Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

dr inż. Wojciech Hryb

Wojciech Hryb
stanowisko:
adiunkt
numer pokoju:
130
telefon:
+48-32-237-15-57
email:

dr inż. Wojciech Hryb

przebieg pracy naukowej i zawodowej
mgr inż. - Politechnika Śląska 2002 - praca magisterska, pt. ,,Analiza składu morfologicznego i właściwości procesu sortowania odpadów”


dr inż. – Politechnika Śląska 2007 - uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk technicznych w zakresie inżynierii środowiska, tytuł obronionej pracy doktorskiej ,,Analiza optymalizacyjna procesów segregacji i sortowania odpadów”

stanowiska:
doktorant PŚL 2002 – 2007
asystent PŚL 2007-2008
adiunkt PŚL od 2008
dziedzina i dyscyplina naukowaNauki Techniczne
Inżynieria i Ochrona Środowiska
zainteresowania naukowe:

 • optymalizacja procesów segregacji i sortowania odpadów,
 • systemowa gospodarka odpadami,
 • zakłady zagospodarowania odpadów komunalnych i przemysłowych,
 • nowoczesne technologie w gospodarce odpadami,
 • segregacja i sortowanie,
 • kompostowanie, recykling,
 • składowiska odpadów,
 • rekultywacja czynna składowisk,
 • prawo ochrony środowiska w gospodarce odpadami,
 • maszyny i urządzenia stosowane w zakładach zagospodarowania odpadów,
 • badanie procesu rozdrabniania,
 • laboratoryjne badanie właściwości fizyko-chemicznych odpadów,
 • systemy zbiórki odpadów,
 • mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów.

Zajęcia prowadzone na Studium Podyplomowym - Gospodarka OdpadamiWykłady:

 • nowe technologie w zakładach zagospodarowania odpadów,
 • technologie selekcji i segregacji odpadów,
 • biologiczne metody przetwarzania odpadów,
 • technologie kompostowania odpadów,
 • omówienie wybranych urządzeń zakładów zagospodarowania odpadów (młyny, separatory itp.)
 • koszty inwestycyjne i efektywność ekonomiczna różnych rozwiązań zakładów zagospodarowania odpadów,
 • budowa i eksploatacja składowiska odpadów

dorobek naukowy w tym:

artykuły w czasopismach z listy A filadelfijskiej: 9
monografia naukowa: 2
publikacje książkowe z konferencji (wygłaszane referaty na konferencjach): 19
czasopisma: 15
patenty: 4
wdrożone patenty: 1
zgłoszenia patentowe: 2

Monografia naukowa

Hryb W., Ceglarz K. ,,Odpady komunalne w aspekcie gospodarki o obiegu zamkniętym" / Rok: 2021 Wyd. Politechniki Śląskiej, 2021; Opis fizyczny: 243 s., bibliogr. 223 poz.,p-ISBN: 978-83-7880-749-0 

Monografię można pobrać ze strony do której link umieszczam poniżej:

Hryb W., den Boer E., Kozłowska B. ,, Gospodarka odpadami komunalnymi. Szanse, wyzwania i zagrożenia" ISBN 978-83-7790-475-6  (dla e-book 978-83-7790-476-3), liczba stron 202, wyd. Texter, Warszawa 2017. (monografia naukowa współautorska - punkty do dorobku 25 punktów dla każdego z autorów według MNiSW zgodnie z Dz. U. 2016 poz. 2154)

Ukończone Studia Podyplomowe, Szkolenia:

2019.07.25 - uczestniczył w szkoleniu wewnętrznym: ,, Omówienie procedur weryfikacji technologii środwiskowych na podstawie Ogólnego Protokołu Weryfikacji EU ETV wersja 1.3 i wytycznych Roboczych Grup Technicznych z elementami wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17020:2012 oraz normy ISO 14034" zorganizowanym przez Jednostkę Weryfikującą Technologie Środowiskowe przy Instytucie Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach w dniu 25 lipca 2019 r.

2018.12.06 - brał udział w szkoleniu ,,Case teaching - efektywna metoda dydaktyczna"przeprowadzonego przez Fundację ITFF

2016 - ukończył szkolenie ,,Design Thinking - myślenie projektowe" w wymiarze 16 godzin dydaktycznych zorganizowany przez APAULY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w ramach Szkoły Project Managerów - Szkoła. PM

2016 - ukończył szkolenie ,,Kurs Project Based Learning" w wymiarze 16 godzin dydaktycznych zorganizowany przez APAULY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach w ramach Szkoły Project Managerów - Szkoła. PM

2016 - ukończył Kurs podstawowy i zaawansowany AutoCAD w wymiarze 42 godzin prowadzony przez P.A. NOVA S.A.

2016 - ukończył szkolenie ,,Pedagogical Evolution Toolbox workshop" by participating in a 8-hour educational workshop, aimed at acquistion and practice of methods and tools of active teaching, including:

 • FAQ presentation structure model,
 • Fundamentals of Oxford-Style debat
 • Question stimulation tools
 • Ishikawa diagrams
 • Grand vision
 • Elements of design thinking
 • Problem definition
 • Grinding - Reverse Brainstorming
 • The Cornell Notes system

06.2016 - ukończył szkolenie ,,Kurs Case Study Teaching" prowadzonego przez 11Muz Innowacje  w Kulturze 

15-16.10.2015 - ukończył szkolenie ,,Prezentacje biznesowe i wystąpienia publiczne" prowadzonego przez 4Grow Lead the way

25.06.2015 - ukończył szkolenie z zagadnień dotyczących weryfikacji technologii środowiskowych -  oraganizowanego przez Zakład Weryfikacji Technologii Środowiskowych - Instytut Ochrony Środowiska Warszawa

21.11.2014 - ukończył szkolenie pt. ,,Opłaty za korzystanie ze środowiska, EkoPłatnik - elektroniczne narzędzie do przekazywania informacji" organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląski ogród botaniczny w Mikołowie.

24.06.2014 - ukończył szkolenie ,,Writing great papers in international journals An introduction for researchers" prowadzone przez WILEY 

10.2009 – 12.2009 ukończył szklenie w zakresie: ,,Przygotowania do pracy w charakterze kierownika projektów badawczych”.

2002 – 2004: Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Organizacjami ukończone z wynikiem bardzo dobrym,

2002 – 2004: Studium Doskonalenia Pedagogicznego dla nauczycieli akademickich, ukończone z wynikiem bardzo dobrym.

Recenzent Czasopism Naukowych:

 • Polish Journal of Environmental Studies
 • Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska

Członek Rady Ekspertów Polskiego Paktu Plastikowego (05.2022 - obecnie) więcej informacji na stronie:  

 https://paktplastikowy.pl/czlonkowie/

Ekspert Zewnętrzny ds. Weryfikacji technologii środowiskowych w programie UE ETV z ramienia Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych  w Katowicach (w okresie 25.07.2019 - obecnie)

Konsultant prac weryfikacyjnych technologii środowiskowych w pilotażowym programie UE ETV w zakresie: segregacja i sortowanie odpadów, recykling odpadów, technologie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów z ramienia Zakładu Weryfikacji Technologii Środowiskowych - Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie (w okresie 30.05.2014 - obecnie)

Prowadzone szkolenia (trener):

 • 23-27.11.2018 - przygotowanie i zaprezentowanie prezentacji multimedialnej pt. ,,Gospodarka Obiegu Zamkniętego w aspekcie gospodarki odpadami komunalnymi" w Katowicach, Rybniku i Częstochowie dla pracowników merytorycznych urzędów odpowiadających za kwestię gospodarki odpadami w jednostkach samorządowych. W ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego związanego z kampanią informacyjno - edukacyjną pod hasłem ,,Śląskie. Odzyskana energia" - projekt zrealizowany przez spółkę Planergia z siedzibą w Katowicach.
 • 1-2.12.2014 i 22-23.06.2015 - prowadzone szkoleń dla Pracowników Ministerstwa Środowiska w Warszawie pt. ,,Technologie przetwarzania odpadów"
 • 2015 prowadzone szkolenie specjalistyczne pt. ,,Wytyczne BAT w inżynierii środowiska" projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego
 • przeprowadzone 3 dwudniowe szkolenia (rok 2014/2015)  pt. ,,Jak się rozprawić z odpadami w Spółdzielni Mieszkaniowej i na nich zarobić?”, zrealizowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pt. ,,Ekologicznie znaczy Logicznie!”
 • 12.2013 - Prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony środowiska i rozwiązań proekologicznych w procesach produkcji - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach europejskiego funduszu społecznego

Funkcje pełnione na rzecz Uczelni:

 • w latach 2003-2006 - układanie planu zajęć dla specjalizacji gospodarka odpadami,
 • w latach 2005, 2007 i 2008 – współorganizator stoiska Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów na Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska POLEKO,
 • 2006 - 2008 - udział w tzw. ,,Dniach Otwartych” – promocja Politechniki Śląskiej,
 • 2008 - 2009 - praca w Wydziałowej Komisji Naboru – przyjmowanie dokumentów od kandydatów na I rok studiów
 • 2009 - nadzór i koordynacja prac związanych z powstaniem projektu instalacji wentylacyjnej nawiewno – wywiewnej w laboratorium (pokój nr 39 budynek A) Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów; inwentaryzacja urządzeń i nadzór nad wywozem sprzętu i inne prace realizowane w ramach przenosin laboratorium Katedry,
 • 2005, 2007 i 2009 – współuczestniczenie w przygotowaniu i obsłudze konferencji ,,Paliwa z odpadów”,
 • 2009 – 2012 Przygotowanie stoiska i reprezentowanie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki i Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej w ,,Dniach Nauki i Przemysłu” organizowanych przez Park Naukowo-Technologiczny " Technopark Gliwice";
 • 2010-2011 prace związane z adaptacją projektowanego budynku Naukowo-Dydaktycznego Centrum Nowych Technologii Politechniki Śląskiej na potrzeby dydaktyczno-laboratoryjne Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów; 
 • 09.03.2011 i 28.03.2012 - przygotowanie stoiska i reprezentowanie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki i Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów Politechniki Śląskiej w XIII i IX edycji Ogólnopolskich targów EDUKACJA 2011 i 2012 - Katowice – Spodek;
 • 2011 – prace związane z adaptacją i doposażeniem nowego budynku laboratorium KTiUZO ul. Towarowa Gliwice,
 • akcja promująca Wydział - wyjazd do szkoły w Ornontowicach (15.02.2012),
 • układanie palnu zajęć dla specjalizacji ,,Clean coal technologies" - semestr letni 2012,
 • pomoc przy zorganizowaniu praktyk dla 15 studentów Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki specjalizacji gospodarka odpadami w Zakładzie Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku-Białej przy współpracy z firmą Titech, 
 • 07 i 09.2012 - praca w Wydziałowej Komisji Naboru - członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
 • 02.2013 - praca w Wydziałowej Komisji Naboru - członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 •  19.03.2013 - przygotowanie stoiska i reprezentowanie Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w X edycji Ogólnopolskich targów EDUKACJA 2013 - Katowice – Spodek,
 •  09.05.2013 obserwator części pisemnej egzaminu maturalnego z języka angielskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcąco-Ekonomicznych, ul. Syriusza 30, 44-117 Gliwice (upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie),
 • 05.2005 i 05.2013 - funkcja prezentowania pocztu sztandarowego Politechniki Śląskiej w czasie uroczystej promocji doktorów habilitowanych i doktorów.
 • 06,07 i 09.2013 - praca w Wydziałowej Komisji Naboru - Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki,
 • 17.01.2014 - sekretarz na obronie doktorskiej mgr. Arkadiusza Owczarka - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
 •  02.2014- praca w Wydziałowej Komisji Naboru - Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki,
 • 06-07 i 09.2014 - praca w Wydziałowej Komisji Naboru - Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki,
 • Członek Komisji Egzaminu Dyplomowego - 13 i 17.06.2014 Rybnik Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku,
 •  02.2015 - praca w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - nabór na studia drugiego stopnia,
 •  13.02.2015 Promocja Wydziału na targach edukacyjnych ,,Absolewnt 2015" w Oświęcimiu,
 •  07.2015 - praca w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 • Członek Komisji Egzaminu Dyplomowego - 26.06; 03.07; 11.09; 07.10.2015 Rybnik Centrum Kształcenia Inżynierów w Rybniku,
 • 06-07 i 09.2015 - praca w Wydziałowej Komisji Naboru - Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki,
 • 06-07 i 09.2016 - praca w Wydziałowej Komisji Naboru - Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki,
 • 02.2017 - praca w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej - nabór na studia drugiego stopnia,
 • Opieka nad młodzieżą szkół średnich prowadzoną w ramach współpracy szkoły z Politechniką Śląską – zrealizowany cykl wykładów dla młodzieży szkół średnich w ramach promocji Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w grudniu 2016 roku pt.,, Pogadanka o odpadach”,
 • promocja Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach i nowego kierunku Gospodarka Obiegu Zamkniętego na XX Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach 27.03.2018,Spodek
https://www.facebook.com/gozpolsl/photos/pcb.746500888887966/746500838887971/?type=3&theater
 • 19.04.2018 promocja Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach i nowego kierunku Gospodarka Obiegu Zamkniętego w ramach ,,Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej" Centrum-Edukacyjno Kongresowe Politechniki Śląskiej
 • 07.05.2018 obserwator części pisemnej egzaminu maturalnego z matematyki (poziom podstawowy) I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Jaworznie (upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie),
 • 07.2018 praca w Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej,
 • 11.04.2019 promocja Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach i nowego kierunku Gospodarka Obiegu Zamkniętego w ramach ,,Dnia Otwartego" Politechniki Śląskiej w Centrum-Edukacyjno Kongresowym Politechniki Śląskiej,
 • 08.05.2019 obserwator części pisemnej egzaminu maturalnego z j. angielskiego (poziom podstawowy) Technikum nr 1 w Zespole Szkół Techniczno-Informatycznych w Gliwicach, ul. Chorzowska 5 (upoważnienie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie),
 • 08.05.2019 spotkanie z Panią dyrektor Technikum nr 2 ul. Stefana Okrzei 20  (kształcenie w kierunku Technik Ochrony Środowiska) w Gliwicach w sprawie promocji kierunku Gospodarka Obiegu Zamkniętego.

Współpraca z przemysłem (ostatnie 5 lat):

 • WSPÓŁWYKONAWCA PRACY pt.,, Opracowanie nowej technologii obejmującej zestawienie rozwiązań technologiczno-aparaturowych, umożliwiających standaryzację strumienia zmieszanych  odpadów tworzyw sztucznych, w szczególności folii pochodzących z selektywnej zbiórki” realizowanej w ramach projektu finansowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości  (PARP) z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój oś priorytetowa 2 ,,Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I’’, działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw poddziałanie 2.3.2  Bony na innowacje dla MSP nr POIR.02.03.02-24-0068/18 dla przedsiębiorstwa P.H.U. ‘’REKO’’ Jakub Ciupiński, Symbol pracy na Politechnice Śląskiej:  NB-143/RCh-3/2019 (04/030/NB_19/0040)

 • EKSPERTYZA pt. „Opracowanie koncepcji technologicznej polegającej na określeniu liczby, kolejności i rodzajów procesów podstawowych, niezbędnych do prowadzenia odzysku (separacji) odpadów dwuskładnikowych: Polipropylen + papier, Polistyren + papier. Wykonana na zlecenie: Firmy Handlowo Usługowo Produkcyjnej ,,MULTI-PLAST” Maciej Peszka 43-100 Tychy, ul. Batorego 51/1 NIP PL 6462796663, z dnia 17.10.2019 r. Symbol pracy na Politechnice Śląskiej: 08/030/U_19/0075. Współwykonawca

 • EKPERTYZA dotycząca autonomicznego spalania próbki odpadów. Wykonana na zlecenie „PANSS” Zbigniew Urbański ul. Gen. St. Roweckiego 83 c 40-748 Katowice, NIP 634 101 95 58, z dnia 24.06.2019 r. Symbol pracy na Politechnice Śląskiej: 08/030/U_19/0063 (U-790/RIE3/2019. Kierownik pracy i współwykonawca

 • EKSPERTYZA dotycząca analizy składu granulometrycznego i morfologii próbek oraz identyfikacji kodów odpadów (zgodna z zleceniem z dnia 23.04.2019). Wykonana na zlecenie: Referatu Ekorozwoju Urzędu Gminy Wielowieś, ul. Główna 1, 44 - 187  Wielowieś; Symbol pracy na Politechnice Śląskiej: U-749/RIE3/2019.

   Wykonawcy: dr inż. Wojciech Hryb – kierownik pracy, dr inż. Piotr Sakiewicz

 • 12.2018 realizacja zlecenia z PPUH Marbet-WIL Sp. z o.o. pt. ,, Przygotowanie próbki odpadów niebezpiecznych do badań" 

 • WSPÓŁWYKONAWCA PRACY finansowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)  w ramach projektu realizowanego dla EKOMBUD Sp. z o.o. z programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój” - Bony na Innowacje dla MŚP Numer POIR.02.03.02-12-0009/18. Zrealizowany na Wydziale Mechanicznym Technologicznym  Politechniki Śląskiej, pt  „Opracowania technologii przetwarzania odpadów o strukturze wielomateriłowej ze szczególnym uwzględnieniem butelek PET pokrytych etykietami termokurczliwymi wraz z optymalizacją otrzymanego regranulatu" (numer na Politechnice Śląskiej NB - 264 / RMT-1 / 2018)

 • WSPÓŁWYKONAWCA PRACY finansowanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)  w ramach projektu realizowanego dla P.P.H.U. ''Tamax'' Tadeusz Cieślak z programu operacyjnego „Inteligentny Rozwój”, zrealizowany przez  Zakład Materiałów Nanokrystalicznych i Funkcjonalnych oraz Zrównoważonych Technologii Proekologicznych na Wydziale Mechanicznym Technologicznym  Politechniki Śląskiej,  numer: POIR.02.03.02-26-0011/17 pt  „Prace badawczo-rozwojowe w postaci usługi polegającej na opracowaniu nowej technologii przetwarzania odpadów trudno przetwarzalnych o strukturze wielkogabarytowej i wielomateriałowej" (numer na Politechnice Śląskiej NB - 65 / RMT-1 / 2018)

 • Zlecenie z Fabryka Papieru i Tektury Beskidy S.A. pt. ,,Przygotowanie próbki polimeru do dalszych badań", 08/030/U_18/0048

 • Współautor pracy NB 358/RIE-5/2017 pt. ,,Opracowanie materiałów do wniosku o finansowanie projektu dotyczącego innowacyjnego produktu do poprawaiania własności gleby lub sporządzania mieszanek paliwowych"  

 • Zlecenie z dnia  04.12.2017 dla Politechniki Śląskiej - Katedry Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów reprezentowanej przez Kierownika dr hab. inż. Krzysztofa Pikonia przez Prezesa Zarządu Beniamin Szczur Fabryka Papieru i Tektury ,,Beskidy” S.A. 34-100 Wadowice, ulica Chopina 1
  Badania wykonał i wyniki opracował: dr inż. Wojciech Hryb                 
  Symbol pracy na Politechnice Śląskiej: U-796/RIE-3/2017

 • Współautor opinii pt.,, Ocena wdrożenia technologii ArrowBioTM pod kątem oceny technologii, aspektów prawnych i zagrożenia dla środowiska” na zlecenieVACAT ENERGIA Sp. z o.o. Symbol pracy na Politechnice Śląskiej: NB–19/RIE – 3/2016

 • Współautor  opinii  uzupełniającej na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wejherowie. Symbol pracy na Politechnice Śląskiej O-4/RIE-3/2013

 • Współautor  opinii  na zlecenie Prokuratury Rejonowej w Wejherowie Symbol pracy na Politechnice Śląskiej O-4/RIE-3/2013

 • Patent Nr 223801 pt: ,,Sposób separacji i separator zwłaszcza odpadów" - SPRZEDANE PRZEZ POLITECHNIKĘ ŚLĄSKĄ 22 maja 2013 ROKU - wdrożony w dniu 31 października 2014 roku


 Ekspert Zewnętrzny ds. Weryfikacji technologii środowiskowych w programie UE ETV z ramienia Instytutu Ekologii Terenów U

publikacje

 1. Brągoszewska E., Biedroń I., Hryb W. ,,Microbiological air quality and drug resistance in airborne bacteria isolated from a waste sorting plant located in Poland - a case study”/ Microorganisms / 2020 vol. 8 iss. 2 s. 1-11 (art. no. 202), bibliogr. 75 poz. / 20 punktów
 2. Brągoszewska E., Biedroń I., Hryb W. ,,Air quality and potential health risk impacts of exposure to bacterial aerosol in a waste sorting plant located in the mountain region of Southern Poland, around which there are numerous rural areas” / Atmosphere/2019 vol. 10 iss. 7 s. 1-11 (art. no. 360), bibliogr. 51 poz. p-ISSN: 2073-4433 / 70 punktów
 3. Hryb W. ,,Zmiany w dotychczasowym funkcjonowaniu składowisk odpadów wynikające z wprowadzenia wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów" w ,,29 Konferencja Eksploatacja i rekultywacja składowisk odpadów", 5-7 marca 2019 r., Szklarska Poręba, s. 24-32, ISBN: 978-83-64816-65-9, Liczba arkuszy wydawniczych: 0,5; Poznań : ABRYS, 2019

 4. Hryb W. ,,Pozostałości z sortowania tworzyw sztucznych jako składnik paliw z odpadów" Przemysł Chemiczny 2019 t. 98 nr 1, s. 117-121, bibliogr. 16 poz. Impact Factor 0.399; Punktacja MNiSW 15.000 -  zachęcam do lektury i cytowania 

 5. Hryb W. ,,Właściwości paliwowe wybranych frakcji palnych pochodzących z pojazdów wycofanych z eksploatacji" Przemysł Chemiczny 2018 t. 97 nr 11, s. 1929-1933, bibliogr. 24 poz. Impact Factor 0.399; Punktacja MNiSW 15.000 -  zachęcam do lektury i cytowania 

 6. Hryb W., Matyasik P. ,,Mercury content in refuse-derived fuels"Arch. Environ. Prot. 2018 vol. 44 no. 4, s. 65-72, bibliogr. 20 poz., Impact Factor 1,120; Punktacja MNiSW 15.000 -  zachęcam do lektury i cytowania
   
 7. Hryb W. ,,Sortownie dedykowane selektywnej zbiórce - szanse i zagrożenia" w ,,Sortownie odpadów 2018" - Ogólnopolska konferencja, 19-20 czerwca 2018, Wrocław, s. 13-23, 2018
 8. Hryb W. ,,Wpływ zanieczyszczeń złomu na recykling" wyd. ABRYS Sp. z o.o. Energia i Recykling 2018 nr 3, s. 36-38
 9. Hryb W. ,,Wymogi recyklera złomu" wyd. ABRYS Sp. z o.o. Energia i Recykling 2018 nr 2, s. 35-36
 10. Hryb W. ,,Charakterystyka energetyczna odpadów komunalnych w aspekcie wytwarzania i wykorzystania paliw z odpadów" w ,,Sortownie odpadów 2017" - Ogólnopolska konferencja, 20-21 czerwca 2017, Elbląg, s. 33-52, 2017
 11. Hryb W. ,,Segregacja mechaniczna czy zbiórka "u źródła" wymagania dotyczące poziomów recyklingu a rola instalacji sortowania odpadów" w ,,Sortownie odpadów 2017" - Ogólnopolska konferencja, 20-21 czerwca 2017, Elbląg, s. 11-31, 2017
 12. Hryb W., Nadziakiewicz J. ,,Współspalanie paliw z odpadów w kotłach energetycznych.” Modernizacja kotłów rusztowych. Konkluzje BAT. Czyste technologie węglowe dla kotłów rusztowych. XIV Konferencja naukowo-techniczna 2017. International Conference on Boiler Technology, Poland, Szczyrk, October 25-27, 2017. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, Biuro Wystaw i Konferencji Tech-Expo Bielsko-Biała. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, s. 65-83, ISBN:978-83-64497-15-5, 2017

 13. Hryb W. ,,Wpływ wybranych właściwości tworzyw sztucznych na możliwości ich odzysku" Przemysł Chemiczny 2016 t. 95 nr 8, s. 1479-1481, bibliogr. 15 poz.. Impact Factor 0.367; Punktacja MNiSW 15.000 -  zachęcam do lektury i cytowania 
   
 14. Hryb W. ,,Ocena efektywności sortowania i przygotowania paliwa alternatywnego poprzez separatory." w ,, Sortownie odpadów 2016. Poziomy recyklingu a kierunki modernizacji" -Ogólnopolska konferencja, 21-23 czerwca 2016, Białystok-Kłajpeda, Litwa., s. 107-117, 2016
 15. Hryb W. ,,Sortownie w gospodarce o obiegu zamkniętym" wyd. ABRYS Sp. z o.o. Recykling 2016 nr 3, s. 16-19
 16. Hryb W. ,,Przeglądy eksploatacyjne w sortowni" wyd. ABRYS Sp. z o.o., Recykling 11-12(179-180) 2015, str 30-31
 17. Hryb W. ,,Efektywne sortownie odpadów" wyd. ABRYS Sp. z o.o., Recykling 10 (178) 2015, str 32-33
 18. Hryb W. ,,Modernizacja sortowni, jakie elementy warto dodać do istniejącej już instalacji, aby zwiększyć jej efektywność" Ogólnopolska konferencja pt. ,,Sortownie Odpadów 2015 efektywność zakładu" 9-10 września 2015 Busko Zdrój - Baćkowice, publikacja w materiałach konferencyjnych str. 9-35
  więcej na temat konferencji znajdziesz na stronie:
  http://sozosfera.pl/odpady/sortownie-odpadow-konieczna-zyczliwa-interpretacja-prawa
 19. Hryb W. ,,Sortownie odpadów ,,zmieniające" kod odpadu na pozostałość po mechanicznym przetwarzaniu odpadów a efektywność prowadzonego procesu, jak ukrócić proceder" Ogólnopolska konferencja pt. ,,Sortownie Odpadów 2015 efektywność zakładu" 9-10 września 2015 Busko Zdrój - Baćkowice, publikacja w materiałach konferencyjnych str. 77-98
  więcej na temat konferencji znajdziesz na stronie:
  http://sozosfera.pl/odpady/sortownie-odpadow-konieczna-zyczliwa-interpretacja-prawa
   
 20. Hryb W. ,,Ocena skuteczności działania sortowni na podstawie bilansu odpadów komunalnych" Ochrona Środowiska 2015, vol. 37, nr 2, str 43-50, bibliogr. 26 poz.. Impact Factor 0,425. Punktacja MNiSW 15.000
  Zachęcam do lektury i cytowania:  
  http://www.os.not.pl/docs/czasopismo/2015/2-2015/Hryb_2-2015.pdf
   
 21. Hryb W., Kalsik M., Alwaeli M. ,,Badania właściwości fizykochemiecznych i nawozowych wybranych grup odpadów komunalnych oraz kompostu w celu ich wykorzystywania jako podłoże dla terenów pustynnych" ISSN 1733-4381, vol. 17, issue 1 (2015), p. 149-158
 22. Hryb W. ,,Recykling odpadów komunalnych w Polsce - stan obecny i perspektywy rozwoju" wyd. Helion ,,Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska" ISSN 1733-4381, vol. 17, issue 1 (2015), p. 9-16; referat wygłoszony na konferencji ,,Paliwa z odpadów 2014. IX Międzynarodowa konferencja", Szklarska Poręba, 19-21 listopada 2014 = Fuel from waste 2014,
   
 23. Hryb W. ,,Sorting Tests of Unsorted Municipal Solid Waste from Germany for a Selected Opto-Pneumatic Sorting Machine"Polish Journal of Environmental Studies Vol. 24, No. 1 (2015), s. 99-105, bibliogr.15 poz.. Impact Factor 0,790. Punktacja MNiSW 15.000 (DOI: 10.15244/pjoes/26387)    Artykuł dostępny jest na stronie - zachęcam do lektury i cytowania: 
  http://www.pjoes.com/pdf/24.1/Pol.J.Environ.Stud.Vol.24.No.1.99-105.pdf
   
 24. Hryb W. ,,Strzępienie samochodów" wyd. ABRYS Sp. z o.o., Recykling 2 (170) 2015, str 26-28
 25. Hryb W., Kalsik M., Alwaeli M. ,,Możliwości wykorzystania wybranych frakcji biodegradowalnych pochodzących z odpadów komunalnych." w: ,,Paliwa z odpadów 2014. IX Międzynarodowa konferencja", Szklarska Poręba, 19-21 listopada 2014 = Fuel from waste 2014. 9th International conference. [Gliwice] : [Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów], 2014, s. 55
 26. Hryb W. ,,Kable - wartościowy strumień metali" wyd. ABRYS Sp. z o.o., Recykling 12 (168) 2014, str 23-24
 27. Hryb W. ,,„Branża Eko w województwie śląskim – zalety, szanse, możliwości” publikacja z Konferencji pod nazwą: ”Współpraca nauki i biznesu kluczowym elementem budowy konkurencyjnej gospodarki regionu” podsumowującej projekt „EKO-STAŻ”, która odbyła się w dniu 4 lipca 2014 r w Katowicach (RIG), str 25-39.
 28. Hryb W., Czachor A. ,,Innowacyjny sorter odpadów opakowaniowych" wyd. ABRYS Sp. z o.o., Recykling 6 (162) 2014, Poznań, str. 36-37
 29. Hryb W. ,,Pomiar wilgotności w gospodarce odpadami" wyd. ABRYS Sp. z o.o., Recykling 5 (161) 2014, Poznań, str. 35-37
 30. Hryb W. ,,Wagi w gospodarce odpadami komunalnymi" wyd. ABRYS Sp. z o.o., Recykling 4 (160) 2014, Poznań, str. 32-33
 31. Hryb W. ,,Separatory metali żelaznych i nieżelaznych” wyd. ABRYS Sp. z o.o., Recykling 7-8(151-152) 2013, Poznań, str. 32-33
 32. Hryb W. | Sortery optopneumatyczne| wyd. ABRYS Sp. z o.o., Recykling 5(149) 2013, Poznań, str.21-23
 33. Hryb W., Biegańska J. ,,Wytwarzanie paliw z odpadów dla cementowni" wyd. Abrys Sp. z o.o., Przegląd Komunalny - dodatek specjalny nr 2/2013, str 32-34
 34. Hryb W. ,, Modernizacja zakładów zagospodarowania odpadów na przykładzie instalacji w Gorzowie Wielkopolskim" wyd. Helion ,,Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska" ISSN 1733-4381 Vol. 15, Num. 1 (2013) str 47-56
 35. Hryb W. | Stacje przeładunkowe | wyd. ABRYS Sp. z o.o., Recykling 12(144) 2012, Poznań, str. 24-25

 36. Hryb W.| Properties of the Residues of Mechanical Treatment of Wastes in a Sorting Plant in the Light of Binding Legal Regulations" Polish Journal of Environmental Studies Vol. 21, No 5A (2012) strony 117-123. Impact Factor 0,462. Punktacja MNiSW 15.000  - zachęcam do lektury i cytowania

 37. Hryb W., Biegańska J. | Aspekty techniczno-technologiczne związane z wytwarzaniem paliw z odpadów dla cementowni| wyd. Abrys – II Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa ,,Paliwa z odpadów rynek odpadów jako rynek energii" 30 maja - 1 czerwca 2012 r., Chorzów, str. 40-53
 38. Hryb W. | Rozdrabnianie | wyd. ABRYS Sp. z o.o., Recykling 5(137) 2012, Poznań, str.21-23
 39. Hryb W., Czachor A. | Innowacyjny model sortowania odpadów | wyd. Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, ,,Biuletyn Politechniki Śląskiej”; Nr 5 (231); Gliwice maj 2012, str. 30-31
 40. Hryb W. ,,Wykorzystanie wybranych biodegradowalnych frakcji z odpadów komunalnych do rekultywacji terenów zdegradowanych" wyd. Helion ,,Archiwum Gospoadarki Odpadami i Ochrony Środowiska" ISSN 1733-4381 VOL.13, Num 4 (2011) str 19-28
 41. Rozdział w książce pt. ,,Clean City" ,,Czyste Miasto” - dotyczący recyklingu odpadów str. 112-122 wydanie dwujęzyczne - w języku angielskim i polskim, publikacja powstała pod patronatem: Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania Miast, Krajowej Izby Gospodarki Odpadami, Polskiej Izby Gospodarki Odpadami, wyd. Quixi Media Sp. z o.o. 85-061 Bydgoszcz 2011
 42. Hryb W. ,,Sortownie odpadów w Polsce - stan obecny i kierunki rozwoju" recenzowany artykuł w kwartalniku naukowo-technicznym ,,Ochrona powietrza i problemy odpadów"ROK XLV - 2011 NR 4 (258)
 43. Hryb W. ,,Odpady jako cenny surowiec energetyczny" I Problemowa Konferencja Komunalna - Gospodarka Odpadami w Gminie; str. 39-48; Stalowa Wola czerwiec 2011
 44. Hryb W. ,,Sortownie odpadów w Polsce" Recykling 6/2011 (126); wyd. Abrys Sp. z o.o., Poznań, str. 18-19
 45. Hryb W. | Przerzucarki (aeratory) do kompostu | wyd. ABRYS Sp. z o.o., Recykling 3 (123) 2011, Poznań, str.12-13
 46. Hryb W. | Prasy i belownice | wyd. ABRYS Sp. z o.o., Recykling 10 (118) 2010, Poznań, str.19-21
 47. Hryb W., Wandrasz J.W. | Wykorzystanie potencjału energetycznego odpadów zastarzałych w oparciu o proces rekultywacji czynnej składowisk | wyd. PZITS Oddział Wielkopolski – Konferencja ,,Rekultywacja i Rewitalizacja Terenów Zdegradowanych” Puck 2010 (recenzowana książka, wydana w formie monografii), Poznań 2010, str. 103-113
 48. Hryb W. | Sortownie Odpadów | wyd. ABRYS Sp. z o.o., Recykling 3 (111) 2010, Poznań, str.17-21
 49. Hryb W., Wandrasz J.W. | Zakłady Zagospodarowania Odpadów| wyd. Media Druk, Tworzywa Sztuczne i Chemia nr 2/2010, Racibórz 2010, str. 8-12
 50. Hryb W. ,,Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych", wyd. Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej - ,,Biuletyn Politechniki Śląskiej"; Nr 6-7 (208-209), Gliwice 2010, str. 28-29
 51. Hryb W. | Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych| Wyd. KTiUZO ,,Paliwa z odpadów 2009“, Gliwice 2009, str. 381-393
 52. Hryb W., Wandrasz J.W. | Kierunki rozwoju nowoczesnych instalacji w systemie zakładów zagospodarowania odpadów | wyd. Helion ,,Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska’’ ISSN 1733-4381 VOL. 11 nr 2 (2009)
 53. Hryb W., Wandrasz J.W. | Innowacyjne rozwiązania w gospodarce odpadami | wyd. Zakład Graficzny Politechniki Śląskiej, ,,Biuletyn Politechniki Śląskiej”; Nr 6-7 (196-197); Gliwice 2009, str. 32-34
 54. Hryb W. | Zróżnicowanie asortymentu produktów z zakładów zagospodarowania odpadów sposobem na kryzys gospodarczy | wyd. PZITS, Poznań 2009, Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami; VIII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, str. 219-227
 55. Hryb W., Wandrasz J.W. | Badanie wpływu charakterystyki odpadów na efektywność pracy młyna nożowego | wyd. Helion ,,Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska’’ ISSN 1733-4381 VOL. 11 nr 1 (2009)
 56. Hryb W. | Polietylen odpadowy – problematyczny odpad czy cenny surowiec energetyczny | wyd. Helion ,,Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska’’ ISSN 1733-4381 VOL.10/2008
 57. Hryb W., Wandrasz J.W. | Procesy przetwarzania odpadów jako źródło surowców i energii | Metody zagospodarowania, utylizacji i przekształcania odpadów na surowce chemiczne i energetyczne, Wyd. Fundacja Edukacji Ekologicznej i Zrównoważonego Rozwoju Zielonych RP, str. 49-57, Łódź | 2007
 58. Hryb W., Wandrasz J.W. | Technologia wytwarzania i właściwości paliwa formowanego na przykładzie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Turku (Finlandia) | Paliwa z odpadów, tom VI, wyd. Helion, Gliwice | 2007
 59. Hryb W., Wandrasz J.W. | Symulacja rozdziału poszczególnych frakcji odpadów w różnych typoszeregach urządzeń oraz ocena skuteczności procesów | Wydawnictwo SGGW ,,Problemy Recyklingu" V Międzynarodowa Konferencja Naukowo -Techniczna; Warszawa; str. 415÷422 | 2007
 60. Hryb W., Wandrasz J.W. | Technologie segregacji i produkty nowoczesnych zakładów zagospodarowania odpadów | Zbornik prednasok z medzinarodnej konferencie ODPADY 2006 (9.-10. november 2006, Spisska Nova Ves) str. 93 - 102 | 2006
 61. Hryb W., Wandrasz J.W. | Problemy segregacji odpadów w powiązaniu z potencjalnym wykorzystaniem uzyskanych produktów. | Stan obecny i perspektywy rozwoju zrównoważonego w Europie środkowej i wschodniej, III międzynarodowa konferencja naukowa, Białystok | 2005
 62. Hryb W., Wandrasz J.W. | Aspekty ekonomiczne związane z funkcjonowaniem zakładów zagospodarowania odpadów | Paliwa z Odpadów tom V, Wyd. Helion, str.301-304 Gliwice | 2005
 63. Hryb W., Wandrasz J.W., Gaska K. | Nowoczesne zintegrowane zakłady zagospodarowania odpadów dla małych aglomeracji miejskich | Termiczne Unieszkodliwianie Odpadów w Rejonach Przyrodniczo Cennych VIII Konferencja Naukowo-Techniczna, praca zbiorowa pod red. prof. Janusza W. Wandrasz, Wyd. PZiTS Oddział Wielkopolski, str. 155 - 165 Poznań | 2004
 64. Hryb W., Wandrasz J.W., Trela A. | Analiza optymalizacyjna procesów sortowania odpadów | Techniczne, ekonomiczne i organizacyjne aspekty gospodarki odpadami, Wyd. PZiTS Oddział Wielkopolski, str.381-389, Poznań | 2003
 65. Hryb W., Wandrasz J.W. | Kryteria doboru urządzeń pracujących na instalacjach sortowania odpadów | Paliwa z Odpadów tom IV, Wyd. Helion, str.121-124 Gliwice | 2003
 66. Hryb W., Wandrasz J.W. | Rola i znaczenie instalacji sortowania w systemie gospodarki odpadami | Czasopismo - ,,Czystsza Produkcja" numer 6, str.18-23 | 2003

Patenty, zgłoszenia patentowe - INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA W GOSPODARCE ODPADAMI

 • Zgłoszenie patentowe z dnia 2014-01-27, numer zgłoszenia P.406943 pt: ,,Sposób oceny efektywności sortowania odpadów"

 

 

 • Patent Nr 223801 pt: ,,Sposób separacji i separator zwłaszcza odpadów" - SPRZEDANE PRZEZ POLITECHNIKĘ ŚLĄSKĄ 22 maja 2013 ROKU - wdrożony w dniu 31 października 2014 roku więcej informacji:

   

   http://edukacja.dziennik.pl/eureka-dgp/wynalazki/artykuly/447622,sposob-separacji-i-         separator-zwlaszcza-odpadow.html

 

 • Zgłoszenie patentowe z dnia 2011-22-04, numer zgłoszenia P.394653 pt:,, Sposób wykorzystania odpadów do rekultywacji terenów zdegradowanych i ruderalnych"


 • Patent Nr 213509 (Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej) na wynalazek pt. ,,Sposób biologicznej rekultywacji podłoży pustynnych, piaszczystych i pylistych"


 • Patent Nr 201657 (Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej) – pt. ,,Sposób zagospodarowania odpadów”

Granty, prace badawcze

 • Projakościowy Grant Rektorski  II stopnia o symbolu  08/030/RGJ18/0043 
  Okres realizacji: 1.01.2018 – 30.09.2019,
 • Grantu Dziekański BK-285/RIE-3/2016 pt. ,,Wpływ wybranych właściwości badanych odpadów na możliwości ich odzysku ze szczególnym uwzględnieniem paliw alternatywnych” Okres realizacji: 10.06.2016 - 31.12.2017,
 • BKM – 532/RIE-3/2013 Bilansowanie zakładów zagospodarowania odpadów podstawą oceny ich efektywności (kierownik pracy i jedyny wykonawca)
 • BK-298/RIE-3/2011  Badanie efektywności pracy wybranych  urządzeń sortowni odpadów. (kierownik pracy i jedyny wykonawca)                      
 • BK-272/RIE-3/2010  Badania właściwości odpadów w celu oceny przydatności do wykorzystania, unieszkodliwiania lub składowania.                     
 • BW-438/RIE-3/2010        Zastosowanie odpadów do wyrobów ekologicznych               
 • BW-435/RIE-3/2009        Rozwój technologii utylizacji materiałów odpadowych i zagospodarowania surowców pochodzących z recyklingu
 • W latach 2005-2007 realizowany grant promotorski pt. ,, Opracowanie charakterystyk typoszeregów urządzeń stosowanych w gospodarce odpadami, stworzenie modelu optymalizacji doboru urządzeń w określony system ich wykorzystania” (numer projektu badawczego 3T09D 073 29).

Praktyka na instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (sortownie, zakłady wytwarzające paliwa z odpadów, kompostownie, itp.)
W kraju: zakłady w Knurowie, Rybniku, Zabrzu, Bielsku Białej, Gorzowie Wielkopolskim, Pruszkowie, Sobuczynie.
 

Za granicą:

 • instalacjach zagospodarowania odpadów w Niemczech na zaproszenie Ost West Akademii w Gladbeck,
 • zakład zagospodarowania odpadów w Turku (Finlandia) na zaproszenie BMH Enviro, zakład w Kaiserslautern w Niemczech
 • Centrum badań i testów procesów sortowania: Badania przeprowadzone w dniu 10 listopada 2011 w Centrum Badań i Testów zlokalizowanym w siedzibie TITECH GmbH w Mülheim-K?rlich w Niemczech

Nagrody, wyróżnienia

 • Nominowany wraz z mgr inż. Arturem Czachorem do nagrody zespołowej z okazji Dnia Ziemi zwanej ,,Zielonymi czekami" w kategorii: innowacje i technologie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach 02.04.2014.
 • Zespołowa Nagroda Rektora stopnia III za osiągnięcia organizacyjne, Gliwice 14.10.2011 roku
 • Laureat nagrody na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym. Praca dyplomowa pt. ,,Analiza składu morfologicznego i właściwości procesu sortowania odpadów” została zakwalifikowana do finału w ogólnopolskim konkursie o dyplom i nagrodę prezesa SIMP 29.05.2003 roku.

Sukcesy moich dyplomantów

 • Studentka Politechniki Śląskiej laureatką konkursu Stena Circular Economy Award - Studentka Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki – Karolina Ceglarzotrzymała główną nagrodę w I edycji konkursu Stena Circular Economy Award – Lider Gospodarki Obiegu Zamkniętego. Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 22 marca 2018 w Warszawie. 

Więcej informacji: 

  https://www.polsl.pl/Lists/AktualnosciUczelniane/PokazWiadomosc.aspx?     WebPartTitle=ListaWiadomosci&Page=1&WebPartTitle2=Wiadomosc&Filter1Field2=Identyfikator&Filter1Value2=2199  

  http://ise.polsl.pl/aktualnosci.html?p=6 

  https://www.stenarecycling.pl/top-menu/aktualnosci/stena-circular-economy-award


 • Praca dyplomowa pt. ,,Stanowisko do sortowania automatycznego odpadów" zrealizowana przez inż. Artura Czachora I miejsce w konkursie na najlepszą prace dyplomową magisterską studentów/absolwentów Politechniki Śląskiej w kategorii prac magisterskich oraz wyróżnienie w 2012 roku w III edycji Konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)więcej informacji:    http://www.pi.gov.pl/PPP/chapter_95790.asp 
 • Praca dyplomowa pt. ,,Rola dualnego systemu zbiórki odpadów w nowoczesnym systemie gospodarowania odpadami" zrealizowana przez Roberta Kiszka (obroniona w czerwcu 2011 roku) - w ramach pracy został zaprojektowany innowacyjny pojemnik do dualnej (dwupojemnikowej) zbiórki odpadów komunalnych, zostal zgłoszony wzór użytkowy, a projekt pojemnika brał udział w konkursie organizowanym na Politechnice Świętokrzyskiej i przez UM Gdańska wiecej informacji:      http://www.wynalazca.tu.kielce.pl/bdsw/szczegoly.php?scbpos=0%2C3900&tid=31       

    
Referencje

 referencje wielowieś jpg.jpg

referencje hryb 2018.jpg

referencje - szkolenie dla ministerstwa środowiska w jpg.jpg  


referencje hryb.jpg

Inne (m.in. wygłaszane referaty na konferencjach - niepublikowane)
Wygłaszanie referatu pt. ,,Wytwarzanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Niemczech i na Słowacji" w dniu 18.11.2014 w Zakopanem w trakcie organizowanej przez Śląski Klaster Godpodarki Odpadami i Zrzeszenie Ekspertów Ekologii Konferencji Międzynarodowej  o tytule: Europejskie modele funkconowania systemów gospodarki odpadami - dobre praktyki wspólpracy w aspekcie funkcjonowania klastrów.
panel dyskusyjny konferencji 1.jpg
Rys. Panel dyskusyjny międzynarodowej konferencji ,,Europejskie modele funkconowania systemów gospodarki odpadami - dobre praktyki wspólpracy w aspekcie funkcjonowania klastrów".

Wygłoszenie referatu pt. „Branża Eko w województwie śląskim – zalety, szanse, możliwości” na  Konferencji pod nazwą: ”Współpraca nauki i biznesu kluczowym elementem budowy konkurencyjnej gospodarki regionu” podsumowującej projekt „EKO-STAŻ”, która odbyła się w dniu 4 lipca 2014 r w Katowicach (RIG).

ekostaż wystąpienie.jpg

Rys. Wygłoszenie referatu pt. „Branża Eko w województwie śląskim – zalety, szanse, możliwości” na  Konferencji pod nazwą: ”Współpraca nauki i biznesu kluczowym elementem budowy konkurencyjnej gospodarki regionu”

 

 

Hryb W., Nadziakiewicz J. ,,Współspalanie paliw z odpadów w kotłach energetycznych.” Modernizacja kotłów rusztowych. Konkluzje BAT. Czyste technologie węglowe dla kotłów rusztowych. XIV Konferencja naukowo-techniczna 2017. International Conference on Boiler Technology, Poland, Szczyrk, October 25-27, 2017. Politechnika Śląska. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych. Zakład Kotłów i Wytwornic Pary, Biuro Wystaw i Konferencji Tech-Expo Bielsko-Biała. Gliwice : Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, s. 65-83, ISBN:978-83-64497-15-5, 2017.