Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania odpadów

 

dr hab. inż. Danuta Król

Danuta Król
stanowisko:
adiunkt z habilitacją
numer pokoju:
124
telefon:
+48-32-237-11-34
email:

przebieg pracy naukowej i zawodowej:

inż. Politechnika Śląska, Wydział chemiczny, Technologia Nieorganiczna
mgr inż. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Gospodarka Odpadami
dr inż. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Nauki Techniczne

 dr hab. inż. Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Nauki Techniczne

dziedzina i dyscyplina naukowa:Energetyka Cieplna
Inżynieria i Ochrona Środowiska

Zainteresowania naukowe:

  • Procesy spalania i procesy generatorowe,
  • Redukcja emisji HCl, NOx, metali ciężkich z procesów spalania paliw i odpadów,
  • Gospodarka odpadami,
  • Technologie unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przemysłowych ( w tym niebezpiecznych)

dorobek naukowy:

127 publikacji, 3 patenty (jeden patent z wdrożeniem), 6 zgłoszeń patentowych, 3 wdrożenia w przemyśle

Patenty:

 1.Król D., Poskrobko S., Łach J.: Dodatek w postaci biopreparatu do stałych paliw konwencjonalnych oraz biomasy i paliw formowanych z odpadów przeznaczony zwłaszcza do procesów spalania, zgazowania i odgazowania paliw stałych, Patent nr 217707. Wdrożony

2. Poskrobko S., Król D., Łach J., Wiśniewski M.: Niskoemisyjny frakcyjny ruszt podsuwny kotła do spalania stałych paliw podstawowych oraz jako dodatków stałych paliw uzupełniających, w tym paliw odpadowych z udziałem trudno lotnych ciekłych substancji organicznych, Patent nr 218256.

3. Poskrobko S., Król D., Łach J., Wiśniewski M.: Niskoemisyjny ruszt podsuwny kotła do spalania paliw stałych w tym paliw odpadowych z udziałem trudno lotnych ciekłych substancji organicznych, Patent nr 218332.

Zgłoszenia patentowe:

1. Król D., Poskrobko S., Tokarz Z.: Zgłoszenie patentowe P422836 pt. Dodatek w postaci preparatu do stałych paliw biomasowych i odpadów biomasowych a także uzdatnionych mułów i flotów węglowych, oraz osadów ściekowych i paliw formowanych z odpadów przeznaczony zwłaszcza do procesów spalania, zgazowania i odgazowania paliw stałych, 2017 

2. Król D., Poskrobko S., Tokarz Z., Zgłoszenie patentowe P422837 pt. Paliwo biomasowe w postaci peletów lub brykietów o podwyższonej kaloryczności i obniżonej hydrofilowości, 2017

3. Król D., Poskrobko S., Tokarz Z., Zgłoszenie patentowe P422938 pt. Paliwo w postaci granulatów lub brykietów o podwyższonej kaloryczności, na bazie miałów i drobnoziarnistych odpadów węglowych zwłaszcza mułów i flotokoncentratów, 2017

4. Poskrobko S., Król D., Tokarz. Z., Zgłoszenie patentowe P423082 pt. Wzbogaconw osady ściekowe przeznaczone do procesów termicznego przekształcania w postaci mieszanek, granulatów lub peletów o podwyższonej kaloryczności, 2017

 5. Król D., Poskrobko S.: Paliwo biomasowe pochodzenia rolniczego, Zgłoszenie patentowe PL-398085 z dnia 13.02.2012.

6. Poskrobko S., Król D., Łach J., Wiśniewski M.: Sposób efektywnego spalania w kotłach z rusztem podsuwnym paliw stałych z udziałem trudno lotnych substancji ciekłych, Zgłoszenie patentowe PL-390000 z dnia 22.12.2009.

 

 

 

Dorobek dydaktyczny:
wykłady, zajęcia laboratoryjne i projektowe dla słuchaczy studiów dziennych, wieczorowych i zaocznych z przedmiotów:

Wytwarzanie paliw alternatywnych,

Energetyczne wykorzystanie biomasy i odpadów,

Procesy fizyko-chemiczne w gospodarce odpadami,

Światowe trendy w zagospodarowaniu  odpadów,

Inżynieria procesowa i techniki spalania,

Podstawy termicznego unieszkodliwiania odpadów,

Odpady niebezpieczne,

Monitoring w gospodarce odpadami,

Gospodarka odpadami,

Ekologiczne aspekty awarii przemysłowych,

Recykling odpadów komunalnych,

Analiza środowiskowa,

Obiekty budowlane w środowisku,

Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów,

Technologie usuwania i unieszkodliwiania odpadów,

Technologie unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych,

Pomiary i monitoring,

Pomiary w ochronie środowiska,

Chemia gleby odpadów i osadów,

Seminarium dyplomowe,

Podstawy gospodarki odpadami

 

 

wykłady i zajęcia laboratoryjne dla słuchaczy studium podyplomowego

 

Składowanie odpadów niebezpiecznych,

Odpady zwierzęce,

Odpady zawierające rtęć,

Odpady promieniotwórcze,

Odpady zawierające PCB,

Odpady medyczne,

Metale ciężkie w procesach spalania biomasy, odpadów i paliw formowanych z odpadów,

Odpady górnicze,

Odpady paleniskowe,

Odpady zawierające azbest,

Uciążliwość odorowa w obiektach unieszkodliwiania odpadów,

Środowisko glebowe,

Metody odnowy gleb,

Metody chromatograficzne w analizach próbek z obiektów gospodarowania odpadami

 

 

utworzenie i organizacja laboratoriów:

1. Badań odpadów,
2. Chromatograficznego

 

Recenzent:

 

Fuel (ELSEVIER)

Environmental Management (SPRINGER)

Journal of Thermal Analysis and Calorimetry (SPRINGER)

Chemical Papers (SPRINGER)

Environmental Research (ELSEVIER)

Journal of the American Oil Chemists

Chemical and Process Engineering                                                                       

Environmental Engineering Science

Archives of Environmental Protection

Aparatura Badawcza i Dydaktyczna

Inżynieria i Ochrona Środowiska

 

Członkostwo w krajowych organizacjach i towarzystwach naukowych 

 

Polska Akademia Nauk; Wydziały PAN; Wydział IV - Nauk Technicznych; Komitet Termodynamiki i Spalania, Sekcja Spalania

Polskie Towarzystwo Kalorymetrii i Analizy Termicznej

 

publikacje

Król D., Poskrobko S., Gościk J.: Micro-cogeneration - rich-methane gasifier and gas micro-turbine, E3S WEB CONF 2017, vol.14, s.1-10

Król D., Poskrobko S.: Experimental study on co-gasification of wood biomass and post-extraction rapeseed meal: methane rich gasification, ENERGY & FUELS 2017, vol.31, nr 4, s. 3935-3942

Król D., Poskrobko S.: Combustion fuel formed from waste reduction in emission of chromium, nickel and lead, ENVIRON. PROT. ENG. 2017, vol.43, nr1, s. 101-1

Król D., Gałko G.: Badania zgazowania osadów ściekowych, Przem. Chem. 2017 t. 96 nr 2, s. 341-342

Król D., Poskrobko S.: Chlorine in combustion process - binding in boiler furnace, 2nd International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development. SEED 2017, Kraków Poland 14-17 November 2017

Król D., Poskrobko S., Tokarz Z., Gościk J., Wasiak A.: The fuel biomass about raised caloricity, Archives of Waste Management and Environmental Protection 2017, vol.19, nr 3, s. 11-16

Król D., Poskrobko S.: High-methane gasification of fuels from waste - experimental identification, ENERGY 2016, vol. 116, s. 592-600

Gałko G., Król D.: Badania zgazowania węgla kamiennego powietrzem, II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Doktorantów Uczelni Technicznych InterTechDoc'2017, Ustroń 2017, red. M. Bonek, A. Filipowska, Ł. Kohlbrenner, Politechnika Śląska Gliwice 2017, s. 22-29.

Gałko G., Król D.: Evaluation of selected sewage sludge gasification technological parameters, Water, wastewater end energy in smart cities, 1 Polish IWA Young Water Professionals Conference, Kraków 2017, book of abstracts Kraków IWA Publishing 2017, s.119-120

Król D., Poskrobko S.: Termiczne przekształcanie odpadów pochodzących z rozbiórki wraków samochodowych, tworzenie paliw z udziałem tych odpadów, OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA DLA STACJI DEMOONTAŻU POJAZDÓW ORAZ BRANŻY RECYKLINGU "OSZCZĘDZAJ-PRZETWARZAJ-ZYSKAJ", Kraków, czerwiec 2017

Gałko G., Król D.: Wpływ wydatku powietrza na sprawność chemiczną procesu zgazowania węgla, Materiały i technologie XXI wieku. XIX Międzynarodowa studencka sesja naukowa, Katowice 18 maja 2017. Red. M. Godzierz, A. Gryc

Król D., Poskrobko S.: Chlorine in renewable fuels - mobility and efectiveness of binding in the boiler furnace. VII International Scientific Agriculture Symposium Agrosym 2016, Jahorina, October, 06-09, 2016. Book of abstracts. 2016, s. 864

Król D., Poskrobko S., Gościk J.: Micro-cogeneration - rich-methane gasifier and gas micro-turbine. Energy and Fuels. Book of abstracts, Kraków, 21-23 September 2016. AGH University of Science and Technology. Faculty of Energy and Fuels, Tadeusz Kościuszko Cracow University of Technology. Institute of Thermal Power Engineering, IMiUE. 2016, s. 32

Król D., Poskrobko S.: Gasification of waste wood biomass, DREWNO 2016 vol. 59 no. 197, s. 241-248

Król D., Borsukiewicz-Gozdur A., Poskrobko S.: The study of residual forest biomass as a biofuel in the context of the boiler operational problems - slagging and high-temperature corrosion, DREWNO 2016 vol. 59 no. 197, s. 1-8

Urbaniak-Konik E., Król D.: Wood waste as components of fuels from cement plant waste, DREWNO 2016 vol. 59 no. 197, s. 1-9

Król D., Poskrobko S.: Nowa technologia wysokometanowego zgazowania paliwa z odpadów - SRF. Paliwa z odpadów. Prawo - inwestycje - innowacje - rynek. VI Konferencja, 8-10 marca 2016 r., Opole. Poznań : ABRYS, 2016, s. 103-109

Król D., Gałko G.:The sewage sludge transformation with the use of thermal processes - gasification. 8th Eastern European Young Water Professionals Conference. Leaving the Ivory Tower Bridging the Gap between Academia, Industry, Services and Public Sector, Gdańsk, Poland, 11-14 May 2016. Book of abstracts. [Dokument elektroniczny]. Eds. Maryna Feierabend, Jakub Drewnowski, Patryk Wójtowicz. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2016

Król D., Poskrobko S.: Gasification of waste wood biomass, Wood Science Economy. 1st International scientific conference, Poznań, Poland 2015, s. 70

Król D., Borsukiewicz-Gozdur A., Poskrobko S.: The study of residual forest biomass as a biofuel in the context of the boiler operational problems - slagging and high-temperature corrosion, Wood Science Economy. 1st International scientific conference, Poznań, Poland 2015, s. 72

Urbaniak-Konik E., Król D.: Wood waste as components of fuels from cement plant waste, Wood Science Economy. 1st International scientific conference, Poznań, Poland 2015, s. 71

Król D., Poskrobko S.:Thermal waste conversion - energetic study by calorimetry, transformations and chlorine binding, 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12. 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference, 6-10 September 2015, Zakopane, Poland. Book of abstracts. Eds.: Zofia Rzączyńska, Barbara Pacewska, Renata Łyszczek. Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2015, s. 514-515

Poskrobko S., Król D: Highly effective thermal destruction of biomass. High-methane gasification, 12th Conference on Calorimetry and Thermal Analysis CCTA12. 5th Joint Czech-Hungarian-Polish-Slovakian Thermoanalytical Conference, 6-10 September 2015, Zakopane, Poland. Book of abstracts. Eds.: Zofia Rzączyńska, Barbara Pacewska, Renata Łyszczek. Lublin : Maria Curie-Skłodowska University Press, 2015, s. 516-517

Borsukiewicz-Gozdur A., Klonowicz P., Król D., Wiśniewski S., Zwarycz-Makles K: Techno-economic analysis of CHP system supplied by waste forest biomass, Waste Management & Research, 2015 vol.33, no 8, s. 748-754

Król D., Gałko G.: Characteristic of the landfill impact of municipal waste on the environment during infiltration of landfill leachate, Materiały i technologie XXI wieku. XVII Międzynarodowa studencka sesja naukowa, Katowice, 14 maja 2015. [Dokument elektroniczny]. Red. Marcin Godzierz, Adam Gryc, Paweł Krzywda. [Katowice], 2015, s. 248-253

Król D., Gałko G.: Badania oddziaływania odcieków składowiskowych na zmiany wybranych parametrów chemicznych gleby brunatnej o podłożu kamienistym,  Współczesne problemy ochrony środowiska II. Praca zbiorowa. Pod red. Krzysztofa Pikonia i Moniki Czop. Gliwice : Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, 2015, s. 103-112

Borsukiewicz-Gozdur A., Klonowicz P., Król D., Wiśniewski S., Zwarycz-Makles K.; Techno-economic analysis of CHP system supplied by waste forest biomass; 9th Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems. SDEWES 2014. Digital proceedings. Ed by: M. Ban [et al.]. University of Zagreb. Faculty of Mechanical Engineering and Naval Architecture, 2014 ; DOI: 2014-0545

Król D., Borsukiewicz-Gozdur A., Poskrobko S.: Generator gas from wet sawmill waste;
Aktualne zagadnienia energetyki. Praca zbiorowa. T. 2. Pod red. K. Wójsa, P. Szulca. Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2014, s. 203-212.

Poskrobko S., Król D.: Phase transitions in the carbonization of sewage sludge - thermogravimetric research; Fuel from waste 2014, 9th International conference; Szklarska Poręba, 19-21 listopada 2014; Wydano: Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2014.

Król D., Poskrobko S.: The influence of additives on limiting the high-temperature  chlorine corrosion in processes of fuel and biomass  combustion; Fuel from waste 2014, 9th International conference; Szklarska Poręba, 19-21 listopada 2014; Wydano: Politechnika Śląska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki. Katedra Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów, 2014.

Król D., Poskrobko S.: Gasification of fuel from waste - Bio-CONOx technology, Proceedings of the XVth International Conference on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. HTRSE -2014. Eds. A. A. Stachel, D. Mikielewicz. Polish Academy of Science. Committee of Thermodynamics and Combustion, West Pomeranian University of Technology, Szczecin. Department of Heat Engineering. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2014, s. 31-38.

Poskrobko S., Król D.: Thermal utilization of animal waste in low - emission combustion technology, Proceedings of the XVth International Conference on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. HTRSE -2014. Eds. A. A. Stachel, D. Mikielewicz. Polish Academy of Science. Committee of Thermodynamics and Combustion, West Pomeranian University of Technology, Szczecin. Department of Heat Engineering. Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2014, s. 63-72.

Król D., A. Borsukiewicz-Gozdur : Energia z odpadowej biomasy tartacznej i rolniczej, Arch. Gosp. Odpad. Ochr. Środ. 2014 vol. 16 nr 3, s. 87-94.

Król D.: Biomasa i paliwa formowane z odpadów w technologiach niskoemisyjnego spalania, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2013.

Poskrobko S., Król D.: Transformacje chloru w procesach spalania biomasy i paliw formowanych z odpadów. Praca zbiorowa pod red. W. Zimy i D. Talera. Kraków: Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2013, s. 187-205.

Król D., Poskrobko S.: Gaz reburningowy – wysokometanowe zgazowanie preparatu Bio-CONOx, Praca zbiorowa. pod red. B. Węglowskiego i P. Dudy. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2013, s. 203-215.

Król D.: Slag and fly ash from waste incineration – possibilities of management, Fuelling the Future: Advances in Science & Technologies for Energy Generation, Transmission and Storage, Edited by A. Mendez-Vilas, Walker Press Raton, Florida USA, 2012, pp.103-107.

Król D.: Funkcjonowanie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (The functioning of the station dismantling end-of-life) Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska (Archives of Waste Management and Environmental Protection), vol. 14, issue 3 (2012), pp. 13-20.

Król D.: Diagnostyka tlenowa instalacji do spalania odpadów zwierzęcych – SO2, NOx, II Forum paliw alternatywnych i biomasy, Spalanie biomasy i paliw alternatywnych w energetyce i przemyśle cementowym, Złotniki Lubańskie, 19 - 22 września, 2012, s. 127-135.

Król D.: Slag and fly ash from waste incineration – possibilities of management, The Enegy & Materials Research Conference, Torremolinos Malaga, Spain, 20-22 czerwca 2012.

Król D.: Potato pulp as a modifier of biofuels rich in chlorine and alkali, The Energy & Materials Research Conference, Torremolinos Malaga, Spain, 20-22 czerwca 2012.

Król D.: Paliwa z odpadów (Pas'r i Pas'i) dla energetyki. II Ogólnopolska konferencja szkoleniowa, Paliwa z odpadów. Rynek odpadów jako rynek energii. Chorzów, 30 maja - 1 czerwca, 2012. Poznań : ABRYS, 2012, s. 80-93.

Król D.: Waste combustion - hazardous heavy metal emission. 39th International Conference of Slovak Society of Chemical Engineering,. SSCHE 2012, Tatranské Matliare, Slovakia, May 21-25, 2012. Proceedings. Ed. J. Markoš. Slovak Society of Chemical Engineering, Institute of Chemical and Environmental Engineering. Slovak University of Technology in Bratislava. Bratislava : AXIMA Graphics Design & Printing Services, 2012, s. 53, Pełny tekst na CD-ROM

Poskrobko S., Król D., Łach J.: Reduction of nitrogen oxides in coal combustion through the addition of the bio-preparation Bio-CONOx, Fuel Processing Technology 2012, vol. 101, pp.58-63.

Poskrobko S., Król D.: Biofuels. PART II Thermogravimetric research of dry decomposition, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2012, vol. 109, pp. 629-638.

Król D., Poskrobko S.: Waste and fuels from waste. PART I Analysis of thermal decomposition, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry 2012, vol. 109, pp. 619-628.

Król D.: Recykling energetyczny odpadów, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2012, vol. XVII Nr 1 , pp. 41-47.

Król D.: Doświadczenia eksploatacyjne produkcji paliw formowanych z odpadów, Rynek Energii, 2012, vol.1 (98), pp. 130-135.

Poskrobko S., Król D., Łach J.: Hydrogen Chloride Bonding with Calcium Hydroxide in Combustion and Two-Stage Combustion of Fuels from Waste, Energy &Fuels 2012, 26, pp.842−853.

Król D.: Can products and agricultural waste become fuel? Testing physico-chemical properties of biomass. Vestnik. MGSU.vol.7 2011, s. 409-415.

Król D.: Mobility of heavy metals in high temperature processes of converting biomass, sewage sludge and fuels formed from waste, Biomass for Energy, 7th International Conference, Kyiv, Ukraine, September 20-21, 2011, s.1-4.

Poskrobko S., Król D.: Low-emission combustion by reducing HCl migration in the boiler furnace, Thermodynamics in science and technology. Proceedings of the 1-st International Congress on Thermodynamics, Poznań, Poland, 4-7 September 2011. Pt 2. Ed. by L. Bogusławski. Polish Academy of Science. Committee of Thermodynamics and Combustion, Poznań University of Technology. Faculty of Machines and Transport. Chair of Thermal Engineering. Poznań : [Wydaw. Politechniki Poznańskiej], 2011, s. 904-913.

Król D.: Heavy metals emission - influence of chlorine presence in fuel, Polish Journal of Environmental Studies, 2011, vol.20 no 4A,str.189-194.

Król D., Poskrobko S.: Fuel from waste formation - possible use of post - process residual, Thermodynamics in science and technology. Proceedings of the 1-st International Congress on Thermodynamics, Poznań, Poland, 4-7 September 2011. Pt 2. Ed. by L. Bogusławski. Polish Academy of Science. Committee of Thermodynamics and Combustion, Poznań University of Technology. Faculty of Machines and Transport. Chair of Thermal Engineering. Poznań : [Wydaw. Politechniki Poznańskiej], 2011, s. 841-850.

Król D., Łach J., Poskrobko S.: Metale ciężkie w niektórych rodzajach biomasy rolnicznej i paliw z odpadów. Paliwa z odpadów. Technologie tworzenia i wykorzystania paliw z odpadów. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja J. Wandrasza. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2011, s. 57-67.

Król D., Łach J., Poskrobko S.: Zawartość metali alkalicznych w biomasie roślinnej i niektórych odpadach produkcyjnych, Paliwa z odpadów. Technologie tworzenia i wykorzystania paliw z odpadów. Praca zbiorowa. Pod red. Andrzeja J. Wandrasza. Poznań : Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych. Oddział Wielkopolski, 2011, s. 69-77.

Król D., Poskrobko S.: Waste and fuels from waste - analysis of thermal decomposition, 10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder, Płock, September 2011. Seminar materials. Warsaw University of Technology. Institute of Chemistry. Płock, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis, Society of Engineers and Technicians of Chemical Industry, 2011 s.146-148.

Król D., Poskrobko S.: Biofuels - thermogravimiteric research of dry decomposition, 10th International Seminar on Thermal Analysis and Calorimetry to the memory of Prof. St. Bretsznajder, Płock, September 2011. Seminar materials. Warsaw University of Technology. Institute of Chemistry. Płock, Polish Society of Calorimetry and Thermal Analysis, Society of Engineers and Technicians of Chemical Industry,2011 s.143-145.

Król D.: Binding of HCl in the boiler of furnace grate, Baltic Heat Transfer Conference - 6th BHTC, Tampere, Finland, August 24-26, 2011. Tampere University of Technology. Tampere : 2011, s. 23-24.

Król D.: Recykling energetyczny odpadów komunalnych. Konferencja: Zrównoważony rozwój, Płock 7-10 czerwca 2011.

Poskrobko S., Łach J., Król D.: Innowacyjna technologia spalania paliw stałych. Koncepcje konstrukcji niskoemisyjnych rusztów retortowych, Energetyka listopad 2010, str.763-770.

Poskrobko S., Łach J., Król D.: Experimental investigation of hydrogen chloride bonding with limestone and dolomite in the furnace of a stoker-fired boiler, Energy & Fuels, vol.24, Issue 11, (November 18, 2010), pp. 5851-5858.

Poskrobko S., Łach J., Król D.: Investigation of calorific characteristics of some agricultural biosolid fuels, Proceedings of the XIIIth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. HTRSE-2010, Szczecin. . Eds: A. A. Stachel, D. Mikielewicz. Polish Academy of Science. Committee of Thermodynamics and Combustion, West Pomeranian University of Technology. Szczecin. Department of Heat Engineering, Dolna Odra Power Plant Complex. Joint Stock Company. Szczecin : Wydaw. Uczelnianie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2010, s. 57-72.

Król D., Łach J., Poskrobko S.: Investigation of elemental characteristics of some agricultural biosolid fuels, Proceedings of the XIIIth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. HTRSE-2010, Szczecin. . Eds: A. A. Stachel, D. Mikielewicz. Polish Academy of Science. Committee of Thermodynamics and Combustion, West Pomeranian University of Technology. Szczecin. Department of Heat Engineering, Dolna Odra Power Plant Complex. Joint Stock Company. Szczecin : Wydaw. Uczelnianie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2010, s. 33-48.

Król D., Poskrobko S., Łach J.: Badania termograwimetryczne suchego rozkładu materiałów biomasowych i odpadowych, XIV Sympozjum Wymiany Ciepła i Masy. SWCiM-2010, Szczecin 2010. Materiały. . Polska Akademia Nauk. Komitet Termodynamiki i Spalania, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie. Katedra Techniki Cieplnej. Szczecin : Wydaw. Uczelnianie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2010, s. 283-292.

Poskrobko S., Łach J., Król D.: Eksperymentalne badania ograniczenia mobilności chloru w palenisku kotła wodnego z rusztem podsuwnym, Systemy, technologie i urządzenia energetyczne. Praca zbiorowa. T. 1. . Pod red. J. Talera. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2010, s. 317-331.

Poskrobko S., Łach J., Król D.: Niskoemisyjne współspalanie paliw stałych z biopaliwem aktywnym w kotle rusztowym - koncepcja konstrukcji rusztów, Systemy, technologie i urządzenia energetyczne. Praca zbiorowa. T. 1.  Pod red. J. Talera. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2010, s. 305-316.

Król D., Łach J., Poskrobko S.: Plant biomass and some waste-derived fuels: heavy metals content, Systemy, technologie i urządzenia energetyczne. Praca zbiorowa. T. 1. . Pod red. J. Talera. Kraków : Wydaw. Politechniki Krakowskiej, 2010, s. 269-280.

Król D., Łach J., Poskrobko S.:Tobacco waste and their mixture with cigarette filters as renewable energy sources, Proceedings of the XIIIth International Symposium on Heat Transfer and Renewable Sources of Energy. HTRSE-2010, Szczecin. . Eds: A. A. Stachel, D. Mikielewicz. Polish Academy of Science. Committee of Thermodynamics and Combustion, West Pomeranian University of Technology. Szczecin. Department of Heat Engineering, Dolna Odra Power Plant Complex. Joint Stock Company. Szczecin : Wydaw. Uczelnianie Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, 2010, s. 25-32.

Król D.: Współspalanie węgla kamiennego z preparatem Bio-CONOx, Archiwum Gospaodarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol.12 nr 2 (2010), pp. 11-20.ISSN 1733-4381

Król D.: Zastosowanie wybranych metod do unieszkodliwiania odpadów pestycydowych, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Ochrona człowieka i środowiska naturalnego przed skażeniami, Rembertów 7-8czerwca 2010, pp.87-93.

Poskrobko S., Łach J., Król D.: Experimental investigation of hydrogen chloride bonding with calcium hydroxide in the furnace of a stoker-fired boiler, Energy & Fuels, vol.24, Issue 3, (March 18, 2010), pp. 1948-1957.

Poskrobko S., Łach J., Król D.: Badanie podstawowych właściwości kalorycznych wybranych odpadów przemysłowych i paliw formowanych z odpadów, Energetyka Nr 3 (2010), s.170-177.

Król D., Łach J., Poskrobko S.,: O niektórych problemach związanych z wykorzystaniem biomasy nieleśnej w energetyce, Energetyka Nr 1 (2010), s.53-62.

Król D., Łach J., Poskrobko S.: Sulfur and chlorine in future-oriented solid biofuels, Obecność chloru i siarki w biomasie energetycznej,  Fuel from Waste, Vol.VII, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej (2009), s.115-128.

Król D., Łach J., Poskrobko S.: Bio-CONOx”  in generator processes and combustion of fossil fuels. Preparat „Bio-CONOx” w procesach generatorowych  i spalania paliw konwencjonalnych, Fuel from Waste, Vol.VII, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej (2009), s. 53-60.

Poskrobko S., Łach J., Król D.: Badanie podstawowych właściwości paliwowych wybranych odpadów przemysłowych i paliw formowanych z odpadów, Energetyka, Nr 9 (2009), s.631-638.

Król D., Odour nuisanse of waste dumps, Integrated waste management, praca zbiorowa pod redakcją Marcinkowskiego T., Poznań 2009 , s. 529-541.

Król D.: Reduction of heavy metals mobility in process of fuels combustion formed from industrial waste, Polish Journal of Environmental Studies. Series of Monographs vol. 6, s.69-74.

Król D., Łach J., Badania właściwości paliwowych biomasy, odpadów przemysłowych  i paliw formowanych z odpadów, Materiały Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Stan pozyskiwania odnawialnych źródeł energii w Polsce”, Polska Akademia Nauk Instytut Maszyn Przepływowych, Państwowa Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Łomży 2009, s.161– 169.

Król D., Łach J., Badanie zawartości wilgoci i składu elementarnego w masie roboczej wybranej biomasy roślinnej,  „Odnawialne źródła energii”, pod redakcją Kalotka J., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2009, s.188 – 197.

Król D., Łach J., Badanie zawartości wilgoci i składu elementarnego odpadów przemysłowych i paliw formowanych z odpadów, „Odnawialne źródła energii”, pod redakcją Kalotka J., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2009, s.181 – 187.

Król D., Łach J., Badanie składu elementarnego w masie suchej wybranej biomasy roślinnej,  Odnawialne źródła energii, pod redakcją Kalotka J., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2009, s.171 – 180.

Król D., Łach J., Badanie składu elementarnego odpadów przemysłowych i paliw formowanych z odpadów,  Odnawialne źródła energii, pod redakcją Kalotka J., Wydawnictwo Instytutu Technologii Eksploatacji – PIB, Radom 2009, s.164 – 170.

Król D., Spalanie biomasy, a emisja metali ciężkich, Aparatura badawcza i dydaktyczna, tom XIII, nr 4 (2008), s. 75 – 81. s.171-180.

Król D., Fotodegradacja bupirymatu w odpadowych emulsjach wodnych środka ochrony roślin NIMROD 250 EC, „-Aparatura badawcza i dydaktyczna, tom XI, nr 2 (2008), s.28  - 36.

Król D., Obecność metali ciężkich w glebie z otoczenia spalarni odpadów , Ekologia i technika, nr 6 rok XVI (2008), s.305 –311.

Król D., Termiczna destrukcja odpadów niebezpiecznych – emisja miedzi i ołowiu, Archiwum gospodarki odpadami i ochrony środowiska, vol 7 (2008), s.43 – 80 , ISSN 1733-4381

Król D., Uciążliwość odorowa – dezodoryzacja , Tworzywa sztuczne i chemia, marzec – kwiecień 2008 nr 2 ( 39 ), rok VII, s. 34 – 38 , ISSN 1643-286X,Index 374180

Król D., Scenariusz odnowy gleby skażonej substancjami ropopochodnymi, Tworzywa sztuczne i chemia, listopad - grudzień 2007 nr 6 ( 37 ), rok VI, s. 54 – 57, ISSN 1643-286X,Index 374180

Król D., Ferenc Z., Kajda – Szcześniak M. Odpady paleniskowe z procesów spalania węgla i biokomponentów , Paliwa z odpadów, 2007,Tom VI, Wydawnictwo Helion, s.

Król D., Redukcja metali uciążliwych w procesie spalania paliw, Przegląd komunalny ,Gospodarka Komunalna I Ochrona Środowiska, nr 9 (192) 2007 , s. 81- 82

Król D., Likwidacja hałd odpadów z górnictwa węgla kamiennego – odzysk węgla, Tworzywa sztuczne i chemia, marzec- kwiecień 2007 nr 2 ( 33 ), rok VI, s. 49 – 53, ISSN 1643-286X,Index 374180

Król D., Odpady niebezpieczne w morzach i oceanach, Materiały konf. VII Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami, Poznań –Kalisz, 23 – 26 maja 2007,s. 

Król D., Odpady z kopalń węgla kamiennego – likwidacja zwałowisk, Materiały konf. Termiczne unieszkodliwianie odpadów, Zakopane 11-13 marca 2007, s.215-224

Król D., Możliwości termicznego unieszkodliwiania odpadów tapicerek samochodowych Tworzywa sztuczne i chemia, listopad-grudzień 2006 nr 6(31), rok V, s.23-26, ISSN 1643-286X,Index 374180

Król D., Dna mórz i oceanów składowiskami odpadów niebezpiecznych cz.II. Tworzywa sztuczne i chemia, styczeń-luty 2006 nr 1(26), rok V, s.48-54, ISSN 1643-286X,Index 374180

Wandrasz J., Kozioł M., Król D., Ścierski W., Wandrasz A., Landrat M., Wandrasz A.: Przetwarzanie odpadów medycznych w paliwo, Archiwum Gospadarki Odpadami i Ochrony Środowiska, vol.1. (2005), pp.3-20.

Król D., Dna mórz i oceanów składowiskami odpadów niebezpiecznych cz.I. Tworzywa sztuczne i chemia, listopad-grudzień 2005 nr 6(25), rok IV, s.52-56, ISSN 1643-286X,Index 374180

Król D.: Możliwości unieszkodliwiania w Polsce odpadowych urządzeń oświetleniowych, zawierających rtęć, Aparatura badawcza i dydaktyczna. Tom X, nr 4 (2005) ,s.296-301

Król D., Czop M., Szkodliwość ekologiczna pozostałości rusztowych po spalaniu paliw i odpadów, Paliwa z odpadów, 2005,Tom V, Wydawnictwo Helion, s.161-164

Król D., Problemy odpadów z tworzyw sztucznych cz.II. Wybrane technologie stosowane w Polsce , Tworzywa sztuczne i chemia, styczeń-luty 2005 nr 1(20), rok IV,s.44-46, ISSN 1643-286X,Index 374180

Król D., Problemy odpadów z tworzyw sztucznych cz.I., Tworzywa sztuczne i chemia", listopad-grudzień 2004 nr 6(19), rok III, s.28-31, ISSN 1643-286X,Index 374180

Król D., Wandrasz J.: „Analiz processow immobilizacji metałłow w twierdych produktach sgorania odhodow, Izwiestija Akademiji Promyszlennoj Ekołogii, Nr 2, 2004  s. 81-85

Król D., Wandrasz J., Analiza procesów immobilizacji metali w stałych produktach spalania odpadów, Materiały V Jubileuszowego Międzynarodowego Forum Gospodarki Odpadami.Poznań – Gniezno, 18 – 21 maja 2003,s.455-462

Gaska K., Król D., Wandrasz A., Wandrasz J.: Konieczność normalizacji w tworzeniu paliw odpadowych, Paliwa z odpadów, 2003,Tom IV, Wydawnictwo Helion, s. 17-20

Król D., Składowanie odpadów z wysokotemperaturowych procesów odlewniczych, Paliwa z odpadów, 2001,Tom III, Wydawnictwo Helion, s. 365 – 370

Król D., Utylizacja odpadów paleniskowych, Paliwa z odpadów, 2001,Tom III, Wydawnictwo Helion, s. 359 – 364

Król D., Odpady z odlewni przeznaczone do składowania-badanie wpływu na środowisko, V Seminarium -Chemia w służbie ekologii, Ustroń-Zawodzie ,czerwiec2001r

Król D., Wandrasz J.: Obecność metali w paliwach z odpadów, IV Międzynarodowe Forum Gospodarki Odpadami, Systemy Gospodarki Odpadami Poznań – Piła, 27-30 maja 2001, s.115-121.

Król D., Wandrasz J.: Badanie immobilizacji metali w procesach termicznej utylizacji odpadów, Międzynarodowa Konf. Nauk. Tech.: Termiczna utylizacja odpadów, Świnoujście – Kopenhaga X 2000, ref.16.

Król D., Wandrasz J.: Obecność metali w odpadach przemysłowych unieszkodliwianych w procesach wysokotemperaturowych, Praca  zbiorowa pod kierunkiem Wandrasza J.
i Nadziakiewicza J.: Paliwa z odpadów, Wydawnictwo Helion Gliwice, 1999, s.115-121.

Wandrasz J., Król D.: Kontrola przebiegu procesu termicznej przeróbki odpadów, Ochrona Środowiska, Nr 2(73)/99   (ISSN 1230-6169 ), s.41-46.

Król D., Wandrasz J.: Możliwości termicznego unieszkodliwiania odpadów przemysłowych na podstawie technologii  ECO-SPAL Wrocław oraz  Zakładów  Celulozowo – Papierniczych  w  Kaletach, Mat. III Międzynarod. Forum Gosp. Odp.Techniczne i społeczne aspekty gospodarki odpadami, Poznań , maj 1999, s. 549-559.

Król D., Wandrasz J.: Metale w procesach spalania odpadów, Mat. konf.: Termiczna utylizacja odpadów  Poznań, listopad 1998, s. 249-252.

Król D., Wandrasz J.: Monitorowanie procesów termicznej przeróbki odpadów, Spalarnie odpadów - monitoring, WICHiR  sygn.1455/98  1998, s.55-74.

Wandrasz J., Król D.: Badania możliwości zagospodarowania popiołów z procesów spalania odpadów medycznych, Ekologia i Technika R.5 Nr 1/97 (ISSN 1230-462X), s.19-21.

Siłowiecki A., Król D.: Identyfikacja substancji biologicznie czynnych środków ochrony roślin migrujących w głąb ścian mogilnika, Mat. konf.:Związki organiczne w środowisku i metody ich oznaczania, Jachranka, maj 1998, s.237-238.

Król D., Wandrasz J.: Stałe produkty procesu spopielania odpadów medycznych jako identyfikator jakości procesu, Mat. konf.: Unieszkodliwianie i utylizacja odpadów medycznych, Poznań, kwiecień 1998, s.131-137.

Król D., Wandrasz J.: Badania obecności substancji toksycznych w odpadowych produktach z procesów spalania odpadów, Praca  zbiorowa pod kierunkiem Janusza W.Wandrasza i Jana Nadziakiewicza: Paliwa z odpadów, Wydawnictwo Helion Gliwice, 1997 r. str. 269 - 272.

Wandrasz J., Król D.: Identyfikacja substancji toksycznych i niebezpiecznych w popiołach z instalacji spalania odpadów, Mat. konf.: Związki organiczne w środowisku i metody ich oznaczania, Jachranka, maj  1997, s.154-155.

Wandrasz J., Nadziakiewicz J., Biegańska J., Janusz M., Gaska K., Król D., Olczyk W.,  Ścierski W.: Technologie zagospodarowania odpadów województwa bielskiego w świetle rozwiązań krajowych i zagranicznych, Mat. konf.:Technologie inżynierii środowiska na terenach gmin, Międzybrodzie Żywieckie, 1997, s.107-122.

Wandrasz J., Król D.: Badania możliwości zagospodarowania popiołów z procesów spalania odpadów medycznych,  Mat. konf.: Popioły a środowisko, Bydgoszcz, grudzień 1996 r.