Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

dr inż. Michał Kozioł

Michał Kozioł
stanowisko:
adiunkt
numer pokoju:
240
telefon:
+48-32-237-11-23
email:

przebieg pracy naukowej i zawodowej:
2009 – nadal Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, z-ca kierownika Katedry

2003-2009 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, adiunkt

1996-2003 Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, asystent


mgr inż. - Politechnika Śląska, Wydział Mechaniczny Energetyczny, dyplom magistra inżyniera ze specjalnością Maszyny i Urządzenia Przemysłu Chemicznego i Spożywczego, 1996
licencjat - Akademia Ekonomiczna w Katowicach,  Wydział Ekonomii, kierunek Finanse i bankowość, 1998
dr inż. - Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, tytuł naukowy: doktor inżynier, specjalność Inżynieria Środowiska, 2002

zainteresowania naukowe

 • gospodarka odpadami,
 • metody termiczne utylizacji odpadów,
 • metody zagospodarowania osadów,
 • procesy spalania i współspalania,
 • paliwa odnawialne,
 • pomiary emisji i imisji,
 • ochrona atmosfery,
 • klimatyzacja i wentylacja,
 • metody pierwotne ograniczenia emisji,
 • konstrukcje kotłowe i piecowe,
 • metody ograniczania energochłonności procesów przemysłowych,
 • analiza finansowa przedsięwzięć rozwojowych,
 • planowanie badań

dodatkowe informacje
Autor i współautor ponad 40 ekspertyz dla przemysłu

Wykonawca ok. 30 prac badawczo-naukowych (w tym międzynarodowych: Tempus, Eureka)

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji „Paliwa z odpadów” (5 edycji konferencji)

dorobek dydaktyczny:
Opiekun ok. 50 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich

Wykłady, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne i projektowe z kilkudziesięciu przedmiotów prowadzone m.in.:
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach
Studia Podyplomowe „Gospodarka odpadami”, Politechnika Śląska
Studia Podyplomowe „Audyt energetyczny w budownictwie i sporządzanie charakterystyki energetycznej budynków”, Politechnika Śląska.
Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji w Bytomiu
Wykłady zamawiane przez podmioty gospodarcze (kilkanaście podmiotów).

Przykładowe przedmioty:
Gospodarka odpadami
Procesy termiczne utylizacji odpadów
Niskoemisyjne techniki spalania odpadów
Wymiana ciepła
Procesy cieplne
Inżynieria finansowa
Planowanie badań
Monitoring środowiska
Pomiary i monitoring środowiska
Metody pomiarowe w ochronie środowiska
Zarządzanie Środowiskiem
Ochrona powietrza
Ocena systemu wentylacji i klimatyzacji z uwzględnieniem wymagań ochrony przeciwpożarowej i akustycznej,

Opiekun 3 studenckich obozów naukowych

publikacje

 1. Wandrasz J., Kozioł M.: Analiza energetyczna instalacji przerobu odpadów komunalnych typu ORFA. Materiały Seminarium z okazji 30-lecia studenckiego koła naukowego energetyków, Warszawa, XII 1996.
 2. Wandrasz J.W., Kozioł M.: Wskaźniki energetyczne procesu segregacji odpadów komunalnych. Materiały  XIX Międzynarodowej Konferencji Studentów i Młodych Pracowników Nauki, Zielona Góra 1997.
 3. Wandrasz J.W., Kozioł M.: Energetistic and ecological aspects of  INBRE-fuel production and     utilisation. 15-th Internationam Symposium on Combustion Processes, Zakopane, Sep. 1997.
 4. Kozioł M., Wandrasz J.W.: Aspekty energetyczne i ekologiczne  wytwarzania i wykorzystania paliwa INBRE. Międzynarodowa Konferencja Paliwa z Odpadów ’97 Ustroń, 15 - 17 października 1997
 5. Kozioł M., J. Nadziakiewicz, J. W. Wandrasz: Spalanie paliw z odpadów w procesie produkcji cementu. Wykorzystanie odpadów przemysłowych i komunalnych w procesie produkcji cementu, Opole-Jarnołtówek 15-16 październik 1998.
 6. J. W. Wandrasz, J. Nadziakiewicz, Kozioł M.: Wykorzystanie pieców cementowych do spalania odpadów. V Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Termiczna Utylizacja Odpadów, Poznań 1998.
 7. J.W. Wandrasz, J. Nadziakiewicz, M. Janusz, M. Kozioł, W. Ścierski, A. Wandrasz, R. Seredyn, C. Jędrzejewski, K. Waleczek: Doświadczenia wynikające z rozruchu pierwszej polskiej instalacji spalania osadów z oczyszczalni ścieków Gdynia-DĘBOGÓRZE. V Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Termiczna Utylizacja Odpadów, Poznań 1998.
 8. K. Gaska, M. Kozioł, A. Wandrasz: Bilans energii instalacji spalania odpadów poszpitalnych. V Jubileuszowa Konferencja Naukowo-Techniczna Termiczna Utylizacja Odpadów, Poznań 1998.
 9. J.W. Wandrasz,  K. Gaska, M. Kozioł, A. Wandrasz: Doświadczenia wynikające z eksploatacji spalarni odpadów poszpitalnych. Paliwa z odpadów, tom. II. Gliwice 1999.
 10. J.W. Wandrasz, J. Nadziakiewicz,. M. Janusz, M. Kozioł i inni: Parametry pracy pierwszej polskiej instalacji spalania osadów z oczyszczalni ścieków Gdynia-DĘBOGÓRZE. Paliwa z odpadów, tom. II. Gliwice 1999.
 11. J. Nadziakiewicz,, M. Kozioł: Osady z oczyszczalni ścieków - właściwości oraz sposoby termicznego zagospodarowania. Paliwa z odpadów, tom. II. Gliwice 1999.
 12. J.W. Wandrasz, M. Kozioł, M. Landrat i inni: Możliwości współspalania osadów z oczyszczalni ścieków z węglem w kotłach rusztowych. Gospodarka Paliwami i Energią, nr 8/2000, str.10-15.
 13. M. Kozioł, J. Nadziakiewicz: Możliwości współspalania osadów ściekowych z węglem w kotłach rusztowych. VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna: Termiczna utylizacja odpadów – Nowe procesy termicznej utylizacji odpadów. Świnoujście-Kopenhaga, październik 2000.
 14. Nadziakiewicz J., Kozioł M.: Efekty ekologiczne współspalania węgla i odpadów stałych w kotłach rusztowych. VIII Wiosenne Spotkanie Ciepłowników, Szczyrk, 25-27 kwiecień 2001 (str.47-55).
 15. Kozioł M., Nadziakiewicz J.: Wpływ zmienności właściwości osadów ściekowych na możliwości ich współspalania z węglem. III Międzynarodowa Konferencja Paliwa z odpadów 2001, Wisła 17-19 października 2001.
 16. Nadziakiewicz J., Kozioł M.: Krajowe doświadczenia we współspalaniu osadów ściekowych z węglem. Wyższa Szkoła Ekonomii i Administracji, Bytom, 2001.
 17. Wandrasz J.W., Nadziakiewicz J., Janusz M., Kozioł M., Ścierski W., Wandrasz J.W.: Polskie technologie spalania osadów. Branżowy Magazyn Przemysłowy – Ochrona Środowiska, Nr 2 (174), 2001r., str.5-9.
 18. Nadziakiewicz J., Kozioł M.: Co-Combustion of Sludge with Coal as a Possible Methods of Its Utilisation in Poland. Międzynarodowa Konferencja “Energex 2002”, Kraków 19-24.05.2002r.
 19. Nadziakiewicz J., Kozioł M.: Efekty współspalania osadów z oczyszczalni ścieków w paleniskach kotłów rusztowych. Wisła, październik 2002.
 20. Nadziakiewicz J., Kozioł M.: Co-Combustion of Sludge with Coal as a Possible Methods of Its Utilisation in Poland. Elsevier, Applied Energy 75, 2003r., str.239-248.
 21. Nadziakiewicz J., Ścierski W., Kozioł M. Czekalski R.: Wpływ dodatku osadu ściekowego do węgla energetycznego na pracę i emisję wodnego kotła rusztowego. Materiały IV Międzynarodowej Konferencji „Paliwa z odpadów’03”, Helion, 2003r.
 22. Kozioł M., Nadziakiewicz J.: Analiza doboru liczby stref podawania powietrza w paleniskach kotłów rusztowych.
 23. Wandrasz J.W., Kozioł M., Ścierski M, Wandrasz A.J., Landrat M., Gaska K.: Możliwości współspalania paliw w paleniskach kotłów rusztowych. Materiały Konferencji: „Współspalanie biomasy i paliw wtórnych w kotłach energetycznych”, Zakopane, 12-14 maj 2004r.
 24. Nadziakiewicz J., Czekalski R., Kozioł M., Ścierski W.: „Ecological effect of co-combustion process of sludge with coal in boilers with mechanical stoker”, 10th International Energy Forum ENERGEX 2004, 3-6 maja 2004, Lizbona, str.159-163.
 25. Nadziakiewicz J., Ścierski W., Kozioł M., Czekalski R.: „Investigations of WRM-5 boiler operation firing with mixture of coal and sludge”, Druga międzynarodowa konferencja “Spalanie, zgazowanie i piroliza biomasy i odpadów” CONBIOT 2004, 25-27 May 2004, Kraków.
 26. Ścierski W., Kozioł M., Nadziakiewicz J.: "Investigation of the ignition process of the waste water sludge", Wyd. Pol. Szcz., Szczecin 2004, s. 137-144.
 27. Kozioł M., Nadziakiewicz J., Czekalski R.: Emission of SO2 and NO in Co-combustion Process of Coal with Sludge in Boilers with Mechanical Stokers.
 28. M. Kozioł, J. Nadziakiewicz: Emission of harmful substances from the coal and waste water sludge co-combustion process in the grate fired boilers. archivum combustionis, vol.25, 2005 p.17-32.
 29. Kozioł M.: Możliwości współspalania tłuszczy odpadowych w paleniskach kotłów rusztowych. Praca zbiorowa „Paliwa z odpadów V” Wydawnictwo Helion S.A., 2005.
 30. Kozioł M.: Możliwości spalania i współspalania składowanych osadów ściekowych. VII Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami „Efektywne zarządzanie gospodarką odpadami”. Kalisz-Poznań, 2007.
 31. Kozioł M.:  Wpływ czasu składowania osadów ściekowych na ich właściwości paliwowe. Termiczne unieszkodliwianie odpadów. Restrukturyzacja procesów termicznych. FUTURA, Poznań, 2007.
 32. Wandrasz J.W.,Gaska K., Kozioł M., Landrat M., Ścierski W., Wandrasz A.J.: Coburning of formed fuel with hard coal in the stoker-fired boiler furnace,WSEAS International Conference on Waste Management, Water Pollution, Air Pollution, Indoor Climate (WWAI'2007) s. 248-252; ISSN: 1790-5095, ISBN: 978-960-6766-10-7.
 33. Kozioł M., Ścierski W., Wandrasz J.W., Landrat M.: Współspalanie wilgotnego paliwa formowanego z węglem kamiennym w kotle rusztowym. Przegląd komunalny – Zeszyty komunalne, 9/2007.
 34. Kozioł M.: Wpływ udziału tłuszczy odpadowych i gliceryny w spalanych mieszankach paliwowych na wielkość powstających emisji wybranych substancji gazowych. V Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z odapadów’07”, Krynica Górska, październik 2007, Helion 2007.
 35. Płatkowska A., Kozioł M..: Wpływ długotrwałego składowania osadów ściekowych na ich właściwości paliwowe. V Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z odapadów’07”, Krynica Górska, październik 2007, Helion 2007.
 36. Mirczewska E., Kozioł M.: Wpływ udziału tłuszczy odpadowych i gliceryny w spalanych mieszankach paliwowych na sprawność energetyczną kotła rusztowego. V Międzynarodowa Konferencja „Paliwa z odapadów’07”, Krynica Górska, październik 2007, Helion 2007.
 37. Topolnicka T., Ściążko M., Pikoń K., Ścierski W., Kozioł M., Nadziakiewicz J.: Bio-char-rep seed methyl ester mixtures B-(RME)M as a boiler fuels, The 2nd International Conference CESEP’07 – Carbon for Energy Storage and Environment Protection, 2-6 September 2007, Kraków Poland – conference proceedings –2007 ISBN 978-83-89541-95-6
 38. Kozioł M., Bałabuch B.: Wpływ czasu składowania osadów ściekowych na wybrane ich parametry paliwowe. Praca zbiorowa pod redakcją Marcinkowskiego T. Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. VIII-th Waste Forum.Poznań, Polska 2009r, str.721-729. ISBN 978-83-89086-72-X.
 39. Kozioł M.: Wpływ udziału lanoliny w mieszance paliwowej na wielkość powstającej emisji. Praca zbiorowa pod redakcją Marcinkowskiego T. Kompleksowe zarządzanie gospodarką odpadami. VIII-th Waste Forum. Poznań, Polska 2009r, str.731-740. ISBN 978-83-89086-72-X
 40. Wzorek M., Kozioł M., Ścierski W.: Studies into combustion of granulated fuel produced on the basis of sewage sludge and coal slime. “Energy Efficiency and Control of Air Polutants from Utilization of Fosil Fuels" Woclaw 2009.