Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

Gospodarka Odpadami

Rekrutacja na studia rusza już w czerwcu 2021!


Serdecznie zapraszamy!

Informacje ogólne

Organizatorem studiów podyplomowych Gospodarka odpadami jest Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Zajęcia prowadzone są w większości przez wykładowców Politechniki Śląskiej oraz specjalistów z innych ośrodków naukowych np. AGH... Ponadto wybrane zajęcia są realizowane przez praktyków m.in. przedstawicieli administracji oraz sektora przedsiębiorstw.
Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia uczelni wyższej, niezależnie od profilu (do osób posiadających m.in. tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera).
Zwieńczeniem studiów podyplomowych jest uzyskanie Świadectwa ukończenia studiów wydanego przez  Politechnikę Śląską.                    
Studia podyplomowe Gospodarka odpadami prowadzone są w Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów od 1997 roku. Do chwili obecnej odbyło się 18 edycji studiów, które wykształciły ponad 450 absolwentów. Każda zakończona edycja Studiów Podyplomowych stanowi dla nas, Organizatorów, element doskonalenia Programu Studiów, aby przyszli absolwenci otrzymywali wiedzę najnowszą, zgodną z potrzebami krajowego i zagranicznego rynku odpadów.  Nasi absolwenci znajdują zatrudnienie, bądź je kontynuują m. in. w przedsiębiorstwach branż związanych z gospodarką odpadami, a także ochroną środowiska, w administracji państwowej i samorządowej, zakładach zagospodarowania odpadów, firmach prywatnych itp. 

Kierownik Studiów: dr hab. inż. Tomasz Jaworski prof. PŚ

Sekretariat Studiów: dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak

Cel studiów

Celem studiów podyplomowych Gospodarka odpadami jest przekazanie słuchaczom wiedzy teoretycznej a także praktycznej, koniecznej do wykonywania zadań specjalisty w zakresie gospodarki odpadami wrażliwego na zagadnienia ochrony środowiska. W ramach studiów, słuchacze oprócz szczegółowej wiedzy technicznej otrzymają szereg informacji natury prawnej i ekonomicznej. Słuchacze zapoznają się również z praktycznymi aspektami gospodarki odpadami występującymi zarówno w sektorze dużych jak i małych przedsiębiorstw oraz administracji różnych szczebli. 

Program studiów

 • zagadnienia prawne gospodarki odpadami; 
 • zarządzanie gospodarką odpadami w jednostkach samorządu terytorialnego – Gmina/Województwo/Kraj.
 • sprawozdawczość środowiskowa podmiotów;
 • właściwości i źródła wytwarzania odpadów komunalnych, niebezpiecznych i przemysłowych;
 • minimalizacja i recykling odpadów, gospodarka obiegu zamkniętego (circular economy);
 • technologia i urządzenia zagospodarowania odpadów (w tym m.in.: mechaniczno-biologiczne, termiczne, składowanie);
 • monitoring gospodarki odpadami;
 • tworzenie i funkcjonowanie systemów gospodarki odpadami oraz zarządzanie nimi;
 •  budowa Sytemu Zarządzania Środowiskiem w przedsiębiorstwie,
 •  metody oceny uciążliwości ekologicznej (LCA, LCIA, CML 2001);
 • organizacja gospodarki odpadami: w gminach, przedsiębiorstwach, służbie zdrowia;

Program studiów realizowany jest w ramach 8 modułów tematycznych.

Większość zajęć objętych programem ma formę wykładów, pozostałe realizowane są w formie laboratoriów, ćwiczeń i seminariów. Dodatkowo słuchaczom oferuje się wyjazdy studyjne na wybrane obiekty typu Zakład Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych (ZKZOK), Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), spalarnia odpadów, składowisko itp. (galeria)

Ponadto w trakcie Studiów zapewniamy indywidualne podejście do Studentów. Każdy z uczestników Studiów ma możliwość wyboru spośród uprawnionych wykładowców - konsultanta naukowego/promotora pracy końcowej. Studenci mają również możliwość zaproponowania interesującej ich problematyki pracy.

Korzyści

Po ukończeniu studiów podyplomowych "Gospodarka odpadami", absolwent:

 • posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu gospodarki odpadami,
 • zna zasady zrównoważonego rozwoju i rosnącą wagę problemów związanych z zanieczyszczeniem środowiska ze szczególnym uwzględnieniem problematyki odpadowej,
 • posiada wiedzę i umiejętności potrzebne do podjęcia pracy w działach gospodarki odpadami/ochrony środowiska w przedsiębiorstwach różnych branż, przestrzega zasady hierarchii  postępowania z odpadami, Jego działania są  nakierowane na unikanie odpadów i ich minimalizację,
 • posiada wiedzę pozwalającą na rozwiązywanie problemów związanych z gospodarką odpadami jakie występują w obszarze działalności jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz przedsiębiorstw w tym  wskazywania obecnych, najlepszych technologii zagospodarowania odpadów,
 • zna zasady budowy i wdrożenia Systemu Zarządzania Środowiskiem w organizacjach, w tym posiada  umiejętności oceny cykli życia produktów przemysłowych,
 • zna zagadnienia techniczne związane z gospodarką odpadami,
 • zna podstawy prawa i zasady ekonomii w zakresie niezbędnym do podejmowania zgodnych z prawem, racjonalnych i efektywnych działań gospodarczych,
 • rozumie rolę zagadnień natury społecznej (w tym m.in. kształtowania właściwych zachowań i przekazywania rzetelnej informacji) we wdrażaniu przyjaznej środowisku, nowoczesnej i efektywnej, systemowej gospodarki odpadami,
 • ma utrwalone nawyki do ustawicznego kształcenia.

W ramach  Studium Podyplomowego GOSPODARKA ODPADAMI przewiduje się specjalny blok wykładów przygotowywujący do przystąpienia do egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami, w tym na stanowiska:

 • kierownika spalarni odpadów lub współspalarni odpadów, (Właściciel lub inny władający spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów (np. cementownia) jest obowiązany zatrudniać posiadającego świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami),
 • kierownika składowiska odpadów, (zarządzający składowiskiem odpadów zatrudnia osobę posiadającą świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami, odpowiednie do prowadzonych procesów przetwarzania odpadów).

Świadectwo stwierdzające kwalifikacje w zakresie gospodarowania odpadami wydaje Marszałek Województwa, po złożeniu przez zainteresowanego, z wynikiem pozytywnym, egzaminu w zakresie gospodarowania odpadami jw.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry (od X 2021 r. do IX 2022 r.)

Zajęcia, w łącznym wymiarze 226 godzin, odbywają się w formie zjazdów piątkowo-sobotnich. W piątki zajęcia rozpoczynają się o godzinie 16.00 i trwają do godz. 20.30-21.00. W soboty zajęcia rozpoczynają się o godz. 8.30 i trwają (z przerwą obiadową) do godz. 19.30-20.00. W sumie odbędzie się 12-13 zjazdów, (6-7 zjazdów w semestrze). Zajęcia odbywają się w obiektach Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki znajdujących się na terenie Gliwic.

Koszt studiów:

Opłata za Studia wraz z konsultacjami pracy końcowej wynosi 3800,00 zł od osoby (możliwość wnoszenia opłat w dwóch ratach za każdy semestr).  

Rekrutacja

Termin zgłoszeń: od  VI 2021 do IX 2021 r.

Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się przez rejestrację drogą elektroniczną. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń kandydatów.

Regulamin studiów podyplomowych dostępny na stronie głównej rekrutacji na Politechnikę Śląską.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (wygenerowany i wydrukowany z systemu SOREK),
 • odpis dyplomu potwierdzającego ukończenie studiów co najmniej pierwszego stopnia,

W razie pytań proszę o kontakt: 

dr inż. Małgorzata Kajda-Szcześniak
e-mail: mkajda@polsl.pl
tel. (032) 237-21-04, (032) 237-12-13

Pliki