Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Praktyki studenckie

Informacje na temat studenckich praktyk zawodowych dla studentów kierunków studiów:

- Ochrona Środowiska,

- Inżynieria Środowiska,

- Biotechnologia

Wydziałowym Opiekun Praktyk

Dr inż. Wojciech Olczyk
Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów
budynek A, pok. 124
tel. 032 237 11 34
e-mail: wojciech.olczyk@polsl.pl 

Sposób realizacji praktyki

1.  Student poszukuje samodzielnie Zakładu Pracy, który będzie miejscem odbywania praktyki. Profil działalności gospodarczej Zakładu powinien być zgodny z zainteresowaniami zawodowymi studenta i jednocześnie być związany z tematyką procesu dydaktycznego wynikającego z kierunku studiów.

2. Termin praktyki musi obejmować co najmniej 20 dni roboczych i nie może kolidować z zajęciami i sesją - zalecane terminy to lipiec - wrzesień.

3.  Uzgodnienie miejsca i terminu odbywania praktyki następuje pomiędzy przedstawicielem Zakładu Pracy przyjmującym na praktykę i studentem.

4.  Zgodnie z planem studiów czas trwania obowiązkowej praktyki studenckiej wynosi:

          - po III roku studiów - 4 tygodnie (Inżynieria Środowiska, Biotechnologia),
                                       - 6 tygodni (Ochrona Środowiska)

           - po IV roku studiów - 4 tygodnie (Inżynieria Środowiska, Biotechnologia),
                                        - 2 tygodni (Ochrona Środowiska).

 5.  Przed terminem rozpoczęcia odbywania praktyki musi być zawarta odpowiednia umowa. Do wyboru istnieją dwa wzory umów, w zależności od uzgodnionej w zakładzie pracy formy skierowania i odbywania praktyki:

        - umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej na podstawie skierowania studentów przez Uczelnię (wzór do pobrania),

        -  umowa o organizację studenckiej praktyki zawodowej na podstawie umowy cywilno-prawnej (dzieło, zlecenie, umowa o pracę)  zawartej przez studentów z Zakładem Pracy (wzór do pobrania).

6. Dane szczegółowe w umowie w wypełnia student.

         - nazwę i adres zakładu pracy,
         - imię i nazwisko praktykanta,
         - termin praktyki,
         - rodzaj praktyki - kierunkowa lub dyplomowa,
         - imię i nazwisko osoby reprezentującej Zakład Pracy należy pozostawić puste, pozycję wypełnia Zakład Pracy.

7.  Umowę należy wydrukować dwustronnie, w dwóch egzemplarzach.

8.  Wypisz program praktyki - uwaga: dostosuj wzór do specyfiki Twojego zakładu.

9.  Wydrukowane dwa egzemplarze umowy oraz jeden egzemplarz programu praktyk należy przynieść do Wydziałowego Opiekuna Praktyk w celu podpisania.

10. Po podpisaniu umowy przez Wydziałowego Opiekuna Praktyk, umowy należy przekazać do Dziekanatu (p. 122 B) w celu nadania numeru ewidencyjnego, a następnie wysłania do podpisu przez Pełnomocnika Rektora ds. Praktyk Studenckich.

Należy pamiętać, że okres oczekiwania na podpisanie umowy przez Pełnomocnika Rektora w Dziale Nauczania czasem wydłuża się do dwóch tygodni.

11. Podpisaną umowę oraz druk potwierdzenia odbycia praktyki należy odebrać z Dziekanatu (p. 122 B) i dostarczyć do Zakładu Pracy w celu jej podpisania przez przedstawiciela Zakładu Pracy.

        - jeden egzemplarz umowy przeznaczony jest dla Zakładu Pracy,

        - drugi egzemplarz student zatrzymuje w swoim archiwum do czasu zakończenia praktyki, a następnie oryginał umowy wraz z potwierdzeniem odbycia praktyki dostarcza do Dziekanatu.

12.  Warunki zaliczenia praktyki.
       Wpisu zaliczenia praktyki dokonuje Wydziałowy Opiekun Praktyk na podstawie:

            - kserokopii umowy,
            - kserokopii potwierdzenia o odbyciu praktyki,
            - sporządzonego przez studenta pisemnego sprawozdania z przebiegu praktyki (minimum 5 stron A4), sprawozdanie powinno zawierać: nazwę zakładu, czas przebiegu praktyki, opis czynności i zrealizowanych zadań, opis zdobytych doświadczeń zawodowych.
Sprawozdanie musi być potwierdzone pieczątką zakładu (na stronie tytułowej).

Po zrealizowaniu praktyki i przed terminem dokonania wpisu zaliczenia praktyki do indeksu, student proszony jest o wypełnienie rubryki: nazwa i miejsce zakładu pracy (rubryka znajduje się w indeksie na stronie 82).

Ogólne informacje na temat praktyk

1.  Praktyki studenckie stanowią integralną część procesu kształcenia i podlegają zaliczeniu.

2.  Rodzaj i czas trwania praktyki oraz rok studiów, na którym praktyka powinna być zrealizowana, określa plan studiów i program nauczania dla danego kierunku.

3.  Praktyki studenckie mogą mieć formę zajęć laboratoryjnych, terenowych, wyjazdów dydaktycznych, obozów naukowych lub naukowo – technicznych, stażów lub mogą mieć formę zatrudnienia. Praktyki mogą być realizowane w krajowych lub zagranicznych jednostkach organizacyjnych (zwanych dalej Zakładem Pracy), których charakter działania związany jest z kierunkiem lub specjalnością odbywanych studiów.

4.  Praktyki studenckie mogą być również realizowane w jednostkach organizacyjnych Politechniki Śląskiej.

5.  Terminem zaliczenia praktyki jest termin zakończenia semestru letniego w danym roku akademickim.

6.  Praktyki studenckie mogą się odbywać w okresie wakacji lub w roku akademickiego, pod warunkiem, że nie będą kolidowały z zajęciami dydaktycznymi.

7.  Uczelnia nie pokrywa kosztów, ponoszonych przez studentów i Zakłady Pracy, związanych z realizacja praktyk.

8.  Student odbywający praktykę powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

9.  Badania lekarskie i szczepienia ochronne:

Zakłady Pracy mogą wymagać posiadania aktualnych badań lekarskich oraz szczepień ochronnych. W takich przypadkach student powinien zadbać o uzgodnienie w Zakładzie Pracy zakresu koniecznych badań lekarskich oraz szczepień ochronnych. Zakres badań lekarskich w formie pisemnej musi być dostarczony i potwierdzony w Dziekanacie. Następnie badania lekarskie można bezpłatnie wykonać w Przychodni Akademickiej.

10. Na terenie Zakładu Pracy student podlega przepisom obowiązującym w tym zakładzie.

11. Bezpośrednim zwierzchnikiem studenta w czasie praktyki jest:

           - ze strony Uczelni – Wydziałowy Opiekun Praktyk Studenckich,
           - ze strony Zakładu Pracy – zakładowy opiekun praktyk lub osoba przez niego wskazana.

12.  Informacje dodatkowe:

       -  Możliwe jest odbywanie przez studenta praktyki w różnych Zakładach Pracy (np. 2 tygodnie + 2 tygodnie), przy czym konieczne jest zawarcie osobnej umowy z każdym Zakładem Pracy.

       - Praktyka powinna być realizowana w okresie przerwy wakacyjnej, w pozostałych przypadkach wymagane jest uzyskanie każdorazowo pisemnej zgody Prodziekana ds. Dydaktyki. Prodziekan podejmuje decyzję na podstawie pisemnej prośby, złożonej przez studenta w Dziekanacie.

13. Istnieje możliwość zaliczenia praktyki po III roku studiów na podstawie praktyki zawodowej realizowanej  w szkole średniej. W takim przypadku konieczne jest uzyskanie każdorazowo pisemnej zgody Prodziekana ds. Dydaktyki. Prodziekan podejmuje decyzję na podstawie pisemnego podania złożonego przez studenta w Dziekanacie. Do podania student musi załączyć zaświadczenie o odbyciu praktyki wystawione przez szkołę średnią. Zaświadczenie musi zawierać informację o zakresie i czasie trwania praktyki. Po uzyskaniu zgody, kserokopie podania i zaświadczenia o odbyciu praktyki student dostarcza do Wydziałowego Opiekuna Praktyk Studenckich.

Pełny regulamin praktyk (pobierz plik PDF)

Druk skierowania na praktykę (pobierz plik DOC)