena metod pozyskiwania i przetwarzania lub uzdatniania odpadów”.
2.Badania systemowej gospodarki odpadami w zastosowaniu do prognozowania i programowania rozwiązań planowych.
3.Badania właściwości paliw formowanych.
4.Analiza parametrów wpływających na szkodliwość ekologiczną procesu spalania odpadów

2004
BW-507/RIE-3/2004
KBN
Analiza i badania oraz ocena właściwości mieszanek biopaliwowych pod kątem ich przydatności w procesach energetycznych wraz z analizą logistyczną zasobności biotopu


BW - grant habilitacyjny

Modelowanie zintergowanych systemów gospodarki odpadami z wykorzystaniem metodologii zorientowanej obiektowo
PRACE NAUKOWO BADAWCZE

1998

NB-166/RIE-3/98
KBN
Badania parametrów procesu spalania odpadów poszpitalnych i jego produktów

1998


NB-185/RIE-3/98
ECO-SPAL Sp. z o.o.
Weryfikacja założeń technicznych funkcjonowania zakładu termicznej utylizacji odpadów przemysłowych w Osetnicy pod kątem warunków wsadowych i eksploatacji inwestycji w aspekcie nowoprojektowanych przepisów MOŚZNiL dot. sporządzania ocen

1998


NB-266/RIE-3/98
REDA Gdynia
Wyniki pomiarów zanieczyszczeń gazowych i pyłowych z instalacji spalania osadów w GOŚ Dębogórze

1998


NB-166/RIE-3/98
KBN
Badania parametrów procesu spalania odpadów poszpitalnych i jego produktów

2000


NB-35/RIE-3/2000
Energoinwest - Białystok
Studium gospodarki odpadami medycznymi na terenie województwa podlaskiego z uwzględnieniem zabudowy spalarni odpadów medycznych w Elektrociepłowni FASTYGRANTY

2001

PBU-89/RIE-3/99

KBN (MNiSW) - Grant promotorski
Analiza matematyczna technicznych, ekonomicznych  i  techniczno - ekologicznych rozwiązań systemowej gospodarki odpadami medycznymi

2004/2007


SPB-15/RIE-3/2004
MniSW
Wykonawca
 Rozwój technologii przetwarzania odpadów tłuszczowych w MSP dla bloków energetycznych

2006


PBU-74/RIE3/2006
MNiSW
Kierownik projektu
Zorientowane obiektowo metody modelowania, analizy i testowania zintegrowanych systemów gospodarki odpadami

2008/2009


PBU-37/RIE3/2008
MNiSW
Kierownik projektu
Modelowanie dyspersji zanieczyszczeń z procesów technologicznych przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów z wykorzystaniem metodologii zorientowanej obiektowo


PATENTY

2004

R6/PAT/170/2004

Sposób unieszkodliwiania  stałych, pastowatych, i/lub ciekłych odpadów agresywnych oraz toksycznych, zawierających pierwiastki metali szlachetnych lub ich związkiWYSZCZEGÓLNIENIE NAJWAŻNIEJSZYCH OSIĄGNIĘĆ POZNAWCZYCH, APLIKACYJNYCH, OPRACOWANYCH NOWYCH TECHNOLOGII

 1. Opracowanie programów systemowej gospodarki odpadami medycznymi w województwach: bielskim, podlaskim, tarnobrzeskim i jeleniogórskim,
 2. Udział w opracowaniu Planów Gospodarki Odpadami dla kilku gmin i powiatów woj. Śląskiego,
 3. Opracowanie Raportów o oddziaływaniu na środowisko technologii zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów,
 4. Udział w zespole (z ramienia Ministerstwa Środowiska) opiniującym wytyczne sporządzania powiatowych, gminnych i wojewódzkich planów godpodarki odpadami,
 5. Opracowanie  obiektowych modeli  do symulacji i wizualizacji rzeczywistych procesów  składowych  systemów gospodarki odpadami,
 6. Opracowanie systemu wspomagania komputerowego w  procesie formowania komponentów paliwowych z odpadów,
 7. Opracowanie zorientowanego obiektowo modelu (reaktywnego) do wspomagania procesów decyzyjnych w projektowaniu i analizie zintegrowanych systemów gospodarki  odpadami,
 8. Opatentowanie technologii unieszkodliwiania stałych, pastowatych, i/lub ciekłych odpadów agresywnych oraz toksycznych, zawierających pierwiastki metali szlachetnych lub ich związki - R6/PAT/170/2004
 9. Udział w projektowaniu, rozruchu i pomiarach wielu instalacji spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych


WYRÓŻNIENIA I NAGRODY


1994

Zespołowa  nagroda Rektora Politechniki Śląskiej  II stopnia w dziedzinie naukowej


2002

Indywidualna nagroda Rektora Politechniki Śląskiej  II stopnia w dziedzinie naukowej


2004

Zespołowa  nagroda Rektora Politechniki Śląskiej  II stopnia w dziedzinie naukowej

DOŚWIADCZENIA NAUKOWE ZDOBYTE W KRAJU I ZA GRANICĄ1997
Staż zagraniczny w  OST-WEST Akademie – Gladbeck (Niemcy)

1998
Staż zagraniczny w Firmengruppe Heinrich Hőlter GmbH – Gladbeck (Niemcy)

2000
Stypendium naukowe w ramach programu TEMPUS w OTTO-VON-GUERICKE-UNIVERSITAET  Magdeburg


WSPÓŁPRACA

 • Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
 • Politechnika Krakowska
 • Technische Universitaet Magdeburg
 • Fraunhofer Geselschaft (Essen)
 • Universität für Bodenkultur Wien
 • Urząd Miejski w Rudzie Śląskiej
 • Biuro Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy

PRZYNALEŻNOŚĆ DO ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH
ISWA –  International Solid Waste Association

IWWG - International Waste Working Group

publikacje

K. Pikoń, K. Gaska, Greenhouse gases emission mitigation relevant to changes in MSW management system, Journal
of Air & Waste Management Association, 2010

Gaska K., Generowicz A., Olczyk W., Modeling of the integrated waste management systems using graph-oriented data structures, Twelfth International Waste Management and Landfill Symposium, Sardinia 2009, Italy 2009

Pikoń K., Gaska K., Multicriteria Optimization of Municipal Waste Managemnet System, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 18, No 3A, 2009, pp. 309-319

K. Gaska, A. Generowicz: Object-oriented Modelling of the Integrated Waste Management Systems Using Rapid
Application Development (RAD) Methodology, Twenty-Fourth International Conference on Solid Waste Technology and Management, Philadelphia, PA U.S.A. -- March 15-18, 2009

K. Pikoń, K. Gaska: Methodology of Environmental and Economic Optimisation of Waste to Energy Systems ECOS
2008 - 21 International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy
Systems, Kraków 2008, Volume III, Page 1429

K. Pikoń, K. Gaska: Methodology of Environmental and Economic Optimisation of Waste to Energy Systems ECOS 2008 - 21 International Conference on Efficiency, Cost, Optimization, Simulation and Environmental Impact of Energy Systems, Kraków 2008, Volume III, Page 1429

K. Gaska, A. Generowicz: Numerical modeling of the waste management systems, Second International Symposium on Energy from Biomass and Waste, Fondazione Cini, Venice, Italy 2008

K. Gaska: Optimisation of  solid waste fuels formation processes, Polish Journal of Environmental Studies
Vol. 17 No. 1 (2008)

K. Gaska: Optymalizacja procesów formowania paliw z odpadów stałych, III Konferencja Ochrona i Inżynieria Środowiska - Zrównoważony Rozwój KRYNICA ZDRÓJ, 18-20 września 2008

Krzysztof Gaska, Krzysztof Pikoń: Modelling of the integrated waste management systems using object-oriented methodology,WSEAS International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate (WWAI'07) s. ISSN: 1790-5095, ISBN: 978-960-6766-10-7

Janusz.W. Wandrasz, K. Gaska, M. Kozioł, M. Landrat, W. Ścierski, A.J. Wandrasz : Coburning of formed fuel with hard coal in the stoker-fired boiler furnace,WSEAS International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate (WWAI'07) s. ISSN: 1790-5095, ISBN: 978-960-6766-10-7

Krzysztof  Gaska : Modeling of fuel from solid wastes formation processes using object-oriented methodology, Biomass and Bioenergy (Elsevier) (2007) – zaakceptowany

K. Gaska : Analiza systemów gospodarki odpadami medycznymi z wykorzystaniem rachunku ekonomicznego. Paliwa z odpadów tom VI. Wyd. Helion 2007, s.      ISBN:

Joanna Sadulak, Janusz.W. Wandrasz, K. Gaska : Odpady komunalne w procesie zgazowania. Paliwa z odpadów tom VI. Wyd. Helion 2007, s.      ISBN:

Krzysztof  Gaska, Andrzej J.Wandrasz: Optymalizacja procesów formowania paliw z odpadów komunalnych ; VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami - VII-th WASTE FORUM , Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, 27-30.05, Kalisz (609-620, ISBN 978-83-89696-96-7)

Krzysztof  Gaska, Janusz W.Wandrasz: Zorientowane obiektowo metody modelowania procesu spalania odpadów stałych ; VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami - VII-th WASTE FORUM , Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, 27-30.05, Kalisz (669-702, ISBN 978-83-89696-96-7)

Krzysztof  Gaska, Andrzej J.Wandrasz: Podstawy optymalizacji procesów formowania paliw z odpadów komunalnych; Przegląd Komunalny 9/2007, Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska, Zeszyty Komunalne 9(56)2007, s. 70-72

Krzysztof  Gaska : Modeling  of  biomass fuels  formation  processes  using object-oriented methodology ,20 th Anniversaim Sardinia  Symposium 2007, Eleventh International Waste Management and Landfill Symposium, 1-5 October 2007, S. Margherita di Pula (Cagliari) Italy,ISBN 978-88-6265-003-8, s.

Krzysztof  Gaska, Krzysztof Pikoń: Methodology of  biomass fuels creation processes; Twenty-sixth Annual International Conference on Incineration and Thermal  Treatment Technologies - IT3’07 Conference, May 14-18, 2007, Phoenix, USA (ISBN: 9780923204822)

Gaska, K., Wandrasz, A.J., K. Gaska, A.J. Wandrasz: Mathematical modeling of biomass fuels formation process,  Waste Management Volume: 28, Issue: 6, 2008, pp. 973-985

Janusz W. WANDRASZ, Krzysztof GASKA „Gospodarka odpadami niebezpiecznymi i toksycznymi” cz.1  : Ekologia praktyczna Nr 3(03); 2002

Janusz W. WANDRASZ, Krzysztof GASKA „Gospodarka odpadami niebezpiecznymi i toksycznymi” cz.2  : Ekologia praktyczna Nr 4(04);  2002

K. Gaska: Systemy  informacji geograficznej (GIS) w modelowaniu  systemów gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Dashoefer Verlag; Ekoinfo; Nr 1(3); 2006

K. Gaska: Systemy wspomagania komputerowego w zarządzaniu gospodarką odpadami. Dashoefer Verlag; Ekoinfo; Nr 2(4); 2006

K. Wesołowska, M. Bodzek, K. Gaska :  Application of Artificial Intelligence to the Analysis of High-Pressure Membrane Operations; V Międzynarodowa Konferencja Naukowa : Membrany i procesy membranowe w ochronie środowiska ; Ustroń 19 czerwca 2004

Gaska K., Wandrasz J.W.: Systemy wspomagania komputerowego w efektywnym zarządzaniu gospodarką odpadami niebezpiecznymi, Wyd PZITS Oddz. Wielkop. Poznań  2004,  s. 155-169, ISBN:

K. Gaska:  Zastosowanie systemów informacji geograficznej (GIS) w modelowaniu i analizie obiektowej systemów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, Praca zbiorowa pod red. J.W.Wandrasza i K. Pikonia, Paliwa z Odpadów Tom V, Wyd. Helion 2005,  s. 247-252, ISBN: 83-246-6417-0

Krzysztof  Gaska : Zorientowane obiektowo metody modelowania, analizy i testowania zintegrowanych systemów  gospodarki odpadami ; Ochrona i Inżynieria Środowiska  - Zrównoważony rozwój, 21-23 czerwca 2007, AGH Kraków (Ochrona i Inżynieria Środowiska - Zrównoważony rozwój, Monografie Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki 2007, vol.35, 343-382, ISBN 83-89772-27-2)

Krzysztof  Gaska: Modelowanie zintegrowanych systemów gospodarki odpadami z wykorzystaniem technologii zorientowanej obiektowo, VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami - VII-th WASTE FORUM , Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami, 27-30.05, Kalisz (487-508, ISBN 978-83-89696-96-7)

Wandrasz J.W., Hryb W., Gaska K.: Nowoczesne zintegrowane zakłady zagospodarowania odpadów dla małych aglomeracji miejskich. Termiczne unieszkodliwianie odpadów. Procesy termiczne w gospodarce odpadami w regionach przyrodniczo-cennych. Praca zbiorowa.  Pod red. Janusza W. Wandrasza. Poznań: Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2004.s.155-167 (ISBN

Gaska K. Wandrasz J.W. : Model matematyczny gospodarki odpadami niebezpiecznymi (medycznymi) jako element zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń. Materiały Konf.: X Ogólnopolska Konf. Unieszkodliwianie i Utylizacja odpadów medycznych. Poznań 2003 s.31- 46.

K. Gaska :  Zarządzanie systemami  gospodarki odpadami niebezpiecznymi; Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Termiczna utylizacja odpadów” "Procesy termiczne w gospodarce odpadami w regionach przyrodniczo cennych" Poznań, 2004. s. 198-209

Gaska K. Wandrasz J.W. : Wykorzystanie sieci neuronowych w programowaniu gospodarki odpadami. (Applying of neuron network in waste management programs). Publikacja zwarta ISBN 83-914252-4-X PZITS 819/2003. Techniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty gospodarki odpadami. Wyd. PZITS Poznań 2003. s. 63-74.

Wandrasz J.W. Gaska K.: Energetic high-temperature wastes transformation. W  J.Mikielewicz and W. Nowak (Editors) Heat Transfer and Renewable Sources of Energy 2002. Wyd. Ucz. Pol. Szcz. Szczecin 2002, s.385-394 (ISBN

Wandrasz. J.W.: Gospodarka odpadami medycznymi. PZITS, Poznań 2000.; Rozdział  12 : Model matematyczny systemowej gospodarki odpadami medycznymi; Rozdział  12 (280-334) (ISBN

Janusz W. WANDRASZ, Krzysztof GASKA „Gospodarka odpadami medycznymi jako obiekt modelowania” ; Materiały VII Ogólnopolskiej  Konferencji Naukowej pt. "Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych"; Poznań 2000, 95-106

Janusz W. WANDRASZ, Krzysztof GASKA „Projektowanie obiektowe systemowej gospodarki odpadami niebezpiecznymi i toksycznymi. ; Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.” Termiczna utylizacja odpadów”; Kopenhaga 2000

Praca zbiorowa pod red. J.W. Wandrasza, J. Nadziakiewicza , Paliwa z odpadów tom II,
J.W.Wandrasz, K. Gaska, M. Kozioł, A.J.Wandrasz: Doświadczenia wynikające z eksploatacji spalarni odpadów poszpitalnych, Wyd. Helion 1999, s.208-216, ISBN: 83-88000-26-8

Praca zbiorowa pod red. J.W. Wandrasza, J. Nadziakiewicza , Paliwa z odpadów tom III : Wyd. Helion 2001
K. Gaska, Projektowanie obiektowe systemowej gospodarki odpadami niebezpiecznymi i toksycznymi,  s.259-270, ISBN: 83-7197-634-8

Praca zbiorowa pod red. J.W. Wandrasza, K. Pikonia,  Paliwa z odpadów tom IV,
D. Król, J.W.Wandrasz, K. Gaska, Konieczność normalizacji w tworzeniu paliw odpadowych,  Wyd. Helion 2003, s.17-20

Krzysztof  Gaska,  Janusz W. Wandrasz : Zorientowane obiektowo metody modelowania procesu spalania odpadów stałych , XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-TechnicznaTermiczne unieszkodliwianie odpadów,  Restrukturyzacja procesów termicznych, 11-13.03 Zakopane (35-72, ISBN 978-83-60055-16-5)

Krzysztof Gaska: Praca Doktorska (Analiza systemów gospodarki odpadami medycznymi), Gliwice 2001

Krzysztof Gaska, Janusz W. Wandrasz: Analiza kosztów eksploatacyjnych i społecznych funkcjonowania obiektów gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Techniczne i ekonomiczne problemy gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi, Biblioteka "Ekonomia i Środowisko - nr 21, Kraków 1997, s. 91-101

J.W.Wandrasz, K.Gaska: Analiza wariantowa  gospodarki odpadami medycznymi ; VIII Ogólnopolska  Konferencja Naukowa pt. "Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych"; Poznań 2001, s.105-118

J.W.Wandrasz, K.Gaska: .Analiza godpodarki odpadami medycznymi w województwie tarnobrzeskim; Symposium pt. "Regionalna gospodarka surowcami oraz odpadami przemysłowymi i komunalnymi woj. tarnobrzeskiego"; Tarnobrzeg 1997

K.Gaska, J.W.Wandrasz : Społeczne koszty realizacji gospodarki odpadami medycznymi ; V Ogólnopolska  Konferencja Naukowa pt. "Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych"; Poznań 1998, s.63-86

J.W.Wandrasz, K.Gaska:Techniczne propozycje rozwiązania gospodarki odpadami medycznymi  na wybranych obszarach ; VI Ogólnopolska  Konferencja Naukowa pt. "Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych"; Poznań 1999, s.65-90

K.Gaska, J.W.Wandrasz : Wariantowa analiza lokalizacji  instalacji spalania odpadów medycznych ; IV Ogólnopolska  Konferencja Naukowa pt. "Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych"; Poznań 1997, s.45-56

J.W.Wandrasz, K.Gaska: Analiza społecznych kosztów obsługi systemu zagospodarowania odpadów medycznych; IV Ogólnopolska  Konferencja Naukowa pt. "Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych"; Poznań 1997, s.65-90

J.W.Wandrasz, J.Nadziakiewicz, J.Biegańska, M.Janusz, K.Gaska, D.Król, W.Olczyk, W. Ścierski: Technologie zagospodarowania odpadów województwa bielskiego w świetle rozwiązań krajowych i zagranicznych;  Konferencja Naukow-Techniczna pt. "Technologie inżynierii środowiska na terenach gmin"; Międzybrodzie Żywieckie  1997, s.105-122

Janusz W. WANDRASZ, Krzysztof GASKA „Komputerowe wspomaganie systemowej gospodarki odpadami medycznymi Materiały I Międzynarodowej Konferencji pt. „Utylizacja odpadów medycznych”, Poznań 1996.

Janusz W. WANDRASZ, Krzysztof GASKA,„Opakowania odpadów medycznych elementem ochrony środowiska”; Mat. Konf. Nauk. Szkol. "Opakowania a Ochrona Środowiska".      Poznań 1996

Janusz W. Wandrasz , Krzysztof  Gaska: Realizacja efektywnej gospodarki odpadami, TUV Rheinland Gruppe Zabrze 1997

Janusz W. Wandrasz, Krzysztof Gaska „Unieszkodliwianie i usuwanie odpadów medycznych” : Przegląd Komunalny Nr 3(5) Poznań 1998

Krzysztof Gaska, Michał Kozioł , Andrzej J.Wandrasz: Bilans energii instalacji spalania odpadów poszpitalnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Termiczna utylizacja odpadów”, Poznań 1998

Janusz W. Wandrasz, Krzysztof Gaska:  „ Analiza kosztów eksploatacyjnych i społecznych funkcjonowania obiektów gospodarki odpadami niebezpiecznymi "; Problemy ekologii 3/98; Katowice 1998