Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

dr hab. inż. Tomasz Józef Jaworski

Tomasz Józef Jaworski
stanowisko:
z-ca kierownika Katedry
numer pokoju:
239a
telefon:
+48-32-237-21-22
email:

Przebieg pracy:
1986- asystent  w Politechnice Śląskiej
1999 do nadal – adiunkt w Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Pol. Śl.

Dr  n. technicznych – Budowa i Eksploatacja Maszyn

Zainteresowania naukowe:

 • Metody i urządzenia do termicznego przekształcania odpadów,
 • inne metody zagospodarowania odpadów, 
 • Fluidyzacja - procesy i urządzenia ,
 • Systemy Zarządzania Jakością Wyrobu, Środowiska i BHP.

Dorobek naukowy:
Ponad 40 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

dorobek dydaktycznyPromotor około 40 prac dyplomowych, recenzent około 30 prac dyplomowych

Prace naukowo-badawcze

Rodzaj projektu: 

KBN-Grant

Promotorski

Charakter udziału, termin wykonania:

Wykonawca –doktorant

1997-1998r.

Tytuł projektu:

Modelowanie matematyczne procesu spalania warstwy odpadów komunalnych na ruszcie paleniska kotłowego.

 

Rodzaj projektu: 

KBN-Projekt własny

Charakter udziału, termin wykonania:

Główny wykonawca

10.2004-10.2006r.

Tytuł projektu:

Analiza ruchu materiału na rusztach przegarniających urządzeń termicznego przekształcania odpadów.

 

Rodzaj projektu: 

KBN-Projekt własny

Charakter udziału, termin wykonania:

Kierownik Projektu

09.2009-03.2011r.

Tytuł projektu:

Model matematyczny transportu masy na rusztach urządzeń do spalania odpadów stałych.

Staż przemysłowy
1995 do nadal,  staż przemysłowy w Mostostal Zabrze Holding S.A., pobyt na wielu zagranicznych (Niemcy, Holandia) budowanych obiektach użyteczności publicznej (Stadiony, Hale wystawowe), przemysłowych (Huta metali kolorowych,Elektrociepłownie...)i ochrony środowiska (DENOx-odazotowanie i odsiarczanie spalin, spalarnie odpadów MVA, RVA…)
Wdrożenia Systemów Zarządzania Jakością Wyrobu, Środowiskowego i BHP(ISO 9001,  ISO 14001, PN-N 18001, SCC 2008/05,  w Przemyśle.


Inne
Ukończenie studiów podyplomowych menadżerskich: Zarządzanie Przedsiębiorstwem- Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania.Katowice  2004r.

Staże i stypendia zagraniczne

Kraj

Instytucja

Rodzaj pobytu

Czas pobytu

NRD

TU Magdeburg

Staż naukowy

5 dni (1989)

Niemcy

TU Berlin

Staż naukowy –Stypendium DAAD

17 miesięcy (1990-1992)

Niemcy

Bauhaus Universität Weimar

Staż naukowy-

Stypendiu DAAD

3 miesiące (2001)

Niemcy

Forschungszentrum Karlsruhe

Stypendium DAAD

3 miesiace (2006)

publikacje

 

Publikacje

 

 

 1. Wandrasz J., Jaworski T.:"Mahtematische Modelierung von Feuerungsräumen in Anlagen zur Verbrenung fester Abfälle". M.Faulstich - Rückstande aus der  Müllverbrennung. EF-Verlag für Energie-und Umweltechnik GmbH. Berlin,1992,s.193-199.

 

2.   Wandrasz J., Jaworski T.:"Spalanie odpadów stałych w przedpaleniskach  kotłowych"Eko-Problemy utylizacji odpadów przemysłowych i komunalnych 4/93.Prochem S.A.Warszawa

 

3.  Jaworski T.,Wandrasz J.:"Mathematische Modelierung von Feuerungsraümenin Anlagen zur Verbrennung kommunaler Abfälle". VDI Berichte Nr 1090,Düsseldorf 1994.

 

4.Jaworski T., Wandrasz  J.:"Matematyczne modelowanie komór spalania odpadówkomunalnych". Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej –"Termiczna Utylizacja Odpadów-Mity a Rzeczywistość", Wyd. Arka-Konsorcjum, Poznań Kiekrz. Kwiecień 1994.

 

5. Jaworski T.,Wandrasz J .:"Spalanie odpadów komunalnych w warstwieruchomej".Materiały Sympozjum Informacyjno Doradczego Odpady Stałe  Komunalne.Unieszkodliwianie,  Zagospodarowanie. Sopot 16-18 listopad 1994.

6.Wandrasz J.,Jaworski T.,.:"Modelowanie matematyczne procesu spalania odpadów w warstwie ruchomej". Materiały Konferencji Gospodarka Odpadamicz.II . Wisła 11-13 październik 1994. Wydawnictwo ABRYS Poznań.

 

7. Jaworski T.,Wandrasz J. :"Mathematische Modelierung der Temperaturverteilung in brennenden Abfallschichten auf dem Rost".VDI- Berichte nr 1182. Fortschrifttliche Energiewandlung und Anwendung. Düsseldorf . Marzec 1995.

 

8. Jaworski T.: „Modelowanie matematyczne procesu spalania odpadów komunalnych w warstwie na ruszcie paleniska kotłowego”. Materiały I Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z odpadów- 97”, s. 335-341. Ustroń 15-17 październik 1997r.

 

9. Jaworski T, Wandrasz J.W.: „Modelowanie matematyczne procesu spalania warstwyodpadów komunalnych na ruszcie paleniska kotlowego”. Praca zbiorowa pod redakcją:J.W.Wandrasza i J.Nadziakiewicza ; „Paliwa z odpadów-tom.II” , s. 140-150.UKiP s.c.Gębka. Gliwice 1999r. ISBN 83-88000-26-8

 

10. Jaworski T., Wandrasz J.W. : ”Mathematische Modellierung des  Verbrennungsprozessesin der Abfallschicht auf den Wandrost des Kessels”.VDI-Berichte 1540 „Wege desAbfalls”.s.431-442.Verlag GmbH Düsseldorf 2000. ISBN 3-18 091540-4.

 

11. Jaworski T.: „Modele matematyczne komór spalania w instalacjach do termicznegounieszkodliwiania odpadów stałych”. Praca zbiorowa pod redakcją:J.W.Wandrasza i J.Nadziakiewicza ; Paliwa z odpadów-tom III, s. 315-326.     Wydawnictwo Helion Gliwice 2001r. ISBN 83-7197-634-8

 

12. Jaworski T.,Wandrasz J.W.: ”Analiza ruchu materiału stałego w paleniskach rusztowychurządzeń do termicznego przekształcania odpadów”. XVIII Zjazd Termodynamików,Tom III, Prace naukowe – Konferencje, z.22.s.589-596. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. Warszawa 2002.ISSN 0860-858X.

 

13. Jaworski T. „ Residence Time Behaviour of Material on the Grate in Waste ManagementDevices”. XVIII International Symposium on Combustion Processes. S.98-99. 02-05 September 2003. Ustroń. Poland.

 

14. Jaworski T. „Zmienność parametrów spalanej warstwy odpadów na ruszcie ruchomym.Paliwa z odpadów-Tom IV.  Praca  zbiorowa pod red. J. W. Wandrasza i K. Pikonia.Gliwice Helion, 2003, s. 133-139. ISBN 83-7361-431-1

 

15. Jaworski T.:”Residence Time Behaviour of Material on the Grate in Waste Managementdevice”. Archivum Combustionis. Vol.23, 2003, Nr 1,2, str.81-89.ISSN 0208-4198.

 

16. Jaworski T., Wandrasz J.W.:”Mathematische Modellierung des Verbrennungsprozesses in derAbfallschicht und der Festsstofftransport auf Rostsystemen“. X Internationales Symposium-Warmeaustausch und erneuerbare Energiequellen. Szczecin-Międzyzdroje, 08-11.09.2004r.

 

17. Jaworski T. „Identyfikacja stref spalania w warstwie materiału odpadów na ruszcie paleniskakotłowego”. Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska. Vol.1. 2005. Helion, 2005.s.95-105.Gliwice. ISSN 1733-4381

 

18. Jaworski T. „Rozkład czasu przebywania materiału odpadów na ruszcie posuwistym iposuwisto-zwrotnym urządzeń do termicznego przekształcania odpadów”. ArchiwumGospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska.  Vol.2. 2005. Helion, 2005 Gliwice.s.57-67. ISSN 1733-4381

 

19.Jaworski T. „.Badania znacznikowe transportu masy w urządzeniach termicznego  przekształcania odpadów”. Praca zbiorowa pod red. J. W. Wandrasza i K. Pikonia-Paliwaz odpadów-Tom V. s.233-237.Gliwice . Helion. 2005.ISBN 83-246-0417-0

 

20. Jaworski T.J. “Identifizierung der Verbrennungszonnen in der Abfallschicht und derFeststofftransport auf Rostsystemen”. VDI-Berichte Nr 1924. s. 57-67. Mai 2006,Leverkusen. ISBN 3-18-091924-8.

 

21. Jaworski T.,”Transport masy na rusztach przegarniających urządzeń do termicznegoprzekształcania odpadów”. Archiwum Gospodarki Odpadami I Ochrona Środowiska.Vol 4./2006.s.33-42. Helion. Gliwice. ISSN 1733-4381

 

22. Jaworski T. “ Strategia modelowania procesu transportu masy na rusztach posuwistym iposuwisto-zwrotnym urzadzeń do termicznego przekształcania odpadów”. Praca zbiorowa pod redakcją Prof. J.W.Wandrasza-Termiczne Unieszkodliwianie Odpadów Restruktutyzacjaprocesów termicznych.s.169-181.Wydawca-Futura.Poznań.2007r. ISBN 978-83-60055-16-5

 

23. Jaworski T., Wandrasz J.W., Kolb T., Gehrmann H.J., “Charakterystyka rozkładu czasuprzebywania materiału odpadów w urządzeniu do spalania w skali półtechnicznej”..Praca zbiorowa pod redakcją Prof. J.W.Wandrasza -Termiczne Unieszkodliwianie OdpadówRestrukturyzacja procesów termicznych.s.157-169.Wydawca-Futura.Poznań.2007r.ISBN978-83-60055-16-5

 

24. Jaworski T.J., Badanie procesu transportu masy na rusztach posuwistymi posuwisto-zwrotnym urządzeń do termicznego przekształcania odpadów".Archiwum Spalania. Vol.7(2007) NR 1-2.  PIS  ISSN 1641-8549.Warszawa 2007. s.55-71.ISSN 1641-8549

 

25.Jaworski  T.J., , Kolb T,.” Wskaźniki porównawcze oceny spalania paliw na bazie odpadów”.VII Forum Gospodarki Odpadami- Efektywne zarządzanie  w gospodarce odpadami. Kalisz s.703-713. Wydawca –Futura .Poznań 2007. ISBN-978-83-60055-19-X.       

 

26. Jaworski T.J.,” Badanie  procesu mieszania paliwa na rusztach posuwistych” .Praca zbiorowa pod red. J. W. Wandrasza i K. Pikonia-Paliwa z odpadów-Tom VI. s.177-187.Wydawnictwo Helion-Gliwice -2007. ISBN 978-83-246-1629-9

 

27. Jaworski T.J.,” Modelowanie procesu spalania pojedynczego ziarna paliwa formowanego na bazie odpadów stałych”. Praca zbiorowa  pod red. J. W. Wandrasza i K. Pikonia-Paliwa zodpadów-Tom VI. s.91-99. Wydawnictwo Helion-Gliwice -2007.ISBN 978-83-246-1629-9

 

28. Jaworski T.J., “Badanie wpływu mieszania mechanicznego odpadów na ruszcie na emisję do środowiska”.  Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrona Środowiska.Vol 6./2007. Wydawnictwo :Helion. Gliwice.s.79-96. ISSN 1641-8549

 

29. JAWORSKI T.J, „ Investigation of mass transfer process in fuel layer on the grate of   waste incineration furnance”. Polish Journal of Environmental Studies. Vol.17,  No.3A.2008. s.254-258.HARD-Olsztyn. ISSN 1230-1485

 

30. JAWORSKI T.J., “ Model of combustion process of a single particle of fuel formed of  the waste material”. Proceedings of the 21st International Conference ECOS 2008, Kraków-Gliwice 24-27 June 2008, Vol.II pp. 853.

 

31. JAWORSKI T.J.,”Modelling of mass transfer process a fuel layer and the grate ofwaste incineration furnance”. Second International Symposium on Energy from Biomass and waste. File:053. CISA Environmental Sanitary Engineering Centre, Venice, Italy,2008.

 

32. JAWORSKI T.J, BORZĘCKI D. Badanie dyspersji wzdłużnej i poprzecznej na różnychsystemach rusztowych urządzeń do spalania odpadów. Archiwum Gospodarki Odpadami iOchrona Środowiska Vol 11 nr 1(2009)s.73-82. Wydawnictwo -Helion. Gliwice.2009. ISSN 1641-8549.

 

33. JAWORSKI T.J.,” Badanie parametrów transportu masy na ruszcie walcowym urządzeniado  spalania odpadów”.(ang.Research of mass transfer parameters  in a fuel layer in  drum acting grate of a waste incineration furnace). Kompleksowe Zarządzanie Gospodarka Odpadami (Integrated Waste Management).Praca zbiorowa pod redakcją T.Marcinkowskiego,s.704-713. Poznań 2009. Wydawca: PZIiTS Oddz. Wielkopolski.Poznań 2009. ISBN-978-83-89696-72-X, nr PZITS 867/2009.

 

34. JAWORSKI T.J.,”Jak zwiększyc pojemnośc składowiska”. Odpady. Nr 6, Sierpień2009r. ISNN 1689-8214. Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Warszawa.

 

35.JAWORSKI T.J, „ Comparison of Combustion Process of Solid Fuel and waste by  indicative analysis”. Polish Journal of Environmental Studies. Vol.18, No.3A.2009.s.138-142 HARD-Olsztyn. ISSN 1230-1485

 

36. Jaworski T.J. “Einfluss der Festofftransportprozesse auf Rostsystemen (Vor-und  Ruckschubrosten) auf die Emission zur Umwelt”. VDI-Berichte Nr 2056. s. 463-470-67.VDI Verlag GmbH, Dusseldorf 2009. ISBN 978-3-18-092056-6 .

 

37. JAWORSKI T.J.,”Musisz wykazac efekty wdrozenia  SZŚ. Pomoc znajdziesz w normie ISO14031. Ochrona Środowiska w Praktyce.  Nr 6, Sierpień  2009r. ISNN 1896-5474.Wydawnictwo Wiedza i Praktyka. Warszawa.

 

 38. Tomasz Jaworski, Badania hydrodynamiki materiału polidyspersyjnego w fluidalnej warstwie szybkiej. Paliwa z odpadów 2009. . Red. Jolanta Biegańska, Marcin Landrat.Gliwice : Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów. PolitechnikaŚląska, 2009, s. 227-234,

 

39. JAWORSKI T.J,”Model of waste combustion on the grate”. ACEE- Vol.2 No.4/2009. The Silesian University of Technology. Poland.p.125-130. ISSN 1899-0142.

 

40. Jaworski T., Investigation of physicochemical variations of waste substances  properties during combustion process in grate fired experimantal incineration system. Waste to energy and environment. . Eds: Janusz Wandrasz, Krzysztof Pikoń, Zofia Czekalska. Gliwice : Department of Technologies and Installations for Waste Management. Silesian University of Technology, 2010, s. 127-140.

 

41. Jaworski T. “Coefficients of longitudinal and transversal dispersion of mass on the gratesfor waste incineration systems.” Environment Protection Engineering, 1/2010, p.95-103,ISSN 0324-8828, INDEX 357200.Wrocław 2010.

 

42. Jaworski T., Comparision indicators of waste- and fuel from waste –combustion and possibility of its application in CFD software”. S.58-61. XXI-st International Symposium on Combusion Processes. Międzyzdroje, Poland September 2010. Wyd. ZUT w Szczecinie. 

 

Patenty i zgłoszenia patentowe

 1. 1.„Ruszt szchodkowy mechaniczny“. Biuletyn UP Nr 8(738)2002
  Dział „F“ – Mechanika, F23H9/00, data publ. 2002.04.08. (w trakcie)
 2. „Sposób i układ technologiczny do spalania odpadów z tworzyw sztucznych”. Biuletyn UP (A1(21)342798(220 2000.09.27.
  Dział „B” – Różne procesy przemysłowe, B09B3/00, data publ. 2002.04.08 (w trakcie)
 3. „Ruszt do spalania odpadów zwłaszcza poszpitalnych”. Patent nr PL 165869B1